Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Första kvartalet 2017

Kvartalet 1 januari - 31 mars 2017

 • Intäkterna uppgick till TUSD 2 664, en ökning med 170% jämfört med Q1 2016
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till TUSD 626, jämfört med TUSD -1 030 under Q1 2016
 • EBITDA uppgick till TUSD 419, jämfört med TUSD -546 under Q1 2016
 • Resultatet före skatt uppgick till TUSD -1 303, jämfört med TUSD -2 290 under Q1 2016
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -1 303, jämfört med -2 290 under Q1 2016
 • Resultat per aktie uppgick till USD -0,04 per aktie jämfört med USD -0,07 per aktie under Q1 2016
 • Nyemissioner tillförde TUSD 5 701 (före emissionskostnader), varav TUSD 277 erhölls i april 2017
 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick till 654 fat oljeekvivalent per dag, upp 30% jämfört med Q1 2016
 • 3 olje- och gasproduktionsbrunnar borrades under första kvartalet
 • Ökad takt i borrprogrammet under andra kvartalet

Händelser efter rapportperioden

 • Matra Petroleum ABs (publ) aktier noterades på NASDAQ First North i Stockholm den 20 april 2017
  Q1, 2017 Q1, 2016
Operativa resultat    
Såld råoljeproduktion, fat 25 670 14 174
Såld produktion av gas och flytande gas, tusental kubikfot (mcf) 130 147 122 030
     
Försäljningspris olja, USD/fat 48,70 30,60
Försäljningspris gas USD/mcf 6,51 3,17
     
Finansiella resultat    
Intäkter, TUSD 2,664 988
EBITDA, TUSD 419 -565
Rörelseresultat 117 -968
Periodens resultat -1 303 -2 290
Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD -0,04 -0,07
Antal anställda 27 22

Bästa aktieägare,

Det är med nöje som jag presenterar Matra Petroleum ABs (publ) första kvartalsrapport som noterat bolag.

För det första kvartalet 2017 redovisar Matra betydande finansiella och operativa förbättringar jämfört med första kvartalet 2016, främst som ett resultat av en högre produktion och högre olje- och gaspriser.

Under kvartalet borrade och färdigställde Matra tre nya brunnar som framgångsrikt testades och nyligen sattes i produktion. De nya brunnarna producerar betydligt högre volymer än nuvarande genomsnitt och planen är att ersätta produktion från lågproducerande brunnar med produktion från nya, mer produktiva, brunnar.

Bolaget har anpassat sig till de senaste årens utmanande marknader genom att öka effektiviteten i verksamheten och investeringarna, eliminera oekonomisk produktion och säkra finansiering för ett aktivt borrprogram. Bolagets låneportfölj har omstrukturerats för att säkra långsiktig finansiering för de kommande åren och nyemissioner har genomförts för att stärka balansräkningen och finansiera investeringar.

Matras tillgångsportfölj har utvärderats grundligt och utvalda borrningar har genomförts för att erhålla värdefull kunskap om fältet och optimera framtida borrprogram. Under denna process har vi identifierat 466 möjliga borrplatser. Olje- och gasreserverna är konventionella, brunnarna är grunda och kan borras snabbt, med attraktiv avkastning vid nuvarande oljepriser. Därutöver har Matra omkring 200 vilande brunnar, som kan återtas i produktion.

Ett aktivt borrprogram har inletts för att öka produktionen från befintliga tillgångar upp till 6 000 fat oljeekvivalent per dag under de kommande åren och en långsiktigt förbättra den finansiella utvecklingen. Noteringen på Nasdaq First North och förbättrad tillgång till kapitalmarknaderna gör Matra väl positionerat för att växa organiskt och genom selektiva förvärv.

23 maj 2017
Maxim Barskiy
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 115 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 07:45 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 700 hektar (38 800 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA.

Attachments: