Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

10. april 2018

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2018
- Fremrykning af offentliggørelsestidspunkt

Som det fremgår af efterfølgende kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 har Finanstilsynet i løbet af 1. kvartal 2018 gennemført en ”stor” inspektionen af banken.

Finanstilsynets inspektion er forløbet tilfredsstillende og blev afsluttet umiddelbart før påske. I denne forbindelse har arbejdet med afklaring af flere regnskabsposter været fremrykket, således at banken allerede nu har et samlet overblik. Den fuldstændige kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 er dermed færdiggjort, og bankens ledelse har dags dato godkendt denne.

Offentliggørelsen er dermed fremrykket i forhold til den tidligere udmeldte finanskalender for 2018.

Skulle De have spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte bankens direktion.

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

 

John Fisker  Jørn Nielsen


Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2018
- Stor vækst og opjustering af forventningerne

Resultatet før skat stiger med 36% til 269 mio. kroner og forrenter primo egenkapitalen med 30% p.a., hvilket anses for meget tilfredsstillende. Basisresultatet udviser en fremgang på 27% til 217 mio. kroner og realiseres markant over budgettet for årets første kvartal.


(mio. kroner)
1. kvt.
2018 
1. kvt.
2017
2017201620152014
Basisindtjening i alt2742511.019983954907
Samlede udgifter og afskrivninger-83-75-334-318-306-298
Basisresultat før nedskrivninger på udlån191176685665648609
Nedskrivninger på udlån m.v.+26-5-10-48-60-87
Basisresultat217171675617588522
Beholdningsresultat m.v.+52+27+60+440+65
Resultat før skat269198735661588587


Kvartalet i overskrifter:

 • Opjustering af forventningerne til basisresultatet med 100 mio. kroner til intervallet 700 - 775 mio. kroner
 • Opjustering af forventningerne til resultatet før skat med ca. 150 mio. kroner til intervallet 700 - 875 mio. kroner
 • Resultatet før skat blev på 269 mio. kroner, hvilket forrenter primo egenkapitalen med 30% p.a.
 • Basisresultatet blev på 217 mio. kroner, hvilket er markant over budgettet for kvartalet
 • Tilbageførsel af nedskrivninger med 26 mio. kroner
 • Finanstilsynet har i 1. kvartal gennemført en ”stor” inspektion med tilfredsstillende resultat
 • Stigning i bankens udlån på 10% og i indlån på 5%
 • Banken har fastlagt nye kapitalmålsætninger i forbindelse med indfasning af NEP-kravet
 • Det vedtagne aktieopkøbsprogram på 170 mio. kroner forventes at blive igangsat senere i 2. kvartal
 • Et godt image og høj kundetilfredshed fortsætter med at skabe kundetilgangLedelsesberetning

Basisindtjening
Netto renteindtægterne udgør i 1. kvartal 2018 167 mio. kroner mod 161 mio. kroner i 2017, svarende til en stigning på 4%. Banken er tilfreds med denne udvikling, men samtidig skal den sammenholdes med en stigning i udlånsmængderne på 10%, hvilket understreger, at renteindtægterne fortsat er påvirket af et ændret udlånsmix med flere lavmarginal og lavrisiko produkter, ligesom posten stadig også er påvirket af konkurrencen i sektoren samt det fortsatte lave renteniveau.

Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgør netto 85 mio. kroner i 1. kvartal 2018 mod netto 71 mio. kroner i 2017, svarende til en stigning på 19%. Gebyrindtægterne i 1. kvartal 2018 er primært positivt påvirket af en stigning i indtægterne fra værdipapirhandel, formuepleje og depoter samt garantiprovision og realkreditprovision.

Indtjeningen fra sektoraktier er forøget med 4 mio. kroner til i alt 21 mio. kroner i 1. kvartal 2018. Indtjeningen stammer primært fra afkastet af bankens ejerskab i DLR Kredit og BankIn­vest Holding (BI Holding).

I marts 2018 traf bestyrelsen i BI Holding, som banken pr. ultimo marts 2018 havde har en ejerandel af på 10,3%, beslutning om en ændring af værdiansættelsesprincipperne for selskabets aktier. Ændringen af værdiansættelsesprincipperne medførte en opskrivning af bankens ejerandel på 52 mio. kroner. Selvom opskrivningen kan relateres til en sektoraktie, er opskrivningen i bankens opgørelse af basisresultatet bogført under posten ”Beholdningsresultat”, idet opskrivningen er udtryk for en engangsindtægt, som ikke påvirker bankens løbende indtjening fra beholdningen af sektoraktier.

Den samlede basisindtjening i årets første kvartal er steget med 9% fra 251 mio. kroner i 2017 til 274 mio. kroner i 2018.

Omkostninger og afskrivninger
De samlede omkostninger inklusiv af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør 83 mio. kroner i 1. kvartal 2018 mod 75 mio. kroner sidste år svarende til en stigning på 11%.

Stigningen i forhold til 1. kvartal 2018 relateres til en forøgelse på 3 mio. kroner i personaleudgifterne samt en ejendomsnedskrivning af engangskarakter på 5 mio. kroner.

Omkostningsprocenten er på et uændret niveau i forhold til 2017, og er for 1. kvartal 2018 op­gjort til 30,3%, hvilket fortsat er landets laveste.

Banken forventer, at de samlede omkostninger for året som helhed vil stige med 3-5% inklusiv den ovenfor nævnte ejendomsnedskrivning.

Nedskrivninger på udlån
I årets første kvartal har banken tilbageført nedskrivninger, således at der under denne regnskabspost er indtægtsført i alt 26 mio. kroner i kvartalet mod en udgift på 5 mio. kroner i 2017. Tilbageførslerne er sket med baggrund i en forbedret kreditbonitet i visse eksponeringer, ligesom der i kvartalet samlet set ikke er kommet nye nedskrivninger til.

Med virkning fra den 1. januar overgik banken til at anvende nedskrivningsregler, der er kompatible med regn­skabsstandarden IFRS 9. IFRS 9-reglerne er således indarbejdet i den danske regnskabsbekendtgørelse, og med IFRS 9 erstattes den tidligere gældende nedskrivningsmodel, der var baseret på indtrufne tab (”incur­red loss”-model), af en nedskrivningsmodel, som er baseret på forventede tab (”expected loss”-model).

Den nye forventningsbaserede nedskrivningsmodel indebærer, at et finansielt aktiv på tidspunktet for første indregning nedskrives med et beløb svarende til det forventede kredittab i 12 måneder (stadie 1). Sker der efterfølgende en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første indregning, nedskrives aktivet med et beløb, der svarer til det forventede kredittab i aktivets restløbetid (stadie 2). Nedskrivninger på eksponeringer i stadie 1 og 2 opgøres på grundlag af en statistisk baseret model.

Konstateres aktivet værdiforringet (stadie 3), nedskrives aktivet med et beløb svarende til det forventede kredittab i aktivets restløbetid, men renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen efter den effektive rentes metode i forhold til det nedskrevne beløb.

Virkningen af IFRS9-reglerne er, at disse medfører yderli­gere nedskrivninger på 59 mio. kroner primo 2018, og dermed udgør påvirkningen af bankens primo egenkapital efter skat 46 mio. kroner, svarende til 1,2% af egenkapitalen. Der henvises endvidere til afsnittet ”Kapitalforhold”.

De individuelle nedskrivninger (stadie 3) udgør ultimo kvartalet 558 mio. kroner, mens stadie 1 og 2 nedskrivningerne i alt udgør 371 mio. kroner pr. 31. marts 2018.

Bankens samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgør ultimo kvartalet 971 mio. kroner svarende til 4,0% af de samlede udlån og garantier.

Porteføljen af udlån med standset renteberegning udgør 22 mio. kroner svarende til 0,1% af bankens samlede udlån og garantier ultimo kvartalet.

Med baggrund i boniteten af bankens udlånsportefølje samt udsigterne for den sam­fundsøkonomiske udvikling er det fortsat bankens forventning, at de sam­lede nedskrivninger vil forblive lave i de kommende kvartaler.

Basisresultat

(mio. kroner)1. kvt.
2018
1. kvt.
2017
 

2017
 

2016
 

2015
 

2014
Basisindtjening i alt2742511.019983954907
Samlede udgifter og afskrivninger-83-75-334-318-306-298
Basisresultat før nedskrivninger på udlån191176685665648609
Nedskrivninger på udlån m.v.+26-5-10-48-60-87
Basisresultat217171675617588522

Basisresultatet blev på 217 mio. kroner mod sidste års 171 mio. kroner og ligger markant over budgettet for kvartalet.

Beholdningsresultat og markedsrisiko
Beholdningsresultatet for 1. kvartal 2018 er positivt med netto 52 mio. kroner inklusiv fundingomkostninger af beholdningen, hvoraf 52 mio. kroner hidrører fra opskrivningen af bankens ejerandel i BI Holding, idet der henvises til afsnittet ”Basisindtjening” herom.

Posten aktier m.v. udgør ultimo kvartalet 715 mio. kroner fordelt med 41 mio. kroner i børsnoterede aktier m.v. og 674 mio. kroner i sektoraktier m.v. Obligationsbeholdningen udgør 3.293 mio. kroner, og størstedelen af beholdningen består af AAA-ratede danske stats- og realkreditobligationer.

Den samlede renterisiko - opgjort som resultatpåvirkningen ved 1%-point ændring i renteniveauet - udgør 0,9% af bankens kernekapital ultimo kvartalet.

Bankens samlede markedsrisiko inden for renterisikoeksponering, eksponering i børsno­terede aktier m.v. samt valutaeksponering holdes fortsat på et moderat niveau, og det er bankens politik at fortsætte med dette.

Bankens tabsrisiko beregnet ud fra en Value-at-Risk model (opgjort med en 10 dages horisont og 99% sandsynlighed) har i 1. kvartal 2018 været følgende:

 Risiko i mio. kronerRisiko i % i f.t. egenkapitalen
ultimo 1. kvartal 2018
Højeste tabsrisiko:  9,10,24%
Mindste tabsrisiko:  3,30,09%
Gennemsnitlig tabsrisiko:   5,50,15%
Ultimo tabsrisiko:  4,40,12%

Resultat efter skat
Resultatet efter skat udgør 224 mio. kroner for 1. kvartal 2018 mod 158 mio. kroner sidste år.

Resultatet efter skat forrenter primo egenkapitalen efter udbetalt udbytte med 25% p.a.

Balance
Bankens balancesum udgør ultimo kvartalet 27.004 mio. kroner mod sidste års 24.441 mio. kroner.

Bankens indlån er steget med 5% fra 18.565 kroner ultimo marts 2017 til 19.511 mio. kroner ultimo marts 2018, og udlånene er steget med 10% fra 18.186 mio. kroner ultimo marts 2017 til 19.925 mio. kroner ultimo marts 2018.

Bankens portefølje af garantier var ved udgangen af kvartalet på 3.076 mio. kroner mod 2.484 mio. kroner i 2017.

Finanstilsynets inspektion
Finanstilsynet har netop afsluttet en ”stor” inspektion af banken, som er blevet afviklet hen over februar og marts måned.

Inspektionen forløb tilfredsstillende, og der blev ikke konstateret behov for yderligere nedskrivninger på udlån, ligesom det opgjorte individuelle solvensbehov blev godkendt på et uændret niveau. Den endelige rapport fra inspektionen forventes at blive offentliggjort i løbet af maj 2018.

Likviditet
Bankens likviditetsmæssige situation er god. Bankens korte funding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig således til 1,2 mia. kroner, som modsvares af 6,0 mia. kroner, primært i korte placeringer i Danmarks Nationalbank og i likvide værdipapirer.

Bankens indlån er ultimo kvartalet på niveau med bankens udlån. Udlåns­porteføljen er dermed mere end fuldt finansieret af bankens indlån og egenkapital. Hertil kommer, at en del af udlånsporteføljen til vindmøller i Tyskland er ”back to back” refinansieret hos KfW Bankengruppe, hvorfor der likviditetsmæssigt kan ses bort fra et beløb på 923 mio. kroner.

Likviditetsmæssigt skal banken overholde LCR-nøgletallet. Banken havde pr. 31. marts 2018 et LCR-nøgletal på 256%, og banken opfylder dermed lovgivningskravet på minimum 100%.

LCR-nøgletallet afløste pr. 31. december 2016 §152-lovkravet, hvor dette krav lovmæs­sigt blev udfaset. §152-nøgletallet skal dog stadig oplyses, og dette udgjorde ultimo marts 2018 130%.

I løbet af årets første kvartal har banken styrket den lange likviditet med indgåelse af længereløbende indlåns- og pengemarkedsaftaler samt udstedelser for modværdien af i alt 185 mio. euro med løbetider fra 5 - 10 år og med udbetaling både i 1. kvartal 2018 og senere.

Dette er sket for at funde væksten, forblive uafhængig af det korte pengemarked og endelig styrke bankens LCR-nøgletal på både kort og lang sigt.

Kapitalforhold
På bankens ordinære generalforsamling afholdt den 28. februar 2018 blev det udmeldt, at bankens ledelse havde arbejdet med nye kapitalmålsætninger. Disse kapitalmålsætninger er nu endeligt fastlagt, således banken fremadrettet vil operere med 3 målsætninger.

Den egentlige kernekapitalprocent skal være 13,5%, den samlede kapitalprocent skal være 17%, og den samlede kapital til dækning af NEP-tillæggene skal være 22%. Målsætningerne er minimumstal, som skal være opfyldt ultimo året, idet der hen over året kan være større udsving i kapitalprocenterne på grund af kapitalreglerne for aktieopkøbsprogrammer. Endelig oplyses det, at der ikke er fastlagt nogen tidsmæssig målsætning for, hvornår målene for så vidt angår den egentlige kernekapitalprocent og den samlede kapitalprocent skal være efterlevet.

Det samlede kapitalmål til dækning af NEP-tillæggene skal være efterlevet allerede fra primo 2019, idet banken har besluttet at leve op til det fuldt indfasede NEP-krav fra primo 2019.

NEP-kravet er på nuværende tidspunkt foreløbigt oplyst af Finanstilsynet over for banken til 17,9%, men det vil blive genberegnet senere på året. Hertil kommer en kontracyklisk buffer på 0,50%, som indføres med virkning fra den 31. marts 2019. Til opfyldelse af NEP-kravet havde banken allerede ultimo 2017 etableret funding, som opfyldte kravene til grandfathering af kontraktuel seniorfunding. Heraf kan 2,0 mia. kroner medregnes til opfyldelse af bankens NEP-krav primo 2019, og banken vil dermed opfylde både NEP-kravet og bankens egen målsætning med en bekvem overdækning. Det er endvidere forventningen, at banken vil skulle optage Tier 3 kapital i løbet af 2020 eller 2021.

Ved begyndelsen af 2018 var egenkapitalen på 3.817 mio. kroner. Hertil skal lægges periodens overskud og fratrækkes det udbetalte udbytte samt korrigeres for bevægelser i bankens beholdning af egne aktier, hvorefter egenkapitalen ultimo kvartalet udgør 3.785 mio. kroner.

Bankens samlede kapitalprocent er opgjort til 17,6% ved udgangen af 1. kvartal 2018, og kernekapitalprocenten er opgjort til 16,1%.

Kapitalprocenter1. kvt.
2018
1. kvt.
2017
2017201620152014
Egentlig kernekapitalprocent (%)16,116,416,516,917,117,5
Kernekapitalprocent (%)16,116,416,516,917,117,5
Samlet kapitalprocent (%)17,617,917,818,818,817,5
 
Individuelt solvensbehov (%)
9,09,09,09,09,08,9

Kapitalopgørelsen er påvirket af, at aktieopkøbsprogrammet på 170 mio. kroner er fradraget fuldt ud i kapitalen, svarende til 0,9 procentpoint.

Banken har opgjort det individuelle solvensbehov ultimo marts 2018 til 9,0%. Hertil kommer en kapitalbevaringsbuffer på 1,9%, og det samlede krav til bankens kapitalgrundlag udgør således 10,9%.

Sammenholdt med det faktiske kapital­grundlag på 3,5 mia. kroner var der ved udgangen af marts 2018 dermed en kapitalbuffer på 1,3 mia. kroner svarende til 6,7%-point.

Kapitalnedsættelse og aktieopkøbsprogram
På den ordinære generalforsamling afholdt den 28. februar 2018 blev det besluttet at annullere 538.000 stk. egne aktier, og kapitalnedsættelsen forventes endeligt gennemført i løbet af maj 2018. Den reelle aktiekapital udgør således 21,812 mio. kroner fordelt på aktier à nom. 1 krone.

Generalforsamlingen vedtog endvidere et nyt opkøbsprogram med mulighed for at opkøbe egne aktier for op til 170 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling. Det nye program er endnu ikke igangsat, hvorfor der ikke er reserveret aktier under dette. Det forventes at programmet vil blive igangsat senere i 2. kvartal.

Tilsynsdiamanten
Banken følger Tilsynsdiamanten, som Finanstilsynet har udarbejdet og som indeholder fem pejlemærker med tilhørende grænseværdier, som danske pengeinstitutter skal overholde.

Med virkning fra 1. januar 2018 blev pejlemærket for store eksponeringer ændret til fremadrettet at blive beregnet som summen af bankens 20 største eksponeringer i forhold til bankens egentlige kernekapital med en grænseværdi på 175%. 

Finanstilsynets pejlemærker og de tilhørende grænseværdier samt bankens nøgletal pr. ultimo marts 2018 m.fl. fremgår af nedenstående tabel.

Tilsynsdiamanten
(Finanstilsynets grænseværdier)
1. kvt.
2018

1. kvt.
2017
 

2017
 2016 2015 2014 
Stabil funding (funding ratio) (< 1)0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 
Likviditetsoverdækning (> 50%)130,3%130,3%116,8%139,6%99,7%140,7%
Summen af store eksponeringer (< 175%)137,7%n/a136,1%n/an/an/a
Summen af store eksponeringer (< 125%) (tidligere gældende)22,1
%
30,3%22,5%29,5%63,4%47,8%
Udlånsvækst (< 20%)9,6%6,7%10,7%2,7%14,0%7,8%
Ejendomseksponering (< 25%)19,8%17,2%18,0%14,8%14,1%11,6%

Ringkjøbing Landbobank overholder således alle de fem gældende grænseværdier med en god margin.

Med virkning fra 30. juni 2018 har Finanstilsynet endvidere bestemt, at likviditetspejlemærket skal ændres således, at det nuværende pejlemærke for likviditetsoverdækning, som beregnes i forhold til minimumskrav i lov om finansiel virksomhed § 152, fremadrettet bliver til et LCR likviditetspejlemærke, som skal angive pengeinstitutternes evne til at klare et 3 måneders likviditetsstress. Grænseværdien for det nye likviditetspejlemærke er, at nøgletallet skal være større end 100%. Banken forventer uden problemer at kunne overholde grænseværdien for det nye likviditetspejlemærke. Der henvises endvidere til afsnittet ”Likviditet”.

God kundetilgang
Banken har tidligere implementeret en lang række opsøgende initiativer over for både nuværende og nye kunder. De opsøgende initiativer planlægges at fortsætte i 2018 på både regionalt og nationalt plan.

Bankens ledelse har ændret bankens strategi, således at der indtil videre ikke etableres flere nye afdelinger. I stedet blev det besluttet, at investere i de allerede etablerede afdelinger og dermed udnytte de gode muligheder, der er i markedet for at tiltrække flere kunder, med baggrund i bankens gode image og velvilligheden blandt bankens kunder til at anbefale banken over for andre. Banken har således i 1. kvartal 2018 udvidet Private Banking afdelingen i Aarhus med en egentlig erhvervskundeafdeling.

Det gode image og en høj kundetilfredshed fortsætter med at skabe kundetilgang, og banken har også i løbet af årets første kvartal registreret en meget tilfredsstillende nettotilgang af nye kundeforhold i såvel afdelingsnettet som inden for nichekoncepterne.

Ændringer i bestyrelsen
I forbindelse med den ordinære generalforsamling afholdt den 28. februar 2018 udtrådte formand for bestyrelsen gennem 16 år, tømmerhandler Jens Lykke Kjeldsen, af bestyrelsen og repræsentantskabet grundet vedtægternes aldersbestemmelse.

Bestyrelsen har som følge heraf konstitueret sig med den hidtidige næstformand for bestyrelsen, adm. direktør Martin Krogh Pedersen, som ny formand for bestyrelsen, og med direktør Jens Møller Nielsen som ny næstformand for bestyrelsen.

Repræsentantskabet vil den 25. april 2018 vælge yderligere et nyt medlem til bankens bestyrelse, således det samlede antal bestyrelsesmedlemmer igen kommer op på 9.

Regnskabspraksis og nøgletal
Som det fremgår af afsnittet ”Nedskrivninger på udlån” er bankens regnskabspraksis for opgørelsen af nedskrivninger på udlån ændret med virkning fra den 1. januar 2018. Idet en ændring af sammenligningstallene for 2017 og tidligere år vedrørende den ændrede regnskabspraksis ikke er praktisk mulig, er der således ikke foretaget ændring af disse.

Herudover er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den aflagte og reviderede årsrapport for 2017.

Resultatforventninger for 2018
Bankens basisresultat for 1. kvartal 2018 blev på 217 mio. kroner, hvilket ligger markant over budgettet for kvartalet.

Med baggrund i den realiserede udlånsvækst, stigende nettorenteindtægter, god kundetilgang samt de tilbageførte nedskrivninger opjusteres forventningerne til basisresultatet for 2018 fra 600 - 675 mio. kroner til 700 - 775 mio. kroner.

Resultatet før skat for kvartalet udgjorde 269 mio. kroner. Forventningerne til resultatet før skat opjusteres med baggrund i ovenstående fra 540 - 735 mio. kroner til 700 - 875 mio. kroner.

Hoved- og nøgletal

 1.kvt.
2018
1.kvt.
2017
Hele
2017
Hovedtal for banken (i mio. kr.)   
Basisindtjening i alt2742511.019
Samlede udgifter og afskrivninger-83-75-334
Basisresultat før nedskrivninger på udlån191176685
Nedskrivninger på udlån m.v.+26-5-10
Basisresultat217171675
Beholdningsresultat+52+27+60
Resultat før skat269198735
Resultat efter skat224158589
    
Egenkapital3.7853.5003.817
Indlån19.51118.56519.110
Udlån19.92518.18619.351
Balancesum27.00424.44125.796
Garantier3.0762.4843.184
    
Nøgletal for banken (i procent)   
Primo egenkapitalens forrentning før skat30,123,321,7
Primo egenkapitalens forrentning efter skat25,118,617,3
Omkostningsprocent30,329,932,8
Egentlig kernekapitalprocent16,116,416,5
Kernekapitalprocent16,116,416,5
Samlet kapitalprocent17,617,917,8
Individuelt solvensbehov9,09,09,0
    
Nøgletal pr. 1 krones aktie (i kr.)   
Basisresultat9,97,630,9
Resultat før skat12,38,833,7
Resultat efter skat10,37,027,0
Indre værdi173,5156,6175,0
Ultimo kurs332,0309,0321,5
Udbytte--9,0Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

 Note1/1-31/3
2018
1.000 kr.
1/1-31/3
2017
1.000 kr.
1/1-31/12
2017
1.000 kr.
1Renteindtægter174.072177.157694.136
2Renteudgifter10.31815.94853.094
 Netto renteindtægter163.754161.209641.042
3Udbytte af aktier m.v.85256710.258
4Gebyrer og provisionsindtægter90.29176.431322.717
4Afgivne gebyrer og provisionsudgifter9.61210.32642.486
 Netto rente- og gebyrindtægter245.285227.881931.531
5Kursreguleringer+79.899+48.729+143.225
 Andre driftsindtægter1.0508234.979
6,7Udgifter til personale og administration76.30773.112327.024
 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver5.9261.0694.249
 Andre driftsudgifter   
   Diverse andre driftsudgifter054326
   Udgifter Garantiformuen og Afviklingsformuen7506002.848
8Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v.+25.551-4.972-10.320
 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder00-20
 Resultat før skat268.802197.626734.948
9Skat44.37539.750146.308
 Resultat efter skat224.427157.876588.640
     
 Anden totalindkomst000
 Periodens totalindkomst224.427157.876588.640


Basisresultat

Note1/1-31/3
2018
1.000 kr.
1/1-31/3
2017
1.000 kr.
1/1-31/12
2017
1.000 kr.
 Netto renteindtægter167.157161.196642.707
4Netto gebyrer og provisionsindtægter eksklusiv handelsindtjening58.48448.134215.374
 Indtjening fra sektoraktier m.v.20.60817.09570.674
4Valutaindtjening4.5165.23020.902
 Andre driftsindtægter1.0508234.979
 Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt251.815232.478954.636
4Handelsindtjening22.19517.97164.857
 Basisindtjening i alt274.010250.4491.019.493
6,7Udgifter til personale og administration76.30773.112327.024
 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver5.9261.0694.249
 Andre driftsudgifter7506543.174
 Udgifter m.v. i alt82.98374.835334.447
 Basisresultat før nedskrivninger på udlån191.027175.614685.046
8Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v.+25.551-4.972-10.320
 Basisresultat216.578170.642674.726
 Beholdningsresultat+52.224+26.984+60.222
 Resultat før skat268.802197.626734.948
9Skat44.37539.750146.308
 Resultat efter skat224.427157.876588.640


Balance

 Note31. marts 2018
1.000 kr.
31. marts 2017
1.000 kr.
31. dec. 2017
1.000 kr.
 Aktiver   
 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker291.347279.825308.211
10Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker2.405.8932.163.3621.211.577
   Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker2.094.3411.703.184957.086
   Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån - restløbetid under 1 år256.552310.898199.491
   Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år55.000149.28055.000
11,12 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris19.925.20818.185.92419.350.866
   Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 19.002.70317.233.44718.374.249
   Vindmølleudlån med direkte funding922.505952.477976.617
14Obligationer til dagsværdi3.292.7372.801.0943.952.614
15Aktier m.v.714.513595.890621.285
 Kapitalandele i associerede virksomheder489509489
 Grunde og bygninger i alt50.51556.04555.647
   Investeringsejendomme3.5613.5613.561
   Domicilejendomme46.95452.48452.086
 Øvrige materielle aktiver18.83319.49518.811
 Aktuelle skatteaktiver22.96112.41120.483
 Udskudte skatteaktiver8.7198.1538.719
 Aktiver i midlertidig besiddelse5.5875.2004.000
 Andre aktiver260.243306.214235.351
 Periodeafgrænsningsposter6.6786.4148.430
 Aktiver i alt 27.003.72324.440.53625.796.483Balance

  Note31. marts 2018
1.000 kr.
31. marts 2017
1.000 kr.
31. dec. 2017
1.000 kr.
 Passiver   
16Gæld til kreditinstitutter og centralbanker1.882.2581.445.4931.599.416
   Pengemarkedsforretninger og bilaterale lån
  - restløbetid under 1 år
736.218325.664455.285
   Bilaterale lån - restløbetid over 1 år223.535167.352167.514
   Bilaterale lån hos KfW Bankengruppe922.505952.477976.617
17Indlån og anden gæld19.510.74618.564.51519.110.127
18Udstedte obligationer til amortiseret kostpris1.197.939297.514673.436
 Andre passiver211.258250.520210.691
 Periodeafgrænsningsposter3.5452.9673.879
 Gæld i alt22.805.74620.561.00921.597.549
     
12Hensættelser til tab på garantier27.3187.80610.263
12Andre hensatte forpligtelser13.84000
 Hensatte forpligtelser i alt41.1587.80610.263
     
 Supplerende kapital372.058371.275371.753
19Efterstillede kapitalindskud i alt372.058371.275371.753
     
20Aktiekapital22.35022.85022.350
 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode138158138
 Overført overskud3.762.2733.477.4383.592.780
 Foreslået udbytte m.v.--201.650
 Egenkapital i alt3.784.7613.500.4463.816.918
     
 Passiver i alt27.003.72324.440.53625.796.483
     
21Egne kapitalandele   
22Eventualforpligtelser m.v.   
23Aktiver stillet som sikkerhed   
24Udlån og garantier i pct. fordelt på sektorer og brancher   
25Diverse bemærkninger   


Egenkapitalopgørelse

1.000 kr.Aktie-
kapital
Reserve for netto-
op­skrivning
efter den indre
værdis metode
Overført
overskud
Foreslået
udbytte m.v.
Egenkapital i alt
Pr. 31. marts 2018:
 
Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning 
22.3501383.592.780201.6503.816.918
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger i henhold til
IFRS 9
  -45.836 -45.836
Korrigeret egenkapital ved
foregående regnskabsårs
afslutning
22.3501383.546.944201.6503.771.082
Udbetalt udbytte m.v.   -201.650-201.650
Modtaget udbytte af egne aktier  5.112 5.112
Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v.22.3501383.552.05603.574.544
Køb af egne aktier  -74.190 -74.190
Salg af egne aktier  58.482 58.482
Øvrige egenkapitalposteringer  1.498 1.498
Periodens totalindkomst  224.427 224.427
Egenkapital på balancetidspunktet22.3501383.762.27303.784.761


Egenkapitalopgørelse

1.000 kr.Aktie-
kapital
Reserve for netto-
op­skrivning
efter den indre
værdis metode
Overført
overskud
Foreslået
udbytte m.v.
Egenkapital i alt
Pr. 31. marts 2017:

Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning 
22.8501583.366.627165.0203.554.655
Udbetalt udbytte m.v.   -165.020-165.020
Modtaget udbytte af egne aktier  4.151 4.151
Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v.22.8501583.370.77803.393.786
Køb af egne aktier  -217.974 -217.974
Salg af egne aktier  166.758 166.758
Periodens totalindkomst  157.876 157.876
Egenkapital på balancetidspunktet22.8501583.477.43803.500.446


Pr. 31. december 2017:

Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning
22.8501583.366.627165.0203.554.655
Nedsættelse af aktiekapital-500 500 0
Udbetalt udbytte m.v.   -165.020-165.020
Modtaget udbytte af egne aktier  4.151 4.151
Egenkapital efter udlodning af udbytte m.v.22.3501583.371.27803.393.786
Køb af egne aktier  -662.983 -662.983
Salg af egne aktier  494.433 494.433
Øvrige egenkapitalposteringer  3.042 3.042
Årets totalindkomst -20387.010201.650588.640
Egenkapital på balancetidspunktet22.3501383.592.780201.6503.816.918

Kapitalopgørelse                     

 31. marts 
2018
1.000 kr.
31. marts
2017

1.000 kr.
31. dec.
2017
1.000 kr.
 
Kreditrisiko
17.166.61015.133.93016.648.306
Markedsrisiko1.035.9771.183.8631.169.580
Operationel risiko1.890.4561.827.0531.890.456
Samlet risikoeksponering20.093.04318.144.84619.708.342
    
Egenkapital3.784.7613.500.4463.816.918
Foreslået udbytte m.v.00-201.650
Fradrag for forventet udbytte-77.254-44.3900
Tillæg for anvendt overgangsordning vedrørende IFRS 943.54400
Fradrag for forsigtig værdiansættelse-6.317-5.365-5.724
Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10%-300.825-297.375-308.194
Fradrag for ramme til aktieopkøbsprogram-170.000-170.0000
Aktuel udnyttelse af ramme til aktieopkøbsprogram047.7170
Fradrag for handelsramme til egne aktier-55.000-55.000-55.000
Aktuel udnyttelse af handelsramme til egne aktier14.4378.147220
Egentlig kernekapital 3.233.3462.984.1803.246.570
    
Kernekapital 3.233.3462.984.1803.246.570
    
Supplerende kapital372.558371.893372.253
Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10%-72.942-107.466-104.494
Kapitalgrundlag3.532.9623.248.6073.514.329
    
Egentlig kernekapitalprocent (%)16,116,416,5
Kernekapitalprocent (%)16,116,416,5
Samlet kapitalprocent (%)17,617,917,8
    
Kapitalgrundlagskravet1.607.4431.451.5881.576.667
    
Individuelt solvensbehov (%)9,09,09,0
Kapitalbevaringsbuffer (%)1,91,31,3
Kontracyklisk kapitalbuffer (%)0,00,00,0
Samlet krav til kapitalgrundlag (%)10,910,310,3
Overdækning i %-point i forhold til individuelt solvensbehov8,68,98,8
Overdækning i %-point i forhold til samlet krav til kapitalgrundlag6,77,67,5

Noter

Note1/1-31/3 2018
1.000 kr.
1/1-31/3 2017
1.000 kr.
1/1-31/12 2017
1.000 kr.
1Renteindtægter   
 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker-2.0752.450710
 Udlån og andre tilgodehavender175.608172.297687.492
 Udlån - renter vedrørende den nedskrevne del af udlån-6.864-7.626-29.355
 Obligationer4.1208.52028.291
 Afledte finansielle instrumenter i alt1.8661.3832.446
   Heraf valutakontrakter1.2709582.654
   Heraf rentekontrakter596425-208
 Øvrige renteindtægter1.4171334.552
 Renteindtægter i alt174.072177.157694.136
     
2Renteudgifter   
 Kreditinstitutter og centralbanker2.6785.29714.213
 Indlån og anden gæld5.3459.14032.436
 Udstedte obligationer887117766
 Efterstillede kapitalindskud1.3701.3675.651
 Øvrige renteudgifter382728
 Renteudgifter i alt10.31815.94853.094
     
3Udbytte af aktier m.v.   
 Aktier85256710.258
 Udbytte af aktier m.v. i alt85256710.258
     
4Brutto gebyrer og provisionsindtægter   
 Værdipapirhandel24.24321.20275.038
 Formuepleje og depoter19.85816.52793.203
 Betalingsformidling7.9677.02832.277
 Lånesagsgebyrer3.2061.76010.660
 Garantiprovision og realkreditprovision m.v.20.10216.42177.574
 Øvrige gebyrer og provisioner14.91513.49333.965
 Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt90.29176.431322.717
     
 Netto gebyrer og provisionsindtægter   
 Værdipapirhandel22.19517.97164.857
 Formuepleje og depoter17.46414.34284.652
 Betalingsformidling5.3595.17421.989
 Lånesagsgebyrer2.5711.0707.207
 Garantiprovision og realkreditprovision m.v.20.10216.42177.574
 Øvrige gebyrer og provisioner12.98811.12723.952
 Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt80.67966.105280.231
 Valutaindtjening4.5165.23020.902
 Netto gebyrer, provisioner og valutaindtjening i alt85.19571.335301.133


Noter

Note1/1-31/3 2018
1.000 kr.
1/1-31/3 2017
1.000 kr.
1/1-31/12 2017
1.000 kr.
5Kursreguleringer   
 Andre udlån og tilgodehavender, dagsværdiregulering6043873.879
 Obligationer-6.23712.36930.502
 Aktier m.v.75.86420.82568.613
 Valuta4.5165.23020.902
 Afledte finansielle instrumenter i alt8.6809.91819.329
   Heraf valutakontrakter7.425-3.625467
   Heraf rentekontrakter1.03013.27018.011
   Heraf aktiekontrakter225273851
 Udstedte obligationer-3.52800
 Kursreguleringer i alt79.89948.729143.225
 

6
Udgifter til personale og administration   
 Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse og
repræsentantskab
   
   Direktion1.8011.7307.356
   Bestyrelse001.734
   Repræsentantskab00469
   I alt1.8011.7309.559
 Personaleudgifter   
   Lønninger33.95531.698142.368
   Pensioner3.8263.56114.852
   Udgifter til social sikring7834601.812
   Personaleantals afhængige omkostninger5.3755.31322.431
   I alt43.93941.032181.463
 Øvrige administrationsudgifter30.56730.350136.002
 Udgifter til personale og administration i alt76.30773.112327.024
     
7Antal fuldtidsbeskæftigede   
 Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet
til fuldtidsbeskæftigede har andraget
277271274
     
8Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v.   
 Nettoændringer i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v.
samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter
-19.24612.646-6.094
 Faktisk realiserede nettotab559-4845.769
 Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån-6.864-7.626-29.355
 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. i alt-25.5514.97210.320


Noter

Note1/1-31/3
2018
1.000 kr.
1/1-31/3
2017
1.000 kr.
1/1-31/12
2017
1.000 kr.
9Skat   
 Beregnet skat af periodens indkomst44.37539.750147.863
 Regulering af udskudt skat00-566
 Regulering af skat vedrørende tidligere år00-989
 Skat i alt44.37539.750146.308
     
 Effektiv skatteprocent (pct.):   
 Bankens aktuelle skatteprocent22,022,022,0
 Permanente afvigelser-5,5-1,9-2,0
 Regulering af skat vedrørende tidligere år0,00,0-0,1
 Effektiv skatteprocent i alt16,520,119,9
   
Note31. marts.
2018
1.000 kr.
31. marts
2017
1.000 kr.
31. dec.
2017
1.000 kr.
10Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker   
 Anfordring156.552140.898100.211
 Til og med 3 måneder2.094.3411.873.184957.086
 Over 3 måneder og til og med 1 år100.000099.280
 Over 1 år og til og med 5 år5.00099.2805.000
 Over 5 år50.00050.00050.000
 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt2.405.8932.163.3621.211.577
     
11Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris   
 Anfordring1.825.3531.803.1071.975.218
 Til og med 3 måneder1.079.384920.889651.025
 Over 3 måneder og til og med 1 år2.172.3902.098.7642.568.864
 Over 1 år og til og med 5 år7.135.3116.415.9336.527.126
 Over 5 år7.712.7706.947.2317.628.633
 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt19.925.20818.185.92419.350.866


Noter

Note31. marts.
2018
1.000 kr.
31. marts
2017
1.000 kr.
31. dec.
2017
1.000 kr.
12Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt
hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter
   
     
 Individuelle nedskrivninger   
 Akkumulerede individuelle nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning577.490589.384589.384
 Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger-577.490  
 Nedskrivninger hhv. værdiregulering i perioden049.552179.150
 Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere
regnskabsår
0-38.212-136.853
 Tabsbogført dækket af nedskrivninger0-1.258-54.191
 Akkumulerede individuelle nedskrivninger på
balancetidspunktet
0599.466577.490
     
 Gruppevise nedskrivninger   
 Akkumulerede gruppevise nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning 343.282341.457341.457
 Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger-343.282  
 Nedskrivninger hhv. værdiregulering i perioden01.0451.825
 Akkumulerede gruppevise nedskrivninger på
balancetidspunktet
0342.502343.282
     
 Stadie 1 nedskrivninger   
 Akkumulerede stadie 1 nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning 0--
 Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger61.228--
 Stadie 1 nedskrivninger hhv. værdiregulering i perioden2.434--
 Akkumulerede stadie 1 nedskrivninger på
balancetidspunktet
63.662--
     
 Stadie 2 nedskrivninger   
 Akkumulerede stadie 2 nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning 0--
 Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger308.912--
 Stadie 2 nedskrivninger hhv. værdiregulering i perioden-1.305--
 Akkumulerede stadie 2 nedskrivninger på
balancetidspunktet
307.607--
     
 Stadie 3 nedskrivninger   
 Akkumulerede stadie 3 nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning 0--
 Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger575.516--
 Stadie 3 nedskrivninger hhv. værdiregulering i perioden38.638--
 Tilbageførsel af stadie 3 nedskrivninger i perioden-54.657--
 Tabsbogført dækket af stadie 3 nedskrivninger-1.372--
 Akkumulerede stadie 3 nedskrivninger på
balancetidspunktet
558.125--
     
 Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån
og andre tilgodehavender på balancetidspunktet
929.394941.968920.772
     
     
Noter   
Note31. marts.
2018
1.000 kr.
31. marts
2017
1.000 kr.
31. dec.
2017
1.000 kr.
12Hensættelser til tab på garantier   
 Akkumulerede hensættelser til tab på garantier ved
forudgående regnskabsårs afslutning
10.2636.2876.287
 Ændret regnskabspraksis for hensættelser til tab på
garantier
20.881  
 Hensættelser hhv. værdiregulering i perioden6.1012.5347.385
 Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere
regnskabsår
-8.476-1.013-2.095
 Tabsbogført dækket af hensættelser-1.451-2-1.314
 Akkumulerede hensættelser til tab på garantier på balancetidspunktet27.3187.80610.263
     
 Hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaciliteter   
 Akkumulerede hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaciliteter
ved forudgående regnskabsårs afslutning
0--
 Ændret regnskabspraksis for hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaciliteter12.996--
 Hensættelser hhv. værdiregulering i perioden844--
 Akkumulerede hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaciliteter på balancetidspunktet13.840--
     
 Samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt
hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter på balancetidspunktet
970.552949.774931.035
     
13Standset renteberegning   
 Udlån og andre tilgodehavender med standset renteberegning udgør på balancetidspunktet22.42555.96324.995
     
14Obligationer til dagsværdi   
 Børsnoterede3.292.7372.801.0943.952.614
 Obligationer til dagsværdi i alt3.292.7372.801.0943.952.614
     
15Aktier m.v.   
 Børsnoterede på Nasdaq Copenhagen24.37316.46312.233
 Investeringsforeningsbeviser16.793148.0967.994
 Unoterede aktier optaget til dagsværdi1.4021.4371.402
 Sektoraktier optaget til dagsværdi671.945429.894599.656
 Aktier m.v. i alt714.513595.890621.285

Noter   

Note31. marts.
2018
1.000 kr.
31. marts
2017
1.000 kr.
31. dec.
2017
1.000 kr.
16Gæld til kreditinstitutter og centralbanker   
 Anfordring229.540251.286269.160
 Til og med 3 måneder527.92695.476240.993
 Over 3 måneder og til og med 1 år127.347133.17197.329
 Over 1 år og til og med 5 år629.363630.929604.614
 Over 5 år368.082334.631387.320
 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt1.882.2581.445.4931.599.416
     
17Indlån og anden gæld   
 Anfordring12.593.49612.139.39812.267.337
 Indlån og anden gæld med opsigelse:   
 Til og med 3 måneder1.726.4081.886.9282.646.787
 Over 3 måneder og til og med 1 år1.899.7381.461.255908.429
 Over 1 år og til og med 5 år1.433.6661.547.6681.468.246
 Over 5 år1.857.4381.529.2661.819.328
 Indlån og anden gæld i alt19.510.74618.564.51519.110.127
     
 Der fordeles således:   
 Anfordring12.533.64511.965.01012.129.959
 Med opsigelsesvarsel1.806.678301.7251.785.363
 Tidsindskud1.592.9083.083.3191.725.906
 Lange indlånsaftaler2.151.4431.874.4372.008.385
 Særlige indlånsformer1.426.0721.340.0241.460.514
  19.510.74618.564.51519.110.127
     
18Udstedte obligationer til amortiseret kostpris   
 Over 3 måneder og til og med 1 år298.0460297.802
 Over 1 år og til og med 5 år748.102297.514375.634
 Over 5 år151.79100
 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris i alt1.197.939297.514673.436
     
19Efterstillede kapitalindskud   
 Supplerende kapital:   
   Variabelt forrentet lån, hovedstol 50 mio. euro,372.558371.893372.253
   udløb 20. maj 2025   
 Regulering til amortiseret kostpris-500-618-500
 Efterstillede kapitalindskud i alt372.058371.275371.753

Noter

Note31. marts.
2018
1.000 kr.
31. marts
2017
1.000 kr.
31. dec.
2017
1.000 kr.
20Aktiekapital   
 Antal aktier á kr. 1 (stk.)   
 Primo22.350.00022.850.00022.850.000
 Annullering i periodens løb00-500.000
 Ultimo 22.350.00022.850.00022.350.000
   Heraf reserveret til vedtaget kapitalnedsættelse538.000500.0000
   Heraf reserveret til senere annullering0160.000538.000
     
 Aktiekapital i alt 22.35022.85022.350
     
21Egne kapitalandele   
 Egne kapitalandele optaget i balancen til000
 Markedsværdi udgør193.053212.357173.187
     
 Antal egne aktier (stk.):   
 Primo538.685515.890515.890
 Køb i perioden223.672568.4501.444.027
 Salg i perioden-180.873-397.100-921.232
 Annullering i perioden00-500.000
 Ultimo581.484687.240538.685
   Heraf reserveret til vedtaget kapitalnedsættelse538.000500.0000
   Heraf reserveret til senere annullering0160.000538.000
     
 Pålydende værdi af beholdningen af egne aktier ultimo581687539
 Egne aktiers andel af aktiekapitalen ultimo (%)2,63,02,4
     
22Eventualforpligtelser m.v.   
     
 Eventualforpligtelser   
 Finansgarantier1.113.2371.038.1661.101.189
 Tabsgarantier for realkreditudlån669.332527.582633.796
 Tinglysnings- og konverteringsgarantier857.774557.609969.390
 Sektorgarantier65.91360.45175.892
 Øvrige eventualforpligtelser369.623300.316403.607
 Eventualforpligtelser i alt3.075.8792.484.1243.183.874
     
 Andre forpligtende aftaler   
 Uigenkaldelige kredittilsagn m.v.110.000123.900392.000
 Andre forpligtende aftaler i alt110.000123.900392.000
     
23Aktiver stillet som sikkerhed   
 Der er ydet første prioritetslån til tyske vindmølleprojekter.
Lånene er direkte fundet af KfW Bankengruppe, hvortil der er
ydet sikkerhed i de tilhørende lån. Enhver nedbringelse af første
prioritetslånene fragår direkte på fundingen hos KfW Bankengruppe.
   
 Balanceposten udgør922.505952.477976.617
     
 Ud af beholdningen af værdipapirer har banken til sikkerhed for
clearing m.v. over for Danmarks Nationalbank pantsat værdipapirer
med en samlet kursværdi på
173.620
114.471
235.418
     
 Sikkerhedsstillelse i henhold til CSA aftaler m.v.25.55232.30431.609

Noter

Note 31. marts
2018
31. marts
2017
31. dec.
2017
24Udlån og garantier i procent fordelt på sektorer og brancher   
     
 Offentlige myndigheder0,10,20,1
     
 Erhverv:   
 Landbrug, jagt og skovbrug   
   Kvægbrug m.v.1,81,11,7
   Svinebrug m.v.1,51,71,7
   Øvrig landbrug, jagt og skovbrug3,64,03,9
 Fiskeri2,52,82,4
 Minkproduktion0,80,91,0
 Industri og råstofudvinding1,82,51,6
 Energiforsyning2,62,01,7
 Vindmøller - Danmark3,13,22,9
 Vindmøller - udland7,69,38,1
 Bygge og anlæg3,22,24,3
 Handel3,33,33,3
 Transport, hoteller og restauranter1,31,51,4
 Information og kommunikation0,30,20,3
 Finansiering og forsikring12,813,513,6
 Fast ejendom   
   Første prioritet uden foranstående kreditorer16,214,013,5
   Anden ejendomsfinansiering2,33,62,7
 Øvrige erhverv7,06,57,1
 Erhverv i alt 71,772,371,2
     
 Privat28,227,528,7
     
 I alt100,0100,0100,0
     
25
Diverse bemærkninger
 

Hoved- og nøgletal
 • Primo egenkapitalens forrentning før og efter skat er beregnet
  pro anno efter fradrag af udbetalt udbytte m.v., netto.
 • Nøgletal pr. 1 kroners aktie er beregnet ud fra henholdsvis
  1. kvartal 2018: 21.812.000 stk. aktier, 1. kvartal 2017: 22.350.000
  stk. aktier og 2017: 21.812.000 stk. aktier.
 
Antal aktier / aktiesplit
 • Sammenligningstal pr. 31. marts 2017 på side 10 samt i note 20
  og 21 er tilrettet stykstørrelsen på nom. 1 krone pr. aktie.

Hovedtal

Resultatopgørelsen i sammendrag (mio. kr.)1/1-31/3
2018
1/1-31/3
2017
1/1-31/12
2017
Netto renteindtægter164161641
Udbytte af aktier m.v.1110
Netto gebyr- og provisionsindtægter8066280
Netto rente- og gebyrindtægter245228931
Kursreguleringer+80+49+143
Andre driftsindtægter115
Udgifter til personale og administration7673327
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver614
Andre driftsudgifter113
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.+26-5-10
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder000
Resultat før skat269198735
Skat4540146
Resultat efter skat224158589
 
Hovedtal fra balancen (mio. kr.)31. marts
2018
31. marts
2017
31. dec.
2017
Udlån og andre tilgodehavender19.92518.18619.351
Indlån og anden gæld19.51118.56519.110
Efterstillede kapitalindskud372371372
Egenkapital3.7853.5003.817
Balancesum27.00424.44125.796


Kvartalsoversigt

 

(mio. kr.)
1.kvt.
2018
4. kvt.
2017
3.kvt.
2017
2.kvt.
2017
1.kvt.
2017
4.kvt.
2016
3.kvt.
2016
2.kvt.
2016
1.kvt.
2016
Netto renteindtægter167165158159161165169165166
Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl.
handelsindtjening
585248674870445248
Indtjening fra sektoraktier m.v.2119181717941511
Valutaindtjening555564444
Andre driftsindtægter111214211
Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt252242230250233252223237230
Handelsindtjening22131815181011119
Basisindtjening i alt274255248265251262234248239
Udgifter til personale og administration769875817392727469
Af- og nedskrivninger på immaterielle og
materielle aktiver
611112241
Andre driftsudgifter110110101
Udgifter m.v. i alt8310076837594757871
Basisresultat før nedskrivninger på udlån191155172182176168159170168
Nedskrivninger på udlån og andre
tilgodehavender m.v.
+2600-5-5-12-12-13-11
Basisresultat217155172177171156147157157
Beholdningsresultat+520+17+16+27+8+23+11+2
Resultat før skat269155189193198164170168159
Skat452938394031333028
Resultat efter skat224126151154158133137138131Finanstilsynets officielle nøgletal m.v.
for danske pengeinstitutter

 1. kvt.
2018
1. kvt.
2017
Hele
2017
Kapitalprocenter:    
Samlet kapitalprocentpct.17,616,417,8
Kernekapitalprocentpct.16,116,416,5
Individuelt solvensbehovpct.9,09,09,0
     
Indtjening:    
Egenkapitalforrentning før skatpct.7,15,619,9
Egenkapitalforrentning efter skatpct.5,94,516,0
Indtjening pr. omkostningskronekr.5,683,483,13
Afkastningsgradpct.0,80,62,3
     
Markedsrisiko:    
Renterisikopct.0,90,81,1
Valutapositionpct.1,80,81,1
Valutarisikopct.0,00,00,0
     
Likviditetsrisiko:    
Liquidity Coverage Ratio (LCR)pct.256160193
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditetpct.130,3130,3113,5
Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlånpct.105,0103,0106,1
     
Kreditrisiko:    
Udlån i forhold til egenkapital 5,35,25,1
Udlånsvækstpct.3,04,010,7
Summen af store eksponeringerpct.22,130,322,5
Akkumuleret nedskrivningsprocentpct.4,04,44,0
Nedskrivningsprocentpct.-0,110,020,04
Andel af tilgodehavender med nedsat rentepct.0,10,30,1
     
Aktieafkast:    
Resultat pr. aktie*/***kr.1.004,1690,92.604,6
Indre værdi pr. aktie*/**kr.17.38615.79417.500
Udbytte pr. aktie*kr.00900
Børskurs i forhold til resultat pr. aktie*/*** 33,144,712,3
Børskurs i forhold til indre værdi pr. aktie*/** 1,911,961,84
*  Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner. 
**  Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.
***  Beregnet på grundlag af gennemsnitlig antal aktier. Gennemsnitligt
antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for Ringkjøbing Landbobank A/S for perioden 1. januar - 31. marts 2018.

Kvartalsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de foretagne regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af bankens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. marts 2018. Vi anser endvidere ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten, men ekstern revision har foretaget verifikation af overskuddet omfattende arbejdshandlinger, som svarer til kravene for et review, og dermed påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens overskud i den egentlige kernekapital er opfyldt.

Ringkøbing, den 10. april 2018

 

 

Direktionen:

 
John Fisker
Adm. direktør
 Jørn Nielsen
Bankdirektør
 

 

Bestyrelsen: 

 
Martin Krogh Pedersen
Formand
 Jens Møller Nielsen
Næstformand
 


Jon Steingrim Johnsen
  

Jacob Møller

 

Lone Rejkjær Söllmann
 


Dan Junker Astrup
Medarbejderrepræsentant
  


Bo Fuglsang Bennedsgaard
Medarbejderrepræsentant
 
 

Gitte E. S. H. Vigsø
Medarbejderrepræsentant

Vedhæftet fil