Schouw & Co. har i en årrække haft et aktiebaseret incitamentsprogram, hvis formål er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer. I fortsættelse heraf har bestyrelsen besluttet at tildele 293.000 stk. optioner på følgende vilkår:  

Direktionen i Schouw & Co., omfattende adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær, tildeles henholdsvis 40.000 og 15.000 stk. optioner. Øvrige ledende medarbejdere, herunder direktører i dattervirksomheder, omfattende 21 personer, tildeles i alt 238.000 stk. optioner.  

Optionerne kan udnyttes i en periode på 12 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2019.  

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Schouw & Co. aktie a nom. 10 kr. Udnyttelseskursen er et gennemsnit af den noterede slutkurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2016 (597,00 kr.) med tillæg af 3% p.a. regnet fra den 17. marts 2017.  

De nye optioner har en samlet teoretisk markedsværdi på 20,1 mio. kr. beregnet efter Black & Scholes modellen med anvendelse af en 12 måneders historisk volatilitet baseret på daglige gennemsnitskurser (23,3%), en risikofri rente (-0,25% p.a.) og aktiekursen på udstedelsestidspunktet (597,00 kr.).      


Aktieselskabet Schouw & Co.  

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand 
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør


Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 8611 2222.