Fortsatt förbättrad resultatutveckling och stärkt kassaflöde
• Nettoomsättningen ökade och uppgick till 418,7 mkr (367,7), vilket justerat
för valutakursförändringar motsvarar en ökning med 14,7 %, varav den organiska
tillväxten är 2,1 %.

• Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 39,7 mkr (25,5, justerat för
engångsposter 34,0).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 32,1 mkr (20,0). Finansnettot har
påverkats positivt av valutakursdifferenser på 1,1 mkr (0,1).

• Resultat efter skatt uppgick till 23,5 mkr (12,9), vilket motsvarar 3:88 kr
(2:13) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 73,3 mkr (41,7).
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 53,7 mkr (-148,9).

VD Jan Wahlström kommenterar

”Marknadsläget för Elos Medtech var fortsatt starkt under årets tredje kvartal
och för perioden januari-september 2016 ökade omsättningen med 14,7 procent (2,1
procent i organisk tillväxt) i jämförelse med motsvarande period 2015.
Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (6,9 procent). Glädjande är att
samtliga segment visar positiva siffror. Geografiskt så ser vi en tydlig ökning
i efterfrågan i Asien och Norden. Detta i kombination med egna genomförda
strukturåtgärder och investeringar har gett goda resultat under året med en
ökning av rörelseresultatet med 55,7 procent till 39,7 MSEK (ökningen justerat
för engångsposter föregående år uppgår till 14,7 procent). Kassaflödet från den
löpande verksamheten har stärkts ytterligare till 73,3 mkr (41,7).

Inom marknadssegmentet Dental Implant Systems har Elos Medtech ytterligare
stärkt sin marknadsledande roll i Europa. Under 2016 års nio första månader
noterades en tillväxt på 9,8 procent. Aktiviteten inom uppdragstillverkningen
var fortsatt stark under tredje kvartalet. Inom området egna produkter fortsatte
den gynnsamma utvecklingen, med introduktion av nya produkter (Hybrid Base inom
Digital Dentistry) samt nya distributionsavtal, vilket innebär att
försäljningskanalerna blir fler.

Utvecklingen inom marknadssegmentet Trauma & Spine mattades något under årets
tredje kvartal. Försäljningen på niomånadersbasis uppgick till 142,3 mkr (107,9
mkr) och för tredje kvartalet blev försäljningen 42,3 mkr (50,5 mkr). En
kontraktskund till Onyx i USA har flyttat en produkt till egen tillverkning
vilket leder till minskade leveransvolymer. Frigjord kapacitet i produktionen
fylls nu successivt med nya uppdrag och en bit in på 2017 är planen att
produktionen återigen ska nå full kapacitet. Den underliggande marknadstrenden
inom området Trauma & Spine är fortsatt stark.

Under tredje kvartalet noterades ett trendbrott inom marknadssegmentet Medical
Devices, där en nedgång i försäljningen under första halvåret om drygt tre
procent vände till en sammanlagd ökning på 3,4 procent för årets första nio
månader.  Försäljningen från verksamheten i Tianjin, Kina är starkt bidragande
till denna ökning.

För marknadssegmentet Diagnostics fortsatte den gynnsamma utvecklingen under
tredje kvartalet och sammantaget redovisas en ökning av försäljningen på 17,2
procent för årets nio första månader. Försäljningen till existerande kundbas var
god samtidigt som vi fortsätter att attrahera nya kunder.

Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 2,8 mkr, vilket kan jämföras
med de sammanlagda investeringarna för första halvåret, om 21,4 mkr. Utfallet av
dessa investeringar, som i huvudsak omfattar ut-, om- och nybyggnad av kapacitet
i Microplast och ny kapacitet i Görlöse i Danmark, har varit tillfredsställande,
med ökade leveransvolymer som följd.

Sammantaget kan sägas att Elos Medtech är inne i en bra utvecklingsfas, mycket
tack vare tidigare beslutade och genomförda investeringar. Samtidigt ser vi en
stabil marknad, som under den närmaste framtiden förväntas bestå. Med en
generellt stärkt lönsamhet inom hela koncernen samt en minskad låneskuld kan det
konstateras att Elos Medtech är på rätt väg.”

Jan Wahlström
VD och koncernchef
För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com
 (johannes.lind-widestam@elosmedtech.com)Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510 48 43 67,
0702 72 11 61, e-post: ulrica.ehn@elosmedtech.com
Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com