Stark resultatutveckling och förbättrat kassaflöde

januari–september 2016
Nettoomsättningen ökade med 8,1 procent till 1 729,2 (1 599,8) MSEK
EBITA-resultatet ökade med 12,3 procent till 130,6 (116,3) MSEK exklusive
avyttring av verksamhet föregående år ökade EBITA med 38,3 MSEK
Resultatet efter skatt ökade till 94,6 (61,4) MSEK
Resultatet per aktie ökade till 4,83 (3,13) SEK
EBITA-marginalen ökade till 7,6 (7,3) procent, exklusive avyttring av verksamhet
föregående år ökade EBITA-marginalen till 7,6 (5,8) Procent
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökadet till 90,5 (-26,6) MSEK
Ny segmentsrapportering avseende Knowits tre affärsområden

juli-september 2016
Nettoomsättningen ökade med 10,1 procent till 499,9 (453,9) MSEK
EBITA-resultet ökade med 47,0 procent till 36,9 (25,1) MSEK
Resultatet efter skatt ökade till 25,4 (15,9) MSEK
Resultat per aktie ökade till 1,26 (0,71) SEK
EBITA-marginalen ökade till 7,4 (5,5) procent
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 15,3 (-49,3) MSEK
Vi ser en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Omsättningen
ökar. Resultat och marginal följer med. Marknaden är god såväl i Sverige som i
Norge och vi ser en viss förbättring av efterfrågan i Finland, där vi har
breddat vår kundmarknad med offentlig sektor.

Det främsta skälet till vårt förbättrade resultat är vår förmåga att vara rätt
positionerande i den snabba omställningen mot digitalisering som många av våra
kunder genomgår, samtidigt som vi ökat
vår effektivitet och resursutnyttjande.

FOKUSERING PÅ KUNDERNAS AFFÄRER
Jag är väldigt nöjd med affärsområdet Insight där vi under de senaste åren
investerat för tillväxt och nu visar en stark utveckling med ökad omsättning och
god marginal. Vi ser en stor efterfrågan på managementkonsulter som förstår den
snabba tekniska utvecklingen i kombination med kreativt nytänkande. Nästa steg
blir att öka tillväxten inom området, med bibehållen marginal.

Inom affärsområdet Solutions som är vår kärnverksamhet inom it-konsulting har vi
en stark efterfrågan vilket lett till ökad debitering. Vi kan mycket om kundens
verksamhet vilket gör att vi bidrar till
högt affärsvärde i våra kundprojekt. Vi har jobbat hårt med att bli mer
effektiva i såväl försäljning som leverans.

Inom vårt tredje affärsområde Experience behöver vi förbättra våra marginaler.
Vi har effektiviserat mindre lönsamma verksamheter i Jönköping och Stavanger
samtidigt som vi fusionerat sju bolag till två i Norge. Detta tar självklart
kraft och energi. Arbetet har gått enligt plan och jag ser redan att vi har mer
energi och större fokus på att utveckla våra kunder.

HÖG POTENTIAL FÖR MEDARBETARTILLVÄXT
Knowit växer genom att vi tillsammans med våra skickliga medarbetare utvecklar
nya erbjudanden på en snabb och föränderlig marknad. Vår profil som
entreprenöriella, snabba och decentraliserade attraherar medarbetare som gillar
att ta egna initiativ och att tillsammans med våra kunder hitta nya lösningar.

I den senaste undersökningen från Universum ligger vi fortsatt bland de främsta
konsultbolagen när itstudenter rankar sin idealarbetsgivare.

DIGITALISERINGEN GÖR LIVET LÄTTARE
Digitaliseringen ökar runt omkring oss hela tiden och skapar nya värden till
våra kunders verksamhet. Ett område där vi nu har flera initiativ på gång är
robotisering av tjänsteproduktion, ett spännande område som i grunden kommer
förändra flera av våra kunders verksamheter.

Inom offentlig sektor, där vi har en mycket stark position, bidrar
digitaliseringen till stora samhällsvinster och nytta för oss som medborgare
genom att skapa en effektivare administration och kortare
handläggningstider. Jag är stolt över att vårt arbete bidrar ett bättre
samhälle, enklare liv för oss som enskilda och effektivare myndighetskontakter
för företag.

RÄTT POSITION FÖR FORTSATT FRAMGÅNG
Vi är väl positionerade mot företag och myndigheter som har digitalisering högt
upp på sin agenda. För att lyckas i den snabba omvälvningen krävs öppenhet och
mod att utmana invanda mönster. Genom att vi besitter hög kompetens inom teknik
och affärer samt finns nära våra kunder geografiskt och kulturellt skapar vi
unika värden för våra kunder, medarbetare och aktieägare.

Per Wallentin,
verkställande direktör och koncernchef
Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller Patrik
Syrén, IRO, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-746 630 eller Anna
Jennehov, CFO, Knowit AB
(publ), 08-700 66 00.
Är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika
kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre
affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera
kompetenser inom it, design och kommunikation samt managementkonsulting som
skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt
utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1 800 medarbetare
representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i
Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.