Vd har ordet

Det omfattande omdaningsarbetet som påbörjades vid halvårsskiftet 2016 har fortsatt under 2017.

Verkningsgraden i produktionen har fördubblats och sakta men säkert skapas det ordning och reda i fabriken. PolyPlank och Polyfiber har aldrig sålt så mycket som under 2017. Rörelseresultatet har förbättrats och för första gången i PolyPlanks historia har ett positivt rörelseresultat (exkl. historiska engångskostnader) på EBITDA nivå (före avskrivningar) uppnåtts.

Det kraftigt förbättrade resultatet har uppnåtts tack vare att vi skapat "Ordning & Reda & Teamwork" i hela företaget samt att vi har gjort stora satsningar inom sälj och marknadsföring.

Vi har ökat inom alla affärsområden utom inom affärsområdet Bullerreduktion där omsättningen är ungefär densamma som 2016. Under 2018 beräknas affärsområdet Bullerreduktion öka kraftigast tack vare det nya bullerplanket SBR som utvecklats under 2017. Där är bullerreduktionstester nu genomförda och CE märkningen i princip klar. Det första bullerplanket SBR har levererats och monterats utanför Staffanstorp. En ny "unik produkt" har lanserats.

Tyvärr belastas bokslutet kraftigt av dotterbolaget Fröseke Panel som vi ännu inte lyckats avveckla. Bokförda värden har skrivits ner kraftigt i bokslutet och stora kostnader har tagits under 2017. Därmed blir EBITDA negativt för året, även om förbättringen mot tidigare år är kraftig.

Förhandlingar om försäljning av Frösekeverksamheten har förts med ett antal intressenter utan att hittills leda till något konkret. Vid skrivande stund pågår förhandling med en ytterligare intressent och den förhandlingen beräknas vara klar under april.

2018 har startat försäljningsmässigt något sämre än plan i januari och februari eftersom att vädret varit betydligt sämre än motsvarande period 2017. Däremot är offert stocken historiskt rekordstor, drygt 60 MSEK vilket beräknas ge effekt i takt med att snön smälter bort och vi håller den framstakade planen för 2018 som vi ser fram emot med stor tillförsikt.

Ordning & Reda & Teamwork är fortsatt våra ledord som vi jobbar efter.

Cay Strandén, VD

Fjärde kvartalet 2017, koncernen

 • Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.
 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 12,2 MSEK (6,4).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,1 MSEK (-3,9).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,3 MSEK (-4,0).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-7,3). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående års resultat för perioden positivt med 0,8 MSEK.
 • Totalresultat för perioden uppgick till -4,1 MSEK (-12,3). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående år resultat positivt med 0,8 MSEK.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,25). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (48 323 976).

Helåret 2017, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet för första halvåret uppgick till 36,9 MSEK (24,4).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,7 MSEK (-9,9). Erhållet ackordet i moderbolaget påverkar föregående år resultat positivt med 6,7 MSEK.
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,3 MSEK (1,1). Erhållet ackordet i moderbolaget påverkar föregående år resultat positivt med 6,7 MSEK.
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-7,8). Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående års resultat för perioden positivt med 4,0 MSEK.
 • Totalresultatet för perioden uppgick till -8,4 MSEK (-11,7). Erhållet ackordet i moderbolaget och dotterbolaget påverkar föregående års totalresultat positivt med 10,7 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,24). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (19 161 988).

Inledning / Kommentarer 2017

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank förvärvade det norska bolaget Polyfiber AS i januari 2017 och har därmed fått en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas. Genom köpet av Polyfiber AS har PolyPlank tecknat ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. PolyPlank utökar härmed sitt produktsortiment från 6 olika profiler till 32 olika profiler av kompositplank.

PolyPlank har genomfört en företrädesemission om 9,1 MSEK med teckningstiden 31 augusti - 14 september 2017. Emissionen har framgångsrikt genomförts, med ett stort intresse från aktieägarna, som gjort att den fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades med 82 procent med företrädesrätt och med 18 procent utan företrädesrätt. Därav tecknades 4 procent av garanten. Totalt har 36 242 982 aktier emitterats genom emissionen. Aktiekapitalet har ökat från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank ingick under februari 2018 ett låneavtal med bolagets huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB vars ägare är PolyPlanks styrelseordförande Leif Jilkén. Lånet syftar till att finansiera PolyPlanks rörelsekapital och omfattar 2,0 MSEK.

Hållbarhet och Miljö

Polyplank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

 • System för fastighetssektorn
 • System för bullerreduktion
 • Profiler för andra applikationer
 • Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

PolyPlank har ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. Bolaget har 6  egentillverkade profiler och kan totalt erbjuda 32 profiler profiler av kompositplank i ett antal olika färger.

I sortimentet finns även träkompositprofiler för terassgolv. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

Styrelsen tog i maj 2017 beslut om att Fröseke Panel AB ska säljas eller avvecklas, eftersom bolaget inte utvecklats som förväntat. I denna delårsrapport tas dotterbolaget upp som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning och som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,9 MSEK (0,6). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 7,5 MSEK (6,6). Dessa består av långfristiga skulder 0,3 MSEK (2,4), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,3 MSEK (2,8) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 5,9 MSEK (7,7).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (0,8).

Skatter

Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 177,7 MSEK (184,6) vid 2017 års taxering. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 2,9 MSEK (4,1) den 31 december 2017, som avser inlånade medel och upplupna räntor.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under fjärde kvartalet 2017 uppgått till 0,1 MSEK (0,7). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,0 MSEK (6,4). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,6 MSEK (-4,7). Likviditeten den 31 december 2017 uppgick till 1,7 MSEK (0,5).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 20 (17) under rapportperioden.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2016 (sidan 16-17 samt sidan 49).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2018 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 9 mars 2018

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                          

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41  Stockholm, telefon 08-408 933 50.

Kommande rapporttillfällen

 • Årsredovisning 2017, 27 april 2018
 • Delårsrapport januari-mars 2018, 9 maj 2018
 • Delårsrapport januari-juni 2018, 15 augusti 2018
 • Delårsrapport januari-september 2018, 9 november 2018

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl 10:00 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)              
    Okt-Dec
2017
Okt-Dec
2016
Helåret
2017
Helåret
2016
Helåret
2015
             
Nettoomsättning   12 203 6 400 36 917 24 386 31 266
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning    

 

-51
 

 

462
 

 

2 363
 

 

524
 

 

818
Övriga intäkter   99 79 214 195 0
Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär   0 0 0 10 654 0
    12 251 6 941 39 494 35 759 32 084
             
Råvaror och förnödenheter   -5 917 -3 636 -17 294 -11 866 -15 390
Övriga externa kostnader   -3 880 -3 273 -10 783 -12 390 -10 564
Personalkostnader   -3 703 -2 877 -12 130 -10 502 -11 733
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-824
 

-480
 

-1 944
 

-2 808
 

-4 064
Nedskrivning av maskiner och inventarier   0 0 0 -4 807 -8 000
Nedskrivning av omsättningstillgångar   0 -555 0 -3 304 0
Övriga rörelsekostnader   0 -11 -7 -11 -237
Rörelseresultat   -2 073 -3 880 -2 664 -9 929 -17 908
             
             
Resultat från andelar i koncernföretag   0 0 0 0 503
Finansiella intäkter   0 1 2 2 16
Finansiella kostnader   -129 -105 -647 -771 -3 845
Finansnetto   -129 -104 -3 309 -769 -3 326
             
Resultat före skatt   -2 202 -3 984 -3 309 -10 698 -21 234
             
Uppskjuten skatt   0 0 0 0 57
Skatt   -57 0 -57 0 0
Årets resultat från kvarvarande verksamhet   -2 259 -3 984 -3 366 -10 698 -21 177
             
Avvecklad verksamhet            
Årets resultat från avvecklad verksamhet   -1 562 -7 297 -4 756 0 0
Årets resultat   -3 821 -11 281 -8 122 0 0
             
Övrigt totalresultat            
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen            
Omvärdering fastighet   -300 -1 000 -300 -1 000 0
             
Årets totalresultat   -4 121 -12 281 -8 422 -11 698 -21 177
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-3 834
 

 

-12 281
 

 

-8 135
 

 

-10 698
 

 

-21 177
Innehav utan bestämmande inflytande   13 0 13 0 0
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-4 134
 

 

-12 281
 

 

-8 435
 

 

-11 698
 

 

-21 177
Innehav utan bestämmande inflytande   13 0 13 0 0
             
Resultat per aktie (SEK)   -0,05 -0,25 -0,10 -0,24 -1,72
             
             
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental*    

84 567
 

48 291
 

84 567
 

48 291
 

12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental   83 924 36 592 57 524 22 366 6 741
             

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 31 december 2017 (KSEK)        
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar        
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   1 783 607 571
Patent, licenser och varumärken   662 0 0
S:a immateriella anläggningstillgångar   2 445 607 571
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   484 1 079 2 165
Maskiner och andra tekniska anläggningar   904 6 105 12 646
Förbättringsutgifter på annans fastighet   201 180 282
Inventarier, verktyg och installationer   4 475 2 193 426
S:a materiella anläggningstillgångar   6 064 9 557 15 519
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag   0 0 0
S:a finansiella ansläggningstillgångar   0 0 0
         
Summa anläggningstillgångar   8 509 10 164 16 090
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   5 748 4 013 3 787
Kundfordringar   3 373 649 2 496
Skattefordran   380 198 239
Övriga fordringar   1 228 1 762 4 375
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   640 941 461
Spärrade medel   0 0 1 932
Likvida medel   1 870 556 320
Tillgångar som innehas för försäljning   5 386    
         
Summa omsättningstillgångar   18 625 8 119 13 610
         
Summa tillgångar   27 134 18 283 29 700(KSEK)        
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
Eget kapital          
Aktiekapital (84 566 958 aktier)
(fg år 48 323 976 aktier)
   

4 228
 

2 416
 

5 427
 
Övrigt tillskjutet kapital   73 753 67 159 44 891  
Övriga reserver   39 339 1 398  
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat   -76 409 -68 214 -57 635  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   1 611 1 700 -5 919  
Innehav utan bestämmande inflytande   51 0 0  
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   263 2 393 0  
Uppskjuten skatteskuld   0 0 0  
S:a långfristiga skulder   263 2 393 0  
           
Kortfristiga räntebärande skulder   7 209 4 185 16 052  
Leverantörsskulder   4 313 3 786 9 422  
Övriga kortfristiga skulder   2 502 1 752 5 748  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
6 090
208
4 027
440
4 257
140
 
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning    

4 887
 

0
 

0
 
S:a kortfristiga skulder   25 209 14 190 35 619  
           
Summa skulder   25 472 16 583 35 619  
           
Summa eget kapital och skulder   27 134 18 283 29 700  
           
Räntebärande skulder   7 472 6 578 16 052  

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -57 635 -5 919
Periodens resultat 0 0 0 -10 698 -10 698
Omvärdering fastighet 0 0 -1 000 0 -1 000
Summa totalresultat 5 427 44 891  398 -68 333 -17 617
           
Avskrivning på omvärderad fastighet 0 0 -59 59 0
  5 427 44 891  339 -68 274 -17 617
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 2 384 19 982 0 0 22 366
Emissionskostnader 0 -3 109 0 0 -3 109
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 5 395 0 0 0
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-3 011
 

 

22 268
 

 

0
 

 

0
 

 

19 257
           
Utgående eget kapital 31 december 2016 2 416 67 159 339 -68 274 1 700
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 339 -68 274 1 700
Periodens resultat 0 0 0 -8 135 -8 135
Omvärdering fastighet 0 0 -300   -300
Summa totalresultat 2 416 67 159 39 -76 409 -6 735
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 1 812 7 249 0 0 9 061
Emissionskostnader   -979 0 0 -979
Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande    

264
     

264
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

1 812
 

 

6 279
 

 

0
 

 

0
 

 

8 346
           
Utgående eget kapital 31 december 2017 4 228 73 753 39 -76 409 1 611

 


Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)          
Okt-Dec
2017
Okt-Dec
2016
Helåret
2017
  Helåret
2016
  Helåret
2015
           
Nettoomsättning 8 019 6 414 29 873 21 023 24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

-111
 

 

462
 

 

2 136
 

 

964
 

 

-231
Övriga intäkter -6 79 109 153 0
Erhållet ackord av rörelsekaraktär 0 0 0 6 661 0
  7 902 6 955 32 118 28 801 24 734
           
Råvaror och förnödenheter -3 113 -3 650 -12 113 -9 741 -11 925
Övriga externa kostnader -3 159 -3 271 -9 874 -10 394 -6 547
Personalkostnader -3 472 -2 889 -11 433 -8 886 -7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-483
 

-289
 

-1 471
 

-1 209
 

-2 383
Nedskrivning fastighet -549 -1 000 -549 -1 000 0
Nedskrivning av omsättningstillgångar 0 -555 0 -555 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 -7 0 0
Rörelseresultat - 2 601 - 4 699 -3 329 -2 984 -3 516
           
Resultat från andelar i koncernföretag 55 -100 55 -100 -3 955
Finansiella intäkter 0 1 0 1 15
Finansiella kostnader -3 995 -2 807 -4 489 - 3 352 - 15 152
Finansnetto -3 940 -2 906 -4 434 -3 451 -19 092
           
Resultat efter finansiella poster -6 541 -7 605 -7 763 -6 435 -22 608
           
Bokslutsdispositioner          
Lämnade koncernbidrag 0 0 0 -3 200 0
Resultat före skatt -6 541 -7 605 -7 763 -9 635 -22 608
           
Skatt 0 0 0 0 0
Årets resultat -6 541 -7 605 -7 763 -9 635 -22 608
           
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,08
 

-0,16
 

-0,09
 

-0,20
 

-1,83
           
           
Antal utestående aktier i tusental 84 567 48 291 84 567 48 291 12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental 83 924 36 592 57 524 22 366 6 741


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm    1 915 607 571
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   1915 607 571
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   500 1 095 2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar   968 1 230 1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet   201 180 282
Inventarier, verktyg och installationer   4 475 2 193 426
S:a materiella anläggningstillgångar   6 144 4 698 4 548
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   1 219 385 485
S:a finansiella anläggningstillgångar   1 219 385 485
         
Summa anläggningstillgångar   9 278 5 690 5 604
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   5 550 3 319 2 193
Kundfordringar   178 422 2 244
Fordringar hos koncernföretag   3 243 3 516 5 832
Skattefordran   147 147 147
Övriga kortfristiga fordringar   700 1 325 1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   609 369 412
Spärrade medel     0 1 202
Likvida medel   1 723 502 196
         
Summa omsättningstillgångar   12 150 9 600 14 023
         
Summa tillgångar   21 428 15 290 19 627(KSEK)        
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (84 566 958 aktier)
(fg år 48 323 976 aktier)
   

4 228
 

2 416
 

5 427
Uppskrivningsfond   0 301 1 360
Summa aktiekapital och reserver   4 228 2 717 6 787
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond   7 028 65 071 42 803
Balanserad förlust   301 -54 679 -33 130
Periodens resultat   -7 763 -9 635 -22 608
Delsumma   -434 757 -12 935
         
Summa eget kapital   3 793 3 474 -6 148
         
Avsättningar        
Garantier   208 140 140
Summa avsättningar   208 140 140
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder   263 713 0
Summa långfristiga skulder   263 713 0
         
Konvertibla lån     0 1 722
Kortfristiga räntebärande skulder   7 209 3 431 11 801
Leverantörsskulder   1 570 2 444 4 952
Skulder till koncernföretag   365 384 488
Övriga kortfristiga skulder   2 202 733 3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5 818 3 671 3 121
Summa kortfristiga skulder   17 164 10 663 25 635
         
Summa eget kapital och skulder   21 428 15 290 19 627
         
Varav räntebärande skulder   7 472 4 144 13 523

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat 0 0 0 0 -9 635 -9 635  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma  

0
 

0
 

0
 

-22 608
 

22 608
 

0
 
Nedskrivning fastighet 0 -1 000 0 1000 0 0  
Summa totalresultat 5 427  360 42 803 -54 738 -9 635 -15 783  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 2 384 0 19 982 0 0 22 366  
Emissionskostnader 0 0 -3 109 0 0 -3 109  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 0 5 395 0 0 0  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-3 011
 

 

0
 

 

22 268
 

 

0
 

 

0
 

 

19 257
 
Utgående eget kapital
31 december 2016
 

2 416
 

301
 

65 071
 

-54 679
 

-9 635
 

3 474
 
               
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 301 65 071 -54 679 -9 635 3 474  
Årets resultat 0 0 0 0 -7 763 -7 763  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma  

0
 

0
 

-64 314
 

54 679
 

9 635
 

0
 
Nedskrivning fastighet 0 -301 0 301 0 0  
Summa totalresultat 2 416 0 757 301 -7 763 -4 289  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 1 812 0 7 249 0 0 9 061  
Emissionskostnader 0 0 -979 0 0 -979  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

1 812
 

 

0
 

 

6 270
 

 

0
 

 

0
 

 

8 082
 
Utgående eget kapital
31 december 2017
 

4 228
 

0
 

7 028
 

301
 

-7 763
 

3 793
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 

 
Okt-Dec
2017
Okt-Dec
2016
Okt-Dec
2015
Helåret
2017
Helåret
2016
Helåret
2015
             
Kassaflöde löpande verksamhet -2 880 -3 176 -3 897 -985 -10 903 -7 284
             
Förändringar av rörelsekapital 626 1 134 -9 335 -1 232 3 546 5 894
             
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 022 -673 -27 -5 445 -2 187 850
             
Kassaflöde finansieringsverksamheten -105 3 072 13 186 8 976 9 783 769
             
Periodens kassaflöde -3 381 357 73 1 314 239 229
             
Likvida medel vid periodens ingång 5 251 1 250 393 559 320 91
Likvida medel vid periodens utgång 1 870 2 252 320 1 870 559 320

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 
 

 
Okt-Dec
2017
Okt-Dec
2016
Okt-Dec
2015
Helåret
2017
Helåret
2016
Helåret
2015
             
Kassaflöde löpande verksamhet -1 549 -2 533 -340 -1 463 -6 991 -2 378
             
Förändringar av rörelsekapital -827 1 518 -4 739 3 095 -518 210
             
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 022 -673   -5 165 -2 187 -273
             
Kassaflöde finansieringsverksamheten -104 2 050 4 906 4 754 9 878 255
             
Periodens kassaflöde -3 502 362 -173 1 221 182 192
             
Likvida medel vid periodens ingång 5 225 140 369 502 320 4
Likvida medel vid periodens utgång 1 723 502 196 1 723 502 196

 Data per aktie

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental  

84 567
 

48 324
 

12 333
 

84 567
 

48 324
 

12 333
Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,18 -3,35 -0,10 -0,24 -1,72
Eget kapital per aktie 0,04 0,08 neg 0,02 0,04 neg

Nyckeltal

  Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  Helåret
2017
Helåret
2016
Helåret
2015
Helåret
2017
Helåret
2016
Helåret
2015
             
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 66,6 53,7 52,2 59,6 53,4 50,4
Soliditet % 5,9 26,4 neg 17,7 29,1 neg