Source: Heeros Oyj

Heeros Oyj: KUTSU HEEROS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

19. Maaliskuu 2018

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 19.3.2018 kello 16.30 EE

KUTSU HEEROS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Heeros Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 11. päivänä 2018 kello 18.00 alkaen kokoustila Telefunkeniin, Pasilan Visioon, osoitteessa Televisiokatu 4, 00280 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 17.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.              Kokouksen avaaminen

2.              Kokouksen järjestäytyminen

3.              Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.              Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.              Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.              Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilitarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7.              Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.              Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 60 969,74 euroa kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9.              Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.            Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

11.            Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Kimmo Rasila, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Jukka Virkkunen sekä uutena jäsenenä Marko Kauppi.

12.            Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2.700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

13.            Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14.            Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jari Paloniemi.

15.            Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

              

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 650.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16.            Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.heeros.com/sijoittajille/yhtiokokous-2018/. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 28.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Heeros Oyj:n osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 4.4.2018 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 28.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle edellä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Heeros Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 4 349 963 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsinki 19.3.2018

Heeros Oyj

Hallitus


Lisätietoja:

Talousjohtaja Paula Ranttila

Puhelin: 040 578 75 19

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.