Source: Heeros Oyj

Heeros Oyj: HEEROS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.4.2017

Heeros Oyj     
Yhtiötiedote 21.4.2017 kello 9.30

HEEROS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.4.2017

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2016. 
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet: Kimmo Rasila, Pekka Räisänen, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Jukka Virkkunen.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

 
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 650.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 
HEEROS OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.4.2017
 
Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita uudelleen puheenjohtajakseen Kimmo Rasilan. 

HEEROS OYJ    
Hallitus

 

Lisätietoja 
Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190 
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com


Heeros lyhyesti 
Heeros on suomalainen sähköisiin SaaS (Software-as-a-Service)-pohjaisiin taloushallinnon ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys.

Heeroksen asiakkaita ovat pääasiassa tilitoimistot sekä pienten ja keskisuurten yritysten talousosastot. Heeroksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja muut Suomen toimistot Jyväskylässä ja Turussa. Vahvasti kansainvälistymiseen panostavalla Heeroksella on lisäksi ulkomaiset toimipisteet Rotterdamissa ja Tukholmassa.

Heeros-konsernin liikevaihto 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli 6,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,5 miljoonaa euroa . Vuoden 2016 liikevaihdosta oli 86% jatkuvaa eli kuukausimaksuista ja transaktiomaksuista muodostuvaa tasaista tulovirtaa. Kaupankäynti Heeroksen osakkeilla First North -markkinapaikalla alkoi 10.11.2016 kaupankäyntitunnuksella HEEROS.