Ledningen och nyckelpersoner inom Elos Medtech koncernen har tecknat totalt 251
500 optioner i incitamentsprogrammet 2016/2019 som årsstämman beslutade om i
april 2016.

Vid årsstämman i Elos Medtech AB den 26 april 2016 beslutades att införa ett
incitamentsprogram varigenom, högst 318 473 teckningsoptioner kan överlåtas till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Elos Medtech koncernen. Totalt
har 251 500 teckningsoptioner tecknats varav 63 000 optioner tecknats av CEO Jan
Wahlström.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av
tecknings-optionerna fastställts till 147 kronor per aktie. Detta motsvarar 150
procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie,
på NASDAQ Stockholm, under perioden 10 handelsdagar efter dagen för årsstämman
26 april 2016. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde
enligt Black & Scholes modellen och uppgår till 5,67 kr/option. Teckning av
aktier i bolaget skall kunna äga rum mellan 1 oktober och 31 december 2019.

Om alla koncernens nu 318 473 utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den
sammantagna utspädningen uppgå till ca 5 % och 2 % av antalet röster i bolaget.

Lidköping, 2016-10-28

Elos Medtech AB (publ)
För ytterligare upplysningar kontakta: Christian Bergaust, CFO, 070 293 50 40
eller christian.bergaust@elosmedtech.com
Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
oktober 2016 kl 17.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com