Swedbanks vd och koncernchef kommenterar: ”Vi har bestämt oss för att påskynda
omvandlingen till den moderna bank vi vill vara: En bank där våra kunder kan
utföra alla sina dagliga bankärenden i våra digitala kanaler.”
Tredje kvartalet 2016 jämfört med andra kvartalet 2016

  ·
Starkt resultat drivet av intäktsökningar

  ·
Högre räntenetto till följd av ökade volymer och utlåningsmarginaler

  ·
Provisionsnettot gynnat av högre intäkter från kort och kapitalförvaltning.

  ·
Ökad efterfrågan på räntesäkring positivt för nettoresultat finansiella poster

  ·
Stabil kreditkvalitet

  ·
 Stärkt kapitalisering

[image]

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl 07.00.
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial
Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.
Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och
organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska
länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder.
Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 juli 2016
uppgick balansomslutningen till 2 476 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se