Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 650 deltagere.

Beretning
Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2017 forventer at realisere en omsætning i størrelsesordenen 15,6 mia. kr. (mod 14,4 mia. kr. i 2016) og et EBIT i intervallet 940-1.060 mio. kr. (mod 1.038 mio. kr. i 2016). Hertil kommer Borg Automotive, som for ni-måneders perioden i 2017 forventes at bidrage med en omsætning på ca. 800 mio. kr. med et EBIT i størrelsesordenen 110-130 mio. kr. opgjort før reguleringer som følge af regnskabsmæssig købesumsfordeling.

Godkendelse af årsrapport og overskudsdisponering
Årsrapporten for 2016 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbytte på 12 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Valg til bestyrelsen
Jørgen Wisborg var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen. Der blev endvidere foretaget nyvalg til bestyrelsen af Hans Martin Smith, der var indstillet af bestyrelsen. Bestyrelsen er herefter sammensat af 7 medlemmer.

Valg af revisor
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Eventuelt
Ingen emner behandlet.  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Jørgen Wisborg som næstformand.


Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.


Attachments
2017-04-20 FBM 06-2017 Ref GF DAN.pdf