Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Andra kvartalet och halvårsrapport 2017

Andra kvartalet 2017 (andra kvartalet 2016)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 2 436 (TUSD 696), upp 250%
 • Kassaflödet från verksamheten ökade till TUSD 1 124 (TUSD -266)
 • EBITDA uppgick till TUSD 83 (TUSD -1 521)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -1 916 (TUSD -3 333)
 • Resultat per aktie uppgick till USD -0,04 per aktie (USD -0,10 per aktie)
 • Jämförelsestörande poster om TUSD 158 redovisas för notering på Nasdaq First North
 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick till 674 fat oljeekvivalent per dag ("boepd"), upp 44%
 • 7 olje- och gasproduktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten borrades

Första halvåret 2017 (Första halvåret 2016)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 5 100 (TUSD 1 684), upp 203%
 • Kassaflödet från verksamheten ökade till TUSD 1 749 (TUSD -1 347)
 • EBITDA uppgick till TUSD 502 (TUSD -2 086)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -3 220 (TUSD -5 622)
 • Resultat per aktie uppgick till USD -0,08 per aktie (USD -0,17 per aktie)
 • Matra Petroleum ABs (publ) aktier noterades på NASDAQ First North i Stockholm den 20 april 2017
 • Nyemissioner tillförde TUSD 5 701 (före emissionskostnader)
 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick till 664 fat oljeekvivalent per dag, upp 37%
 • 10 olje- och gasproduktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten borrades
  Andra
kvartalet
2017
Andra
Kvartalet
2016
Första
halvåret
2017
Första
halvåret
2016
Helåret

2016
Operativa resultat          
Såld råoljeproduktion, fat 27 102 19 506 52 772 33 680 81 417
Såld produktion av gas och flytande gas, tusen kubikfot (mcf) 125 625 80 481 255 772 202 511 452 135
           
Försäljningspris olja, USD/fat 45,39 38,64 47,00 35,24 41,10
Försäljningspris gas USD/mcf 5,57 3,79 6,05 3,46 4,46
           
Finansiella resultat          
Intäkter, TUSD 2 436 696 5 100 1 684 5 146
EBITDA, TUSD 83 -1,521 502 -2,086  -2,750
Rörelseresultat, TUSD -206 -1 952 -90 -2 919  -3 730
Periodens resultat, TUSD -1 916 -3 333 -3 220 -5 622  -9 038
Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD -0,04 -0,10 -0,08 -0,17 -0,27

Bäste aktieägare,

Under andra kvartalet 2017 fortsatte Matra att verkställa strategin att förbättra lönsamheten genom att ersätta äldre oekonomiska brunnar med nya mer produktiva brunnar. Hittills under 2017 har 11 nya brunnar borrats, varav 6 sattes i produktion under andra kvartalet och ytterligare 4 har färdigställts efter rapportperioden. Mer än 60 äldre brunnar har stängts ned hittills och Matra producerar f n olja och gas från cirka 235 brunnar.

Strategin resulterade i att produktionsvolymerna var 44 procent högre än i motsvarande kvartal förra året, samtidigt som produktionskostnaderna per fat oljeekvivalent var cirka 24 procent lägre. Sekventiellt ökade den totala produktionen under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2017, huvudsakligen som en följd av högre oljeproduktion. Gasproduktionen belastades av årligt underhållsarbete på gasbearbetningsanläggningen i Borger, Texas, som var stängd under två veckor i maj 2017.

Stärkt operationell utveckling och högre olje- och gaspriser innebar en flerfaldig ökning av intäkterna och ytterligare förstärkning av EBITDA jämfört med andra kvartalet 2016. Jämfört med första kvartalet 2017 påverkades EBITDA av lägre olje- och gaspriser under andra kvartalet samt kostnader i samband med noteringen vid NASDAQ First North. Trots detta var kassaflödet från verksamheten positivt och förbättrades jämfört både med andra kvartalet föregående år och första kvartalet i år.

Vi följer vår utvecklingsplan, sätter nya brunnar i produktion och har 10 nya brunnar i produktion under tredje kvartalet. Matra utvärderar också aktivt flera förvärvsmöjligheter i vårt område. Vårt team är fortsatt dedikerat till att ytterligare stärka Matras operationella och finansiella utveckling och position.

24 augusti 2017

Maxim Barskiy
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 700 hektar (38 800 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se).

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 115 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 07:45 CET.

Attachments: