Sammanfattning januari – september 2016, jämfört med januari – september 2015

 · Rörelseresultatet steg med 7% till 15 935 mkr (14 942)
 · Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg med 8% till 12 801
mkr (11 842)
 · Resultatet per aktie för total verksamhet ökade till 6,66 kr (6,21)
 · Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 14,0% (13,1)
 · Intäkterna ökade med 4% till 30 638 mkr (29 427)
 · Räntenettot minskade marginellt till 20 644 mkr (20 769)
 · Kreditförlustnivån minskade till 0,06% (0,08)
 · Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 24,0% (21,4) och den totala
kapitalrelationen uppgick till 30,1% (27,4)
 · Finansinspektionen bedömer i årets kapitalutvärdering att Handelsbankens
behov av kärnprimärkapital vid utgången av 2016 motsvarar en
kärnprimärkapitalrelation på 21,1%

Sammanfattning tredje kvartalet 2016, jämfört med andra kvartalet 2016

 ·  Rörelseresultatet ökade med 8% till 5 691 mkr (5 277)
 ·  Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 9% till 4 564
mkr (4 194) och resultatet per aktie uppgick till 2,36 kr (2,19)
 ·  Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 14,7% (14,2)
 ·  Intäkterna steg med 6% till 10 473 mkr (9 922)
 ·  Räntenettot ökade med 3% till 7 041 mkr (6 808)
 ·  Provisionsnettot minskade med 1% till 2 259 mkr (2 280)
 ·  Realisationsvinst från försäljning av aktier i Industrivärden uppgick till
764 mkr
 ·  Kreditförlustnivån uppgick till 0,10% (0,05)

Från klockan 07.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens
tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Mikael Hallåker, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 klockan 07.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se