Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Matra Petroleums borrprogram tillför olje- och gasproduktion

Matra Petroleum fortsätter att rationalisera produktionen och tillföra lönsam olje- och gasproduktion genom nya borrningar och därmed ersätta lågpresterande brunnar som inte är lönsamma under rådande marknadsförhållanden. Sammanlagt åtta nya brunnar borrades på Dialområdet under andra kvartalet 2017.

Matra Petroleum har under andra kvartalet 2017 borrat sju nya produktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten på Dialområdet i Texas Panhandle. Till dags dato har fyra brunnar färdigställts och satts i produktion. Resterande brunnar planeras att färdigställas i början på det tredje kvartalet. Produktionen från brunnar som borrats under 2017 bidrog med cirka 160 fat oljeekvivalent per dag i juni 2017. Ett nytt program för behandling och testning implementeras också på de nya brunnarna på Dialområdet. Matra planerar att fortsätta borrprogrammet efter att de nya brunnarna och marknadsförhållandena har utvärderats.

47 äldre, för närvarande ej lönsamma, brunnar med en sammanlagd produktion om 88 fat oljeekvivalent per dag har stängts ned. I slutet på andra kvartalet 2017 hade Matra 258 olje- och gasbrunnar i produktion.

Gasproduktionen påverkades negativt av årligt underhållsarbete på gasbearbetningsanläggningen i Borger, Texas, till vilken Matra levererar sin producerade gas. Genomsnittlig gasproduktion i maj 2017 reducerades med cirka 230 fat oljeekvivalent per dag till följd av att anläggningen var stängd under två veckor. Produktionen normaliserades i juni 2017.

Den genomsnittliga olje- och gasproduktionen uppgick preliminärt till 704 fat oljeekvivalent per dag under andra kvartalet 2017. Totalt producerades preliminärt 64 031 fat oljeekvivalent under kvartalet, motsvarande en ökning om 50 procent jämfört med andra kvartalet 2016 och 8 procent jämfört med första kvartalet 2017.

Produktion, brutto:

  Olja
(fat)
Gas
(tusen kubikfot, Mcf)
Totalt daglig produktion, oljeekvivalent
(boepd)
Totalt, oljeekvivalent
(fat)
Q2 2017* 32 933 186 586 704 64 031
Q1 2017 29 897 173 734 654 58 853
Q2 2016 24 035 111 692 469 42 650
Helår 2016 101 977 626 710 566 206 429

* Preliminära siffror, före eventuell justering för gasreduktion vid behandling

Rapport för andra kvartalet 2017 kommer att publiceras den 24 augusti 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017 kl. 08:00 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 700 hektar (38 800 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Attachments: