Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:
”Tredje kvartalet präglades av en stabil miljö med låg volatilitet på
finansmarknaden, men även fortsatt låg tillväxt. Räntenettot sjönk med 4 procent
i lokala valutor jämfört med tredje kvartalet 2015, men steg med 1 procent
jämfört med föregående kvartal, och vi tror fortsatt att de lägsta nivåerna är
bakom oss. Nettoinflödet till vår kapitalförvaltning uppgick till 9,6 md euro,
det högsta någonsin, och vi befäste vår ställning som ledande företagsrådgivare.
Sett till transaktionsvärden rankas vi som nummer 2 i Europa bland globala
samordnare av börsintroduktioner. Intäkterna steg med 10 procent jämfört med
tredje kvartalet 2015, och K/I-talet förbättrades med 1,0 procentenheter till
48,1 procent. Vår kreditkvalitet är fortsatt solid, med en kreditförlustnivå i
linje med det 10-åriga genomsnittet. Trots en ökning i
kärnprimärkapitalrelationen på 160 punkter till 17,9 procent ökade avkastningen
på eget kapital med 1,2 procentenheter till 11,6 procent jämfört med tredje
kvartalet 2015.
Det är nu ett år sedan vi inledde arbetet med att stärka vår verksamhet och
kultur. Vi förenklar vår legala struktur, byter ut kärnbankplattformen och
investerar i regelefterlevnadsfunktionerna, samtidigt som vi rekryterar experter
i världsklass, varav många utomnordiska, till flera viktiga strategiska
positioner. Det övergripande målet är att fortsätta att bygga den bank våra
kunder vill att vi ska vara.”

Tredje kvartalet 2016 jämfört med tredje kvartalet 2015
(tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet[1])

 · Räntenetto 1 178 mn euro, -4%; -4% i lokala valutor (+1%, +1% i lokala
valutor)
 · Rörelseintäkter[1] 2 466 mn euro, +9%; +10% i lokala valutor (+3%, +3% i
lokala valutor)
 · Kostnader 1 183 mn euro, +7%; +8% i lokala valutor (-2%, -1% i lokala
valutor)
 · Resultat före kreditförluster[1] 1 283 mn euro, +12%; +12% i lokala valutor
(-5%, -5% i lokala valutor)
 · Kreditförluster 135 mn euro, +21%; +23% i lokala valutor (+6%, +5% i lokala
valutor)
 · Rörelseresultat[1] 1 148 mn euro, +11%; +11% i lokala valutor (+7%, +7% i
lokala valutor)
 · Kärnprimärkapitalrelation 17,9%, upp från 16,3% (upp 110 punkter från 16,8%)
 · K/I-tal[1] 48%, ner från 49% (ner 2 %-enheter från 50%)
 · Kreditförlustrelation 16 punkter, upp från 13 punkter (upp 1 punkt från 15
punkter)
 · Avkastning på eget kapital[1] 11,6%, upp från 10,4 % (upp 20 punkter från
11,4%)
 · Resultat per aktie efter utspädning 0,22 euro jämfört med 0,19 euro (0,22
euro jämfört med 0,25 euro)

Valutakurser som använts för kv 3 2016 avseende poster i resultaträkningen: DKK
7,4474, NOK 9,3801 och SEK 9,3713.
[1] Exkl engångsposter (kv 2 2016: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas
del av Visa Europe till Visa Inc om 151 mn euro efter skatt).
För ytterligare information:

Casper von Koskull, vd och  Torsten Hagen Jørgensen,
koncernchef, 010 157 10 20  ställföreträdande vd och Group COO,
               +45 5547 2200
Rodney Alfvén, chef för   Magnus Nelin, kommunikationschef
Investor Relations, 072 235 Sverige, 0721452640
05 15

Senaste kvartalsresultat (http://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter
-och-presentationer/senaste-delaarsresultatet/)


Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som Nordea ska
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk.