Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-818 har
valts som läkemedelskandidat från bolagets projekt med nukleotidbaserade DNA
polymerashämmare för behandling av hepatocellulär cancer (HCC). I och med detta
går MIV-818 vidare till preklinisk utvecklingsfas.
Levercancer är en relativt ovanlig diagnos i Nordamerika och Västeuropa.
Samtidigt är det den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i
världen och en av de snabbast ökande cancerformerna i USA, baserat på frekvens
och dödlighet. Hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen av
levercancer. Trots framsteg rörande tidigare diagnos och behandling av HCC
ligger 5-årsöverlevnaden bland diagnostiserade HCC-patienter i USA fortfarande
under 20 procent. Sjukdom som upptäcks i ett tidigt skede kan behandlas med
kurativ kirurgi, medan prognosen för patienter med inoperabel HCC är dålig.
Behovet av effektivare behandlingsalternativ är således stort, i synnerhet för
patienter med långt framskriden HCC samt för patienter med andra former av
levercancer.
Effektiva behandlingar för patienter med intermediär inoperabel HCC omfattar
läkemedel som levererar substanser direkt till cancertumörer via leverns
blodkärl, något som är både tekniskt utmanande och en behandling som många
patienter inte kan genomgå. Å andra sidan har cancerläkemedel som ger systemisk
distribution i hela kroppen i allmänhet låg effekt. Sorafenib, det enda oralt
administrerade läkemedlet för behandling av levercancer, har godkänts för
behandling av patienter med långt framskriden HCC, men ger endast måttligt
förbättrad överlevnad. Trots dessa begränsningar har sorafenib en årlig global
försäljning på över 1 miljard dollar. Försäljningen avser ett antal olika
cancerindikationer där behandling av HCC utgör huvuddelen.
Medivir har genom sin långvariga satsning på utveckling av förbättrade
behandlingsmetoder av kronisk hepatit B och C utvecklat en framstående expertis
kring tekniken att selektivt leverera aktiva metaboliter av nukleotid- och
nukleosidanaloger till levern. MIV-818 är en potent och selektiv hämmare av
proliferationen för levercancer-cellinjer och har designats för att leverera
stora mängder av den aktiva substansen selektivt till levern. MIV-818 har
potential att bli det första oralt administrerade läkemedlet mot HCC och andra
former av levercancer som verkar målinriktat på levern. Medivir förväntar sig
att kunna kommunicera data kring MIV-818:s prekliniska antitumör- och
farmakokinetiska profil vid större vetenskapliga kongresser under 2017.
-  MIV-818 är unik genom att vara den enda oralt administrerade
cytostatikabehandlingen som utvecklas specifikt för levercancer. Många
behandlingar som använts med framgång vid behandling av andra cancerformer har
varit verkningslösa hos patienter med levercancer, ofta på grund av att problem
med systemisk toxicitet i kroppen förhindrar att tillräckligt höga
läkemedelskoncentrationer kan uppnås lokalt vid tumören. För att komma runt
denna begränsning har vi designat MIV-818 för att ha en målinriktad verkan på
levern och vi ser fram emot att gå vidare till kliniska studier så snart som
möjligt. Det är också mycket tillfredsställande att leverera en första
läkemedelskandidat från vår interna portfölj med anticancer- och
immunoonkologiska projekt i tidig fas. Detta utgör ett mycket viktigt steg i
Medivirs omställning till ett läkemedelsbolag med en renodlad
onkologiinriktning, säger Richard Bethell, Medivirs CSO.
För ytterligare information, kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medivir AB ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016,
klockan 15.45 CET
Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på
onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av
proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att
utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella
organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska
marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora
bolag (Mid Cap).