Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget
träffat avtal om avyttring av Medivirs dotterbolag BioPhausia (Nordic Brands)
till Karo Pharma AB. Köpeskillingen uppgår till 908 MSEK på kontant och skuldfri
basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital. Transaktionen förväntas kunna
slutföras i mitten av december 2016.

Bakgrund och motiv
Som tidigare kommunicerats i pressmeddelanden i juni och augusti 2016 har
Medivirs styrelse gett företagsledningen i uppdrag att se över möjligheten att
dela koncernens verksamhet i två självständiga bolag, med avsikt att notera den
kommersiella verksamheten separat. Samtidigt har flera presumtiva köpare visat
ett stort intresse för den kommersiella verksamheten, dvs. produktportföljen
Nordic Brands (BioPhausia AB). Medivirs styrelse har genomfört en strukturerad
process där alternativen försäljning och separat notering utvärderats, och
funnit att en avyttring av BioPhausia AB till Karo Pharma utgör det bästa
alternativet för BioPhausia, Medivir och Medivirs aktieägare.

Om Nordic Brands
BioPhausia består av tretton välkända läkemedel med starka varumärken. Under
perioden Q3-2015 till Q2-2016 genererade BioPhausia intäkter om 189 MSEK.

Om transaktionen
Transaktionen avser avyttring av 100 procent av aktierna i Medivirs helägda
dotterbolag BioPhausia AB för en köpeskilling om 908 MSEK på kontant och
skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital.
Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till ca 25 MSEK. Därtill kommer
uppdelningsprocessen och den operativa omställning som försäljningen föranleder
att medföra engångskostnader om ca 15 MSEK. De Medivir-anställda som idag servar
den berörda verksamheten omfattas inte av transaktionen vilket dessvärre innebär
att ett tiotal anställda kommer att tvingas lämna Medivir när transaktionen har
slutförts.

Transaktionens slutförande är villkorad på sedvanligt sätt. Köpeskillingen i sin
helhet erläggs kontant.

Finansiella konsekvenser för Medivir och bolagets aktieägare
Beräknat på köpeskillingen 908 MSEK medför transaktionen att nettoresultatet för
Medivirkoncernen och moderbolaget Medivir AB ökar med ca 530 MSEK respektive ca
300 MSEK. Dessutom medför transaktionen, efter att ett depositionsbelopp
avskilts (under en garantiperiod om tolv månader), att Medivirs kassa stärks med
ca 780 MSEK.

Styrelsens för Medivir avser att, efter en utvärdering av Medivirs kapitalbehov,
rekommendera att, så långt möjligt, överskjutande medel från transaktionen delas
ut till aktieägarna i form av vinstutdelning eller på annat sätt. Medivirs
styrelse kommer att presentera sin rekommendation och sina förslag, vilka
förutsätter aktieägarnas godkännande, senast i samband med bolagets
bokslutskommuniké för 2016.

-  Jag är övertygad om att en försäljning av produktportföljen Nordic Brands
till Karo Pharma är det bästa sättet att skapa värdemaximering för våra
aktieägare. Den kommersiella portföljen kan fortsätta att utvecklas positivt
inom en organisation med ett starkt fokus på specialistläkemedel, medan Medivir
helt kan inrikta sig på omställningen till ett onkologifokuserat företag med en
effektiv FoU-verksamhet som förfogar över en portfölj av lovande projekt i olika
utvecklingsfaser, säger Medivirs VD Niklas Prager.

Rådgivare
Medivir anlitar Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Vinge som
legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef Medivir AB, telefon: +46 (0)8-407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medivir AB ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016,
klockan 08.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på
onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av
proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att
utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella
organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska
marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora
bolag (Mid Cap).