Pressmeddelande
28 april 2017, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari-mars 2017)

Delårsrapporten finns från och med i dag den 28 april tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Kvartalet i korthet - Stark tillväxt och en ny nisch inom urban infrastruktur

· Nettoomsättningen ökade med 109% till 237,2 Mkr (113,3), organiskt ökade nettoomsättningen 18%
· EBITA ökade med 341% till 27,8 Mkr (6,3), organiskt ökade EBITA 55%
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (6,5)
· Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 18,9 Mkr (7,6)
· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning till preferensaktier uppgick till 0,72 SEK (0,20)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 Mkr (-13,2)
· Under perioden förvärvades Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB med en total årsomsättning om ca 31 Mkr under 2016
· Under perioden ingicks avtal kring förvärv av de österrikiska bolagen ST Liftsystem och Aufzuege Friedl

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Sdiptech meddelade den 5 april att styrelse och ledning fastställt nya finansiella mål för verksamheten
· Sdiptech meddelade den 19 april sin avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier om ca 500 Mkr och i samband med det ta upp bolagets stamaktie av serie B till handel på First North Premier - emissionslikviden skulle tillföra tillväxtkapital för fortsatta förvärv
· Den 21 april överlät Sdiptech sin fordran på Serendipity Ixora om 39 MKr till bolagets huvudägare Serendipity Group, som en amortering på Bolagets skuld till Serendipity Group, vilken därmed reducerats till 28 Mkr

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:00.