Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier
ökat med 2 227 382 aktier och antalet röster har ökat med 2 227 382. Efter
ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 943 084 053
varav 1 907 832 724 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster
i Handelsbanken uppgår till 1 911 357 856,90 röster. Aktiekapitalet uppgår efter
ökningen till 3 011 780 282,15 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Klas Tollstadius, chef Corporate Governance, +46 8 –701 29 01, +46 70 – 576 76
74

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 oktober 2016 klockan 8.00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se