AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) 2016 metų audituotas veiklos rezultatas yra pelnas – 6 901 tūkst. EUR, pardavimų pajamos – 61 188 tūkst. EUR, o Grupės, kurią 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės – UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723; 100 % akcijų paketas įsigytas 2016 m. spalio 27 d.), pelnas – 6 957 tūkst. EUR, pardavimų pajamos – 61 178 tūkst. EUR.

2016 m. EBITDA: Bendrovės – 14 631 tūkst. EUR, Grupės – 14 787 tūkst. EUR.

Bendrovės 2016 m. audituotas pelnas, lyginant su 2016 m. neaudituotu pelnu, padidėjo dėl atstatyto 2 268 tūkst. EUR atidėjinio, pagal suteiktą garantiją, už patronuojamą bendrovę UAB ,,Petrašiūnų katilinė“.

Pateikiame 2016 metų audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, su atsakingų asmenų patvirtinimu.

         Ekonomikos ir planavimo skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855