Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2018 kl. 11:30 i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C.


Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

  Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

 5. Valg til bestyrelsen

  Af bestyrelsens medlemmer er Jørn Ankær Thomsen og Niels Kristian Agner på valg. Endvidere ønsker Erling Eskildsen at udtræde af bestyrelsen. Niels Kristian Agner genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Ankær Thomsen samt nyvalg af Kenneth Skov Eskildsen til bestyrelsen, som derved foreslås sammensat af 6 medlemmer.

  En beskrivelse af baggrund og hverv for de personer, der indstilles til valg til bestyrelsen, er vedlagt som bilag 1 til de fuldstændige forslag, som findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.

 6. Valg af revisor

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

 7. Eventuelt


Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Til vedtagelse af alle dagsordenens forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Registreringsdatoen er torsdag den 5. april 2018 og aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen kl. 23:59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 6. april 2018. Adgangskort kan rekvireres ved returnering af den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller ved henvendelse til Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk. Adgangskort kan yderligere rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.’s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærerne udsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, alternativt på e-mail til gf@computershare.dk, og kan endvidere afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.’s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 6. april 2018.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 11. april 2018 kl. 16:00.

Yderligere oplysninger
På selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder års-rapporten for 2017, indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt link til aktionær-portalen til brug for tilmelding henholdsvis afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C eller på e-mail: schouw@schouw.dk.


Aarhus, den 15. marts 2018

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør


Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Indkaldelse til generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.


Attachments
2018-03-15 FBM 03-2018 Indkaldelse generalforsamling