STOCKHOLM, 26 OKTOBER, 2016 – VD-succession vid årsstämman - Staffan Hanstorp
föreslås som ny styrelseordförande
Sammanfattning av det tredje kvartalet, juli – september 2016

 · Nettoomsättningen uppgick till 467,1 (467,3) MSEK.
 · EBITA uppgick till 39,6 (42,2) MSEK, en EBITA-marginal på 8,5 (9,0) procent.
 · Rörelseresultatet uppgick till 24,6 (30,8) MSEK, en rörelsemarginal på 5,3
(6,6) procent.
 · Resultatet efter skatt uppgick till 17,2 (21,7) MSEK.
 · Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,57 (0,71) SEK.
 · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37,2 (-18,0) MSEK.

Sammanfattning av niomånadersperioden, januari – september 2016

 · Nettoomsättningen ökade till 1 536,3 (1 286,4) MSEK, en tillväxt med 19
procent.
 · EBITA ökade till 107,2 (98,5) MSEK, en EBITA-marginal på 7,0 (7,7) procent.
 · Rörelseresultatet uppgick till 66,1 (68,0) MSEK, en rörelsemarginal på 4,3
(5,3) procent.
 · Resultatet efter skatt uppgick till 45,5 (50,0) MSEK.
 · Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,50 (1,67) SEK.
 · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 84,8 (45,8) MSEK.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet, juli – september 2016

 · Förvärv av programvarubolagen EssVision och Stamford.
 · Etablering av nytt programvarubolag med fokus på e-hälsa och
apotekslösningar.
 · Avtal kan tecknas med Göteborgs Stad, då prövningstillstånd inte medges,
ordervärde cirka 35 MSEK.
 · Avtal tecknat med större myndighet inom försvars- och säkerhetssektorn,
ordervärde cirka 5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 · Avtal med ledande tågtillverkare.
 · Ytterligare förvärvskreditfacilitet på 200 MSEK.
 · Johan Andersson ny VD från årsstämman 2017 och Staffan Hanstorp föreslås
till ny styrelseordförande.

Koncernchefens kommentar

Ny VD och jag föreslås att ta ordförandeklubban

Storlek och erbjudande skapar nya affärer

Med vår expansion de senaste åren har vi fått en stark position såväl i Norden
som internationellt. Förvärven av brittiska Symetri 2014 och tyska Transcat PLM
2015 har gett oss en bra europeisk bas för vår fortsatta tillväxt inom
industriell IT. Den större geografiska spridningen öppnar upp ny potential för
affärer och samarbeten med internationellt stora kunder.

Ett bra exempel är det kontrakt vi efter kvartalets slut tecknade med den
schweiziska tågtillverkaren Stadler. Även på den offentliga sidan vinner vi nya
affärer som signalerar både kvalitet och prestige. Under kvartalet blev det
klart att vi efter en överklagandeprocess kan teckna avtal med Göteborgs Stad
avseende ett nytt planeringssystem för hemtjänsten. Vi har också tagit en affär
med en stor försvars- och säkerhetsmyndighet, där vi kommer att implementera vår
programvara för ärendehantering.

Förändring av affärsmodell i Design Management slår igenom

För niomånadersperioden har vi en tillväxt om 19 procent, drivet av både
organisk tillväxt och förvärv. Både

nettoomsättningen och EBITA är i tredje kvartalet i paritet med motsvarande
period föregående år. Som vi tidigare kommunicerat vrider vi om affärsmodellen i
dotterbolaget Symetri från en licensbaserad försäljningsmodell till att nu bli
helt abonnemangsbaserad. Kortsiktigt påverkar övergången både omsättning och
resultat, men förändringen ger oss med tiden en högre andel återkommande
intäkter och en större stabilitet i våra affärer. Med dessa faktorer i beaktande
gör vi ett bra kvartal.

Förvärv av två programvarubolag

Vi ökar stadigt intäkterna från våra egna produkter och under det tredje
kvartalet har vi förvärvat ytterligare två programvarubolag som stärker oss inom
områdena för ärendehantering. Vi utvärderar dagligen förvärvskandidater och för
att säkerställa att vi kan ta tillvara på samtliga möjligheter har vi tecknat
ytterligare en förvärvskreditram om 200 MSEK. Genom att successivt utvärdera,
förvärva och utveckla bolag inom våra två huvudaffärer fortsätter vi med stabil
fart framåt.

Ledarskapsskifte vid stämman 2017

Jag har varit verksam 23 år i bolaget. 1994 lade jag första stenen till det som
idag är vår största affär i Addnode Group och de sista tio åren har jag varit
börs-VD och koncernchef.

Vi har byggt en stabil och lönsam koncern som omsätter över två miljarder. Tiden
och omgivningen känns rätt för att skifta ledarskap och för mig att ta en ny
roll. Bolagets nuvarande CFO Johan Andersson kommer att ta över som VD från och
med årsstämman 2017, medan jag kommer att föreslås som styrelseordförande och
fortsatt driva övergripande strategiska frågor och vara aktiv i
förvärvsprocesser – för vi är långt ifrån klara med det här bygget.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska
offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08.30.
För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 73 377 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com
Johan Andersson, CFO Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com
Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som
tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan
ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och
tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk
offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon
av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien,
Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.