Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Matra Petroleum publicerar uppdaterade olje- och gasreserver

Matra Petroleums olje- och gasreserver, netto, uppskattas per 30 november 2017 till 21 miljoner fat oljeekvivalent ("MBOE"), med ett diskonterat nuvärde (PV10) om 151 MUSD baserat på beräknade olje- och gaspriser om USD 50,73 per fat respektive 3,04 per MMBtu. Reserverna finns på Matras 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas, USA. Matra producerade under 2017 preliminärt 244 934 fat oljeekvivalent brutto (2016: 206 429), motsvarande 671 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (2016: 564 boepd) i snitt.

Kategori Nettoreserver PV (10%)
(TUSD)
Olja, MBO Gas, MMCF MBOE  
Bevisade, utbyggda och producerande 1 281 6 581 2 378 25 818
Bevisade, utbyggda och ej producerande 2 171 17 639 5 110 41 527
Bevisade, ej utbyggda 7 817 33 953 13 476 83 664
Totalt, bevisade reserver 11 269 58 173 20 964 151 009

Under 2017 borrade och färdigställde Matra 10 produktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten. Sex ej producerande och oekonomiska olje-och gasrättigheter (leases), som i förra reservrapporten uppskattades ha omkring 1,5 miljoner fat i reserver, huvudsakligen inom kategorin "Bevisade, ej utbyggda" reserver, har återlämnats.

"Reservuppdateringen understödjer produktionsmålet om 6 000 boepd genom ett aktivt borrprogram för att utveckla bevisade, ej utbyggda reserver under de kommande åren. Den förväntade avkastningen från nya brunnar är attraktiv och har förbättrats väsentligt efter den senaste tidens snabba oljeprisuppgång som inte återspeglas i reservuppdateringen", säger Maxim Barskiy, Verkställande direktör, Matra Petroleum AB.

Olje- och gasreserverna har uppskattats av de oberoende petroleumkonsulterna DeGolyer and MacNaughton i enlighet med riktlinjerna från United States Securities and Exchange Commission (SEC). Framtida olje- och gaspriser har beräknats i enlighet med SEC och FASBs riktlinjer baserat på de senaste 12 månadernas genomsnittliga oljepris och gaspris på NYMEX.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl. 08:15 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Attachments: