Tilinpäätöstiedote 6.2.2018 klo 9.00       


Tornator Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1 – 31.12.2017


Tornator kasvoi kannattavasti vuonna 2017

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2017 (1.1.–31.12.2016)                             

  • Konsernin metsäomaisuuden arvo kasvoi 9,1 % 1 371,2 milj. €:oon ja koko tase ylitti 1,5 mrd. €
  • Suomessa yhtiön metsäomaisuus kasvoi noin 26,000 hehtaaria ja Virossa noin 4,500 hehtaaria
  • Liikevaihto kohosi hyvän puun kysynnän ansiosta 4,8 % 101,6 milj. €:oon. Liikevaihto ja -voitto kasvoivat yhtiön kaikissa toimintamaissa
  • Ydinliiketoiminnassa puukaupassa tehtiin uusi ennätys: 94,8 milj. € ja noin 3,0 milj. m3.
  • Operatiivinen liikevoitto kohosi 7,7 % 72,4 milj. €:oon
  • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 77,9 milj. €, puuston arvon muutos vaikutti +20,0 milj. € ennen veroja
  • Pitkissä markkinakoroissa tapahtui selkeä käänne ylöspäin, mikä vaikutti positiivisesti yhtiön korkoinstrumenttien käypiin arvoihin, tulosvaikutus +26,3 milj. € ennen veroja
  • Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli vahva, 46,0 milj. €

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka:

” 2017 oli Tornatorille kannattavan kasvun sekä toiminnan ja tekemisen vuosi. Ostimme uutta metsämaata yli 30 000 hehtaaria Suomessa ja Virossa. Uudet metsätilat ja pitkäjänteinen hyvä metsänhoito mahdollistivat pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteen noston, mikä kohotti metsäomaisuuden arvoa ja tuotti omistajillemme jälleen huomattavaa arvonnousua.
Puun kysyntä oli korkealla tasolla, ja kasvatimme sekä liikevaihtoa että -voittoa kaikissa kolmessa toimintamaassamme. Osoituksena erinomaisesta kilpailukyvystä Tornator pystyi tarjoamaan asiakkailleen huonoista korjuukeleistä huolimatta tilanteeseen sopivia laadukkaita hakkuukohteita. Solmimme uusia pitkäaikaisia puukauppasopimuksia, joilla varmistetaan puun tasainen menekki myös tulevaisuudessa. Tuottavuusohjelman ansiosta pystyimme tehostamaan toimintaamme ja parantamaan näin kannattavuuttamme tavoitteiden mukaisesti.
Osallistimme henkilöstömme laajasti yhtiön arvojen päivittämiseen ja aloitimme mittavan johtamisen koulutusohjelman. Osana toimintamme digitalisointia uudistimme liiketoimintamme raportointia. Osallistuimme aktiivisesti valtakunnallisen puukauppaportaalin kuutio.fi:n kehittämiseen, ja otimme myös ensimmäisten joukossa käyttöön uutta kauppaportaalia.
Tornator suojeli lähes 1000 hehtaaria ja lahjoitti Suomi 100 Luontolahjani kampanjassa yhteensä 260 hehtaaria erilaisia arvokkaita kohteita pysyvään suojeluun. 
Vuodesta 2018 odotamme vilkasta puukauppavuotta sekä Itämeren ympäristössä että Romaniassa. Lähtökohdat kannattavan kasvun jatkamiselle ovat hyvät. Toivottavaa on, että EU:n päätöksentekoelimissä tapahtuvat metsien hyödyntämistä koskevat ratkaisut luovat positiivisen investointi-ilmapiirin ja edesauttavat tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaa.
Tornator jatkaa panostuksiaan kasvun, kilpailukyvyn ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi tavoitteenaan olla kannattavan ja kestävän metsätalouden suunnannäyttäjä.”    

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 101,6 miljoonaa euroa (97,0), nousua 4,8 %. Liikevaihdon kasvua selittävät hakkuumahdollisuuksien kasvu ja puun hyvä kysyntä. Pääosa liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista 94,8 miljoonaa euroa, 93,3 % (88,1 milj. euroa, 90,9 %). Puun luovutusmäärä oli vertailuvuoden tasolla 3,04 milj. m3 (3,05), mutta luovutusten keskihinta oli korkeampi. Liikevaihto sisältää maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja 5,6 miljoonaa euroa (8,3) ja metsäpalvelumyyntiä 1,2 miljoonaa euroa (0,5). Liiketoiminnan muut tuotot 4,9 milj. euroa (3,1) sisältävät muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia sekä maa-ainesmyyntiä. 

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 92,4 miljoonaa euroa (269,8) ja tilikauden voitto oli 77,9 miljoonaa euroa (172,9). Vertailuvuonna biologisten hyödykkeiden arvo kohosi merkittävästi, mikä selittää liikevoiton muutosta. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +20,0 miljoonaa euroa (+202,6), ja rahoitusinstrumenttien positiivinen käyvän arvon muutos paransi tulosta +26,3 miljoonaa euroa (-32,5) ennen laskennallisia veroja. Operatiivinen liikevaihto, -voitto ja nettotulos kasvoivat konsernin kaikissa toimintamaissa Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserni hankki tilikauden aikana kokonaan (100 %) omistukseensa alun perin osakkuusyhtiöinä olleet tuulipuistoyhtiöt: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Emoyhtiö siirtyi laatimaan IFRS:n mukaisen erillistilinpäätöksen 31.12.2017, minkä takia vertailutietoja ei ole vuodelta 2015:

  201720162015
Liikevaihto, milj. euroa   
 Konserni101,697,0113,6
 Emo93,190,2N/A
Liikevoitto, milj. euroa   
 Konserni92,4269,856,4
 Emo87,0270,9N/A
Liikevoittoprosentti, %   
 Konserni90,9278,149,6
 Emo93,4300,4N/A
Tilikauden tulos, milj. euroa   
 Konserni77,9172,939,1
 Emo75,0174,1N/A
Oman pääoman tuotto, %   
 Konserni12,432,88,9
 Emo11,932,8N/A
Sijoitetun pääoman tuotto, %   
 Konserni7,825,95,8
Omavaraisuusaste, %   
 Konserni43,343,738,8Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

  201720162015
Liikevaihto, milj. euroa 101,697,0113,6
Liikevoitto, milj. euroa 72,467,274,5
Liikevoittoprosentti, % 71,269,365,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 40,937,344,0
Oman pääoman tuotto, % 6,57,110,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,16,57,7
     
Vertailukelpoiset tunnusluvut on saatu vähentämällä virallisista IFRS -luvuista laskennalliset muutokset seuraavasti (milj. €):  


Liikevoitto, virallinen  92,4
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -20,0
= Liikevoitto, vertailukelpoinen  72,4
     
Tilikauden tulos, virallinen  77,9
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -20,0
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -26,3
- Laskennallisten verojen osuus (20 %) yllä mainituista eristä9,3
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 40,9


Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

  201720162015
Liikevaihto, milj. euroa 101,697,0113,6
Liikevoitto, milj. euroa 72,467,274,5
Liikevoittoprosentti, % 71,269,365,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 40,937,344,0
Oman pääoman tuotto, % 6,57,110,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,16,57,7
     
Vertailukelpoiset tunnusluvut on saatu vähentämällä virallisista IFRS -luvuista laskennalliset muutokset seuraavasti (milj. €):  


Liikevoitto, virallinen  92,4
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -20,0
= Liikevoitto, vertailukelpoinen  72,4
     
Tilikauden tulos, virallinen  77,9
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -20,0
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -26,3
- Laskennallisten verojen osuus (20 %) yllä mainituista eristä9,3
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 40,9
     

   
Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

   1.1.-31.12.2017  1.1.-31.12.2016
Tuotot:1 000 euro%1 000 euro%
Suomi93 145,791,790 177,593,0
Romania ja Viro8 485,38,36 818,47,0
Yhteensä101 630,9100,096 995,8100,0
     
Biologiset hyödykkeet:    
Suomi1 248 123,191,01 142 689,390,9
Romania ja Viro123 122,19,0114 221,79,1
Yhteensä1 371 245,3100,01 256 910,9100,0
     
Pitkäaikaiset varat:    
Suomi1 335 676,390,31 222 752,590,2
Romania ja Viro142 754,69,7132 736,09,8
Yhteensä1 478 430,9100,01 355 488,5100,0


Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornator investoi merkittävästi uuden metsämaan hankintaan. Suomessa yhtiö osti noin 26 000 hehtaaria ja Virossa noin 4 500 hehtaaria metsää. Romaniassa Tornatorin metsäpinta-ala (12 000 ha) ei kasvanut, mutta yhtiön panostus vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen yhdistettynä puun hyvään kysyntään ja nouseviin hintoihin paransi yhtiön tuloksia edellisvuodesta. Suomen ja Viron metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC, FSC®), ja Romaniassa yhtiön metsät saivat FSC® sertifikaatin tammikuussa 2017.

Suomi FSC-C123368
Viro FSC-C132610
Romania FSC-C132426

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, Tornator teki uuden ennätyksen kaikissa kolmessa toimintamaassa vuonna 2017. Puun hyvä kysyntä näkyi luovutuksen keskihinnan nousuna. Puun luovutus pääasiakkaalle oli noin 63,5 miljoonaa euroa (63,0) eli noin 67,0% (71,5%) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen. Tornator solmi myös uusia pitkäaikaisia puunmyyntisopimuksia Suomessa ja Virossa.  

Kilpailukyvyn kehittämistä jatkettiin edellisvuonna aloitetun tuottavuusohjelman puitteissa. Ohjelman tavoitteena on tuottavuuden parantaminen viidellä miljoonalla eurolla 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2017 tehdyillä toimenpiteillä ohjelma eteni suunnitellusti.

Tornatorin Suomen metsäomaisuuden (puusto) käyvän arvon päivityksestä kirjattiin positiivisia vaikutuksia. Kestävien hakkumahdollisuuksien lisääntyminen yhdessä muiden arvostustekijöiden kanssa nosti metsien käypää arvoa taseessa 94 miljoonalla eurolla. Useista arvostustekijöistä muodostuva vuotuinen käyvän arvon päivitys paransi liikevoittoa 29 miljoonalla eurolla. Tilikaudella tehtyjen puun luovutusten johdosta luvut eivät ole suoraan johdettavissa tuloslaskelmaan/taseeseen. Käyvän arvon laski ulkopuolinen arvioija, Indufor Oy, tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta eli kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaali huomioon ottaen. Uusien metsien hankkiminen ja lannoituksen lisääminen mahdollistivat kestävän hakkuusuunnitteen nostamisen.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 1 454 miljoonaa euroa (1 328) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä noin 673 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Taseen toisella puolella yhtiön pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot kohosivat pitkien markkinakorkojen nousun johdosta. Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta syntyi tuloslaskelman rahoituseriin +26,3 miljoonan euron positiivinen kirjaus (-32,5). Edellä mainituilla käyvän arvon muutoksilla ei ollut kassavirtavaikutuksia.

Tornator teki tilikaudella uuden 100 miljoonan euron pankkilainajärjestelyn. Vakuudellinen lisärahoitus on noin nelivuotinen ja koostuu olemassa olevan (250 milj. euroa) lainasopimuksen kasvattamisesta 50 miljoonalla eurolla sekä uudesta 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta luotosta (term loan). Lisärahoitusjärjestely tuki Tornatorin kasvustrategiaa, ja samalla olemassa olevan pankkirahoituksen maturiteettia pidennettiin vuodella. Pankkirahoituksen lisäksi Tornatorilla on 250 miljoonan euron vakuudellinen, Helsingin pörssiin listattu joukkovelkakirjalaina ja 65 miljoonan euron vakuudeton debentuurilaina.  

Tornatorin omavaraisuusaste oli 43 % (44 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittavat lainakovenantit täyttyivät turvallisilla marginaaleilla.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2017 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 26 miljoonaa euroa.
                                                          

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit.

Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:


Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käyttömuotojen monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä puun kysyntä on kasvussa kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä. Hintavaihtelut ovat viime vuosina pienentyneet merkittävästi Suomessa.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen yhtiön metsien rakenteesta ja laatii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Luonnonvarakeskuksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma ovat vuodelta 2016.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien määrittelytyö on alkanut. Tornator osallistuu tiiviisti tähän prosessiin.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Näin on jo tapahtunutkin, ja maanjalostusinvestoinnit on siksi sopeutettu tontinmyynnin volyymin mukaan. Kertomusvuonna tonttien kysyntä oli vertailuvuoden tasolla.

Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi merkittäviä alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Riskinä voidaan pitää myös merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää EU-tasolla käytyä keskustelua metsätalouden LULUCF-laista. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä esimerkiksi maakuntakaavoitukseen osallistuminen. Tornator noudattaa avointa tiedotuspolitiikkaa, jossa korostuvat toiminnan kestävyys ja yhteiskuntavastuun toteuttaminen.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta on tehty ennakoivaa rekrytointia, jotta eläköityvät ehtivät siirtää tietotaitonsa eteenpäin. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöpolitiikalla.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä positiivinen riskienhallintamenetelmä että riski. Laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct).


Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä.

Luonnon katastrofit muodostavat riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko ja toisaalta maatieteellinen laajuus toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Uutena riskinä voidaan pitää kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.


Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen tulevaisuudessa. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen seitsemän vuoden joukkovelkakirjalainan viiden vuoden pankkilainan lisäksi. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.


Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.


Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Puun kysynnän arvioidaan olevan korkealla tasolla Suomessa, Virossa ja Romaniassa. Leuto talvi voi hankaloittaa puun korjuuta ja vaikuttaa puun luovutusmääriin ja sitä kautta alkuvuoden liikevaihtoon.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena.

Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi yhtiön tuottavuusohjelman toteuttamista jatketaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana loppuvuonna.


Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. 

Tornator oli myös mukana kehittämässä uutta sähköistä puukauppapaikkaa, Kuutiota.


Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2017 keskimäärin 6,5 % peruspalkoista (6,3 %).

Konsernissa on töissä noin 200 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 900 henkilötyövuoden verran.

   201720162015
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl189200213
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. 8,38,48,6


Ympäristö

Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC ja FSC® sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain
                                                                                                                                   
Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.


Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2017 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsenVarajäsen
Mikko KoivusaloMarkus Aho
Erkko RyynänenAntti Palkén
Jari SuominenJari Suvanto
Jari PuhakkaLassi Ruuska
Mikko MursulaIlja Ripatti


Uusi hallitus valitsi 8.3.2017 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Samat henkilöt toimivat myös hallituksen alaisen palkitsemiskomitean jäseninä. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula.

Toimitusjohtajana on toiminut Sixten Sunabacka. Hänen sijaisensa on talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen. Uutena henkilöstöjohtajana aloitti 29.5.2017 Outi Nevalainen.    

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, maankäyttöjohtaja Antero Luhtio ja henkilöstöjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2017 valittiin tilintarkastajaksi Deloitte Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulainen.


Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet.


Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 602.388.964,50 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 74.952.779,04 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 5,70 euroa/osake eli 28.500.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 27.3.2018 ja täsmäytyspäiväksi 23.3.2018.


Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017

 %
Stora Enso Oyj41,0
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen16,9
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma15,3
OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöt14,4
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera6,3
Muut osakkeenomistajat6,2
Yhteensä100,0

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera sulautui Ilmariseen 1.1.2018, minkä jälkeen Ilmarisen omistus Tornatorista on 23,1 %.


Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Finanssivalvonnan edellyttämä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat


Tilinpäätöksen avainluvut

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen avainluvut. Tilinpäätös liitteineen löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi/Sijoittajat


Konsernin tuloslaskelma

1 000 euro1.1.-31.12.20171.1.-31.12.2016
   
Liikevaihto101 630,996 995,8
Liiketoiminnan muut tuotot4 852,03 124,2
   
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-2 938,3-3 405,5
Materiaalit ja palvelut-14 434,9-12 421,3
Henkilöstökulut-8 270,7-8 439,3
Poistot ja arvonalentumiset-3 271,1-3 075,4
Liiketoiminnan muut kulut-5 131,9-5 133,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta-85,6-400,0
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos20 014,1202 562,1
Liikevoitto92 364,5269 807,1
   
Rahoitustuotot163,5158,9
Rahoituskulut-21 876,5-20 749,9
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos26 264,4-32 527,2
Rahoituserät (netto)4 551,4-53 118,2
   
Voitto/tappio ennen veroja96 915,8216 688,9
   
Tuloverot7 137,5-9 331,0
Laskennallisten verojen muutos-26 177,6-34 475,4
   
Tilikauden tulos77 875,8172 882,5
   
Jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 77 875,8172 882,5
   
   
   
Konsernin laaja tuloslaskelma  
   
Tilikauden tulos77 875,8172 882,5
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen:
  
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteiseksi
  
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät23,2-34,4
   
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
  
Muuntoero-1 060,8-139,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat-3,33,6
Rahavirtojen suojaukset140,05 095,4
Kauden laaja tulos yhteensä76 974,9177 807,9
   
Jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 76 974,9177 807,9


Konsernin tase

1 000 euro31.12.201731.12.2016
VARAT  
Pitkäaikaiset varat  
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet2 427,92 602,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet98 469,686 857,5
Biologiset hyödykkeet1 371 245,31 256 910,9
Johdannaiset6 180,08 920,6
Osuudet osakkuusyhtiöissä0,0103,8
Muut sijoitukset108,292,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 478 430,91 355 488,5
   
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus552,32 331,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset15 270,95 560,6
Myytävissä olevat rahoitusvarat1 938,17 564,1
Rahavarat13 900,610 150,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä31 661,925 606,6
   
Varat yhteensä1 510 092,91 381 095,2
   
   
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma50 000,050 000,0
Muu oma pääoma602 121,4551 146,5
Oma pääoma yhteensä652 121,4601 146,5
   
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat150 808,8132 149,8
Rahoitusvelat494 382,4462 734,9
Johdannaiset91 437,2116 422,1
Eläkevastuuvelka265,0295,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä736 893,4711 601,8
   
Lyhytaikaiset velat  
Rahoitusvelat104 436,851 470,3
Ostovelat ja muut velat16 641,316 876,5
Johdannaiset0,00,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä121 078,168 346,9
   
Velat yhteensä857 971,5779 948,7
   
Oma pääoma ja velat yhteensä1 510 092,91 381 095,2


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euroOsake-pääomaYlikurssi-rahastoMuuntoeroKäyvän arvon rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201650 000,029 995,2-7 347,2-5 381,4386 072,0453 338,7
       
Laaja tulos      
Tilikauden tulos    172 882,5172 882,5
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)      
Etuuspohjaisen nettovelan
(tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
   -34,4 -34,4
Muuntoero  -139,2  -139,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat   3,6 3,6
Rahavirtojen suojaukset   5 095,4 5 095,4
Kauden laaja tulos50 000,029 995,2-7 486,4-316,7558 954,5631 146,5
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako    -30 000,0-30 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä    -30 000,0-30 000,0
Oma pääoma 31.12.201650 000,029 995,2-7 486,4-316,7528 954,5601 146,5
       
Oma pääoma 1.1.201750 000,029 995,2-7 486,4-316,7528 954,5601 146,5
       
Laaja tulos      
Tilikauden tulos    77 875,877 875,8
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)      
Etuuspohjaisen nettovelan
(tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
  -1 060,8  -1 060,8
Muuntoero   -3,3 -3,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat   23,2 23,2
Rahavirtojen suojaukset   140,0 140,0
Kauden laaja tulos0,00,0-1 060,8159,977 875,876 974,9
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako    -26 000,0-26 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä    -26 000,0-26 000,0
Oma pääoma 31.12.201750 000,029 995,2-8 547,2-156,8580 830,3652 121,4


Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro1.1.-31.12.20171.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut95 395,282 829,7
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot5 636,88 344,1
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut3 564,03 421,9
Maksut liiketoiminnan kuluista-27 174,3-25 414,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
77 421,869 181,1
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-21 445,4-20 147,2
Saadut korot liiketoiminnasta163,5159,6
Maksetut välittömät verot-10 137,0-10 528,9
   
Liiketoiminnan rahavirta46 002,938 664,5
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin-96 248,4-11 222,0
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja-11 895,9-1 387,0
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-2 550,7-2 312,4
Aineettomien hyödykkeiden luovutustulot335,0 
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin-75,4-375,0
Tytäryhtiöhankinnasta aiheutunut nettorahavirta156,5 
Luovutustulot myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnistä5 621,9497,4
   
Investointien rahavirta-104 657,0-14 799,0
   
Rahoituksen rahavirta  
Pitkäaikaisten lainojen nostot40 000,00,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-4 554,0-4 570,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot53 000,00,0
Maksetut osingot-26 000,0-30 000,0
   
Rahoituksen rahavirta62 446,0-34 570,4
   
Rahavarojen muutos3 791,9-10 704,8
   
Rahavarat kauden alussa10 150,920 869,6
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -42,2-13,9
   
Rahavarat kauden lopussa13 900,610 150,9


Liitteet

Tilinpäätös 2017:  http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/cdce389c-1d3a-4aef-8c9a-6550fc52552e


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, mob.  0400 366 148
Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, mob. 040 869 7613
www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.