HEEROS OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2017 (Tilintarkastettu)

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 7.3.2018 kello 8.00 EET

Heeroksen kasvu kiihtyi loppuvuonna

Tammi-joulukuun 2017 pääkohdat:

 •         Liikevaihto 7 260 tuhatta euroa (2016: 6 634 tuhatta euroa), muutos +9,4 %.
 •         Uusiutuva liikevaihto 6 816 tuhatta euroa (6 082), muutos +12 %, osuus liikevaihdosta 94 % (92 %)1
 •         Käyttökate (EBITDA) 195 tuhatta euroa (548), muutos -65%, osuus liikevaihdosta 3 % (8 %).
 •         Tilikauden tulos -868 tuhatta euroa (-778), muutos -12 %, osuus liikevaihdosta -12 % (-12 %).
 •         Kertaluontoisten rahoituserien ja kansainvälisen liiketoiminnan kuluin oikaistu tilikauden tulos -143 tuhatta euroa (46), muutos -410 %, osuus liikevaihdosta -2 % (1 %).
 •         Investoinnit kasvuun kotimaassa ja kansainvälisesti jatkuivat
 •         Heeroksen omistajapohjaan merkittävä muutos
 •         Panostukset Hollannin myyntivoiman lisäykseen

Heinä-joulukuun 2017 pääkohdat:

 •        Liikevaihto 3 817 tuhatta euroa (H2/2016: 3 369 tuhatta euroa), muutos +13 %.
 •        Uusiutuva liikevaihto 3 592 tuhatta euroa (3 104), muutos +16 %, osuus liikevaihdosta 94 % (92 %)1
 •        Käyttökate 259 tuhatta euroa (294), muutos -12 %, osuus liikevaihdosta 7 % (9 %).
 •        Uuden tuotteen, Heeros Pankki, julkaisu

Avainluvut

Tuhatta euroa H2/2017 H2/2016 Muutos % Vuosi 2017 Vuosi 2016 Muutos %
Liikevaihto   3 817  3 369 13 % 7 260 6 634 9,4 %
Uusiutuva liikevaihto1   3 592  3 104 16 % 6 816 6 082 12 %
Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta 94 % 92 %   94 % 92 %  
Käyttökate   259  294 -12 % 195 548 -65 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 7 % 9 %   3 % 8 %  
Liikevoitto -224 -85 -163 % -767 -251 -205 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta -6 % -3 %   -11 % -4 %  
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja2 158  151  5% -42 140 -130 %
Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja2, % liikevaihdosta  4% 4 %   -1 % 2 %  
Verot   2  0 0 %   2  0  
Tilikauden tulos -239 -558 57 % -868 -778 -12 %
Tulos, % liikevaihdosta -6 % -17 %   -12 % -12 %  

Tulos ennen kertaluonteisia rahoituskuluja3 -239 -135 -78 % -868 -346 -151 %
Tulos ennen kertaluonteisia rahoituskuluja3, % liikevaihdosta -6 % -4 % -57 % -12 % -5 % -130 %
Osakkeiden määrä 4 349 963 4 349 963 0 4 349 963 4 349 963 0
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,15 0,64 -0,20 -0,23 0,11
Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja ja kertaluonteisia rahoituskuluja2,3 143 100 43 % -143 46 -410 %
Oikaistu osakekohtainen tulos ilman kansainvälisiä toimintoja ja kertaluonteisia rahoituskuluja2,3, euroa 0,03 0,03 20 % -0,03 0,01 -346 %
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 349 963 4 349 963 0 %
4 349 963 4 349 963 0 %
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 4 349 963 3 651 920 19 % 4 349 963 3 453 548 26 %

1 Uusiutuvan liikevaihdon laskentamallia on tarkennettu.
2 Hollannin ja Ruotsin yhtiöiden tulosvaikutus
3First North -listautumisannin kulut 2016

 

  31.12.2017 31.12.2016 Muutos %
Omavaraisuusaste, % 44 % 50 % -12 %
Korollinen nettovelka 431 -1 082 -140 %
Oma pääoma 2 497 3 364 -26 %
Nettovelkaantumisaste, % 17 % -32 % -154 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 77 66 17 %

Toimitusjohtaja Matti Lattu:

Vuosi 2017 oli Heerokselle ensimmäinen vuosi listattuna yhtiönä. Operatiivisen toimintamme painopiste oli 10.11.2016 tapahtuneen listautumisemme mukaisesti kasvustrategiamme toteuttamisessa; kotimaan kasvun nopeuttamisessa, panostuksissa tuotekehitykseen ja ulkomaantoimintojen käynnistämisessä.

Kotimaassa Heeros-asiakkuuksien kasvu jatkui vahvana. Käyttäjäorganisaatioidemme määrä ylitti katsauskaudella 10 000 yrityksen ja yhteisön virstanpylvään ja välitimme kuukausitasolla vuoden lopussa yli 500 000 transaktiota.

Heeroksen kasvuvauhti kiihtyi toisella vuosipuoliskolla, kun panostukset myyntiin alkoivat vaikuttaa.  Toisen vuosipuoliskon kasvu oli noin 13% verrattuna vuoteen 2016.  Uusiutuvan liikevaihdon laskentamallia tarkennettiin neuvonantajan ohjeen mukaan. Rahoitusyhtiön kautta laskutettu myynti on nyt laskettu mukaan uusiutuvaan liikevaihtoon ja näin ollen koko vuoden liikevaihdosta noin 94% oli uusiutuvaa.

Liiketoiminnan kasvussa näkyi kuitenkin ennakoitua hitaampi kasvuvauhti Hollannissa sekä muutaman yksittäisen asiakkaan menetys tilitoimistoalan konsolidoitumisen takia. Olemme vastanneet kiihtyvään kilpailuun terävöittämällä Heeroksen brändiä ja toimimalla aktiivisemmin Heeros Pro Partner -kumppanuusohjelman kautta itsenäisten tilitoimistojen tukena. Heeroksen Pro Partner -tilitoimistot ovat osoittautuneet Heeroksen asiakkaiden ydinjoukoksi ja Heeroksen kasvuvauhti näissä asiakkaissa on ollut selvästi muuta kasvua nopeampaa. 

Heeroksen omistuspohjassa tapahtui vuonna 2017 muutos kun pääomistaja ja yhtiön perustaja Pekka Räisänen myi 20,7% Heeroksen osakkeista ryhmälle yksityisiä sijoittajia. Kaupan jälkeen Heeroksen kolme suurinta omistajaa ovat Pekka Räisänen (21,1 %), toimitusjohtaja Matti Lattu (12,8 %) ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Elo (7,5 %).

Yhtiö on jatkanut suunnitelman mukaisia investointeja kansainväliseen kasvuun listautumisessa hankitulla pääomalla. Hollannissa yritysten kiinnostus ja valmius digitaaliseen taloushallintoon on alkanut kehittymään nopeasti. Heeros lisäsi Hollannissa myyntivoimaa vahvistamalla myyntitiimiä heti vuoden 2017 alussa ja tämä panostus alkoi tuottaa tulosta toisella vuosipuoliskolla. SaaS-liiketoimintamallin luonteen mukaisesti sopimuskantaan perustuva liikevaihto kasvaa kuukausittain asiakkaiden siirtyessä tuotantokäyttöön. Heeros Nordic AB teki päänavauksen solmimalla puitesopimuksen ITAB AB:n kanssa Heeroksen palvelujen toimittamisesta ITABille koko Euroopan laajuisesti.

Yhtiön omavaraisuusaste on säilynyt hyvänä ja Heeros on varmistanut käyttöpääoman riittävyyden Nordean myöntämällä ja Finnveran takaamalla 500 000 euron lainalla.

Meille on tärkeää myös kasvu kotimaassa. Yhtiön myynti- ja markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.5.2017 alkaen nimitettiin Pia Strömdahl-Koskinen, vastuualueenaan kotimaan myynnin ja markkinoinnin johtaminen. Pian johdolla vietiin syksyllä 2017 läpi brändin uudistus ja alettiin rakentaa perustaa seuraavalle kasvuloikalle kotimaassa.

Heeros solmi loppuvuodesta yhteistyösopimuksen Intrum Rahoitus Oy:n kanssa. Sopimus laajentaa jo aloitettua yhteistyötä Intrumin kanssa ja sen myötä Heeroksen tuotteet integroidaan Intrumin rahoituspalveluun. Sopimus sisältää myös markkinointiyhteistyön.

Tuotekehityksessä tärkeimmät tuotekehityshankkeet olivat Heeros Kirjanpidon ja eTositteen jatkokehitykset, ePalkkojen kehitys ja integrointi osaksi Heeroksen muuta tuoteperhettä, Heeros Pankki -ohjelman kehitys, Dashboard Heeroksen etusivulle sekä Connecta -integraatioalusta.

Connectan avulla Heeros pystyy integroitumaan tarvattaessa reaaliaikaisesti muihin taloushallinnon ohjelmiin ja toiminnanohjausjärjestelmiin sekä tarjoamaan rajapinnan erilaisille kyselyille ja tiedon päivittämisille muista ohjelmista. Connecta tukee erilaisia integraatioteknologioita, jolloin Heeroksella on mahdollisuuksia uusien ja hyvin erilaisten asiakkaiden palvelemiseen. Kotimaassa esimerkiksi Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto Heeroksen palkkaohjelmassa tapahtuu Connectan kautta. Näemme Connectan avainroolissa myös kansainvälisessä myynnissä. 

Julkaisimme marraskuussa Heeros Pankin. Tällä monipankkiohjelmalla Heeros ensinnäkin laajentaa osuutta asiakkaan taloushallinnon prosesseista ja toisaalta tuo kokonaan uuden tuotteen Heeroksen palveluvalikoimaan. Heeros Pankki tarjotaan pilvipalveluna asiakkaille ja ensimmäiset SaaS-maksut tulivat liikevaihtoon vuoden 2018 tammikuussa. Tällä hetkellä noin 45 asiakasta on ottanut ohjelman käyttöönsä. Pankkiohjelman avulla Heeros ottaa osansa maksamisen murroksesta eli Fintech -ilmiöstä.  Digitalisaation vaikutus maksamiseen on näkynyt ensin kuluttajamaksuissa, mutta tulee jatkossa vaikuttamaan myös B2B -maksamiseen.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Heeros pyrkii jatkamaan kasvu-uralla. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 % käyttökatetaso. Konsernin vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2017 liikevaihdosta.

Taloudellinen kehitys

Heeros-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 7 260 tuhatta euroa (2016: 6 634). Liikevaihtomme kasvoi 9,4 % vuodesta 2016. Konsernin liikevaihdon kasvun takana oli ensisijaisesti kasvu kotimaassa ja alkava liikevaihto Hollannista. Uusiutuvan liikevaihdon osuus oli noin 94% koko liikevaihdosta.  

Heeroksen käyttökate (EBITDA) vuodelta 2017 oli 195 tuhatta euroa (548). Käyttökatetta painoivat erityisesti kansainvälistymisen kasvaneet panostukset.

Heeroksen liikevoitto (EBIT) vuodelta 2017 oli -767 tuhatta euroa (-251).

Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli -868 (-778) tuhatta euroa. Tulos heikkeni 12 %. Oikaistu tulos ilman kertaluonteisia rahoituskuluja ja kansainvälisiä toimintoja oli -143 tuhatta euroa (46), 410 % edellisvuotta heikompi. Vuonna 2016 kertaluontoisia rahoituskuluja olivat listautumisannin kulut.

Rahoitus ja investoinnit

Heeros-konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 5 699 tuhatta euroa (31.12.2016: 6 722).  Tasetta pienesivät alentunut vieraan pääoman määrä lainojen takaisin maksun myötä sekä negatiivisesta tuloksesta johtunut oman pääoman pienentyminen.

Yhtiön omavaraisuusaste on säilynyt hyvänä ja Heeros on varmistanut käyttöpääoman riittävyyden Nordean myöntämällä ja Finnveran takaamalla 500 000 euron lainalla.

Johto ja henkilöstö

Johtoryhmään kuuluivat Matti Lattu (toimitusjohtaja), Juha Takala (tuotekehitysjohtaja), Sari Eronen (palvelupäällikkö), Olli Muurikainen (talousjohtaja 30.9.2017 asti), Rainer Wallenius (tuotepäällikkö, palkat), Garik Bagdasarov (Country Manager, Hollanti) sekä Erik Hansson (Country Manager, Ruotsi 31.12.2017 asti).  Uudeksi talousjohtajaksi valittiin Paula Ranttila ja hän aloitti työnsä 1.1.2018.

Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi.

Heeroksessa työskenteli vuoden 2017 lopussa 77 henkilöä (vuoden 2016 lopussa 66 henkilöä).

Varsinainen yhtiökokous

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2017 Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Pekka Räisänen, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Jukka Virkkunen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 900 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 650 000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat) yhdessä tai useammassa erässä.

Osake ja osakkeenomistajat

Heeroksella on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2017 oli 4 349 963 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Heeroksella oli 31.12.2017 yhteensä 946 osakkeenomistajaa.

Heeroksen osake on noteerattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla Helsingissä tunnuksella HEEROS. Kaupankäynti alkoi 10.11.2016. Vuoden 2017 aikana vaihdettiin 1 667 906 osaketta. Heeroksen omistuspohjassa tapahtui vuonna 2017 muutos kun pääomistaja ja yhtiön perustaja Pekka Räisänen myi 20,7% Heeroksen osakkeista yksityisille sijoittajille. Ryhmään kuuluvat suoraan tai sijoitusyhtiöidensä kautta muun muassa Marko Kauppi, Ville Skogberg, Petri Tuutti, Vesa Puttonen, Mika Heikkilä ja Riku Asikainen. Kauppojen jälkeen Heeroksen kolme suurinta omistajaa ovat Pekka Räisänen (21,1 %), toimitusjohtaja Matti Lattu (12,8 %) ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Elo (7,5 %)

Kurssi oli 1.1.2017-31.12.2017 korkeimmillaan 3,35 (3,19 vuonna 2016) euroa, alimmillaan 2,17 (2,43) euroa, keskikurssi 2,49 (2,85) euroa ja päätöskurssi 31.12.2017 oli 2,49 (3,05) euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 10,83 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Seuraava varsinainen yhtiökokous                                           11.4.2018

Puolivuotiskatsaus ajalta 1.1-30.6.2018 julkistetaan                15.8.2018

Riskit ja epävarmuustekijät

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa tai poliittisessa tilanteessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Isoimmat riskit Heeroksen toiminnassa liittyvät kilpailutilanteeseen. Mikäli nykyiset tai uudet kilpailijat päättäisivät ryhtyä hintakilpailuun Yhtiön toimintamarkkinoilla ja tarjota vastaavia tai parempilaatuisia palveluita ja tuotteita, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Heerokselle riski on myös toimialan konsolidoituminen. Heeros voi menettää asiakkaita, mikäli ne ostetaan sellaiseen tilitoimistoketjuun, joka ei käytä Heeroksen tuotteita.

Jos Heeros ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti sen toimintaympäristöä koskeviin lainsäädäntömuutoksiin, viranomaismääräyksiin tai varmistumaan siitä, ettei se tiedostamattaan laiminlyö voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä tai muita määräyksiä, saattaa se aiheuttaa taloudellista vahinkoa yhtiölle esimerkiksi korvausvaatimusten ja lainsäädännön noudattamisen kustannusten muodossa, heikentää Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahingoittaa sen mainetta. Muuttuneen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voivat lisäksi aiheuttaa Yhtiölle uusia tai nykyistä korkeampia liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heeroksen IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset, palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai muut tietoturvaloukkaukset ja tietovuodot voivat vahingoittaa Heeroksen liiketoimintaa aiheuttaen merkittäviä haittoja asiakkaille, millä voi puolestaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi palveluntarjoajia, alihankkijoita, lisenssinantajia, verkkolaskuoperaattoria, maksujen- ja laskujenvälittäjiä sekä muita sopimuskumppaneita. Yhtiön kyky toimia tehokkaasti riippuu osittain näiden yhteistyökumppaneiden kyvystä hoitaa heidän velvoitteensa sekä siitä jatkuuko yhteistyö tulevaisuudessa. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdollisista virheistä tai muista toimista saattaa siten aiheutua Yhtiölle vahingonkorvausvastuu ja maineriski, mikä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heerokselle on tärkeää saada rekrytoitua ja pidettyä osaavat työntekijät.  Ellei Heeros kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista.

Yhtiön aktivoimiin tuotekehitysmenoihin liittyy arvostusriski, jos niihin kohdistuvat tulonodotukset esimerkiksi uusien tuotteiden muodossa eivät toteudukaan.

Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Heeroksen osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Heeroksen todellisesta tuloksentekokyvystä.

First North -markkinapaikan luonteen johdosta First North -yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin päämarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla heikot.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti helmikuussa 2018 Hollannissa solmitusta asiakassopimuksesta A-Gave Accountants BV:n kanssa. Sopimus moninkertaistaa Heerosta käyttävien organisaatioiden määrän Hollannissa vuoden 2018 aikana.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Tiedot on esitetty First Northin sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön tilikauden 2017 tulos oli -61 tuhatta euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

Tulos, tase, vastuut

Konsernin tuloslaskelma (FAS)        
         
Tuhatta euroa H2/2017 H2/2016 Vuosi 2017 Vuosi 2016
Liikevaihto 3 817 3 369 7 260 6 634
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0   0
Materiaalit ja palvelut -594 -542 -1 106 -1 097
Henkilöstökulut -1 684 -1 439 -3 367 -2 893
Liiketoiminnan muut kulut -1 280 -1 093 -2 593 -2 095
Poistot ja arvonalenemiset -483 -378 -962 -799
Liikevoitto -224 -85 -767 -251
Rahoitustuotot ja -kulut -18 -473 -103 -527
Tulos ennen veroja -242 -558 -871 -778
Tuloverot 2 0 2 0
Tilikauden voitto -239 -558 -868 -778
         
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,15 -0,20 -0,23
Osakkeita keskimäärin 4 349 963 3 651 920
4 349 963 3 453 548
         
Konsernin tase (FAS)        
         
Tuhatta euroa   31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA        
PYSYVÄT VASTAAVAT        
Aineettomat hyödykkeet   4 030 3 431 3 231
Aineelliset hyödykkeet   43 38 28
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   4 073 3 469 3 259
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Vaihto-omaisuus   10 12 28
Pitkäaikaiset saamiset   22 28 55
Lyhytaikaiset saamiset   1 205 949 866
Rahat ja pankkisaamiset   388 2 264 381
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   1 626 3 253 1 329
VASTAAVAA YHTEENSÄ   5 699 6 722 4 588
         
VASTATTAVAA        
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma   80 80 26
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   4 336 4 336 1 310
Edellisten tilikausien voitto (tappio)   -1 050 -274 -45
Tilikauden voitto (tappio)   -868 -778 -229
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   2 497 3 364 1 062
VIERAS PÄÄOMA        
Pitkäaikainen vieras pääoma   587 987 1 288
Lyhytaikainen vieras pääoma   2 615 2 371 2 237
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   3 202 3 358 3 525
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   5 699 6 722 4 588

 

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)        
Tuhatta euroa H2/2017 H2/2016 Vuosi 2017 Vuosi 2016
Voitto/tappio ennen veroja -239 -558 -868 -778
Liiketoiminnan rahavirta        
Oikaisut        
Suunnitelman mukaiset poistot 483 378 962 799
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 244 -180 93 21
Käyttöpääoman muutos        
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 145 -27 -256 -84
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 294 -121 263 204
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 16 0 2 16
Liiketoiminnan rahavirta 699 -327 102 158
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -930 -501 -1 566 -1 010
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 0
Investointien rahavirta -930 -501 -1 566 -1 010
Rahoituksen rahavirta        
SVOP-sijoitus 2 3 000 2 3 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot 15 32 -19 -70
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -141 -111 -401 -221
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (+) / vähennys (-) 34 1 6 27
Rahoituksen rahavirta
-91 2 922 -412 2 735
Rahavarojen muutos
-321 2 094 -1 875 1 883
Rahavarat tilikauden alussa 711 170 2 264 381
Rahavarat tilikauden lopussa
388 2 264 388 2 264

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)        
Oman pääoman muutoslaskelma H2/2017
       
Tuhatta euroa
Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
30.6.2017 80 4 336 -1 639 2 777
Kauden voitto/tappio
    -239 -239
31.12.2017
80 4 336 -1 878 2 538
Oman pääoman muutoslaskelma H2/2016
       
Tuhatta euroa

 
Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
30.6.2016
80 1 336 -494 922
SVOP
  3 000    
Kauden voitto/tappio
    -558 -558
31.12.2016
80 4 336 -1 052 3 364
Oman pääoman muutoslaskelma 2017        
Tuhatta euroa
Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2017
80 4 336 -1 050 3 366
Kauden voitto/tappio
    -868 -868
31.12.2017
80 4 336 -1 919 2 497
Oman pääoman muutoslaskelma 2016
       
Tuhatta euroa


Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2016


 
26 1 310 -274 1 062
Osakepääoman nosto 54 -54   0
Vaihtovelkakirjalainan muunto osakkeisiin   80   80
SVOP   3 000    
Kauden voitto/tappio     -778 -778
31.12.2016 80 4 336 -1 052 3 364

 

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet    
Tuhatta euroa
31.12.2017 31.12.2016
Omasta velasta
   
Yrityskiinnitykset
1 000 600
Leasingvastuut
   
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 92 97
Myöhemmin maksettavat 52 72
Yhteensä
144 169
Muut vastuut
   
Vuokravastuut 105 0
Vuokravakuustilit
20 28
Yhteensä
125 28

  

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate          =             Liikevoitto + poistot

                 

Omavaraisuusaste (%)   =             Oma pääoma     x 100

                                taseen loppusumma

               

Korollinen nettovelka    =             Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta -rahoitusarvopaperit -rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste (%)        =             Korollinen nettovelka    x 100

                                Oma pääoma

               

Osakekohtainen tulos    =             Tilikauden tulos

                                Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

                 

Oikaistu osakekohtainen tulos   =             Oikaistu tilikauden tulos               

                                Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana          

Heeros Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.