Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Uppdatering kring Matra Petroleums verksamhet och borrprogram

Mot bakgrund av stormen Harveys omfattande skadeverkningar och översvämningar i södra Texas i USA, lämnar Matra Petroleum följande uppdatering kring företagets verksamhet och färdigställande av brunnar.

Matra Petroleum är verksamt i Texas Panhandle i norra Texas. Stormen Harvey har inte påverkat regionen och Matras verksamhet fortgår utan störningar. Samtliga 10 olje- och gasbrunnar som borrats hittills i år har nu färdigställts och tagits i produktion. Matra Petroleums olje- och gasproduktion fortsätter att öka och uppgår f n till cirka 750 fat oljeekvivalent per dag ("boepd"), brutto, varav cirka 55% är olja och 45% är gas och flytande gas. Som tidigare rapporterats, uppgick produktionen till 674 boepd, brutto, under andra kvartalet 2017. Matra Petroleum fortsätter att verkställa strategin att tillföra nya mer produktiva brunnar och sänka produktionskostnaderna per fat oljeekvivalent för att ytterligare stärka lönsamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 13:15 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 700 hektar (38 800 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Attachments: