Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n 13.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.
  • Päätti, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,0144 euroa A-osakkeelta ja 0,10 euroa B-osakkeelta.  Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2018 ja osingonmaksupäivä 26.4.2018.
  • Päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
  • Päätti hallituksen jäsenten palkkioista.
  • Päätti valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä.
  • Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.
  • Päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab. Päävastuullinen tilintarkistaja KHT Kjell Berts
  • Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
  • Nimitysvaliokuntaan valittiin Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg ja Benny Haga.
  • Päätti antamaan hallitukselle valtuutus päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,0144 euroa a-osaketta kohden ja 0,10 euroa b-osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2018 ja osingonmaksupäivä 26.4.2018.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 15 000 euroa vuodessa ja konsernissa työskentelevälle hallituksen jäsenille 7 500 euroa palkkiota vuodessa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäseniksi valittiin Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.

Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts.

Tilintarkastajan palkkiot     
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan valinta
Nimitysvaliokuntaan valittiin Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg ja Benny Haga.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään B-osakkeiden suunnatuista hankkeista.  B-osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia kerran tai useammin enintään 100 000 osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, kuitenkin sillä rajoituksella, että Oy Ahola Group Ab:n omistus Oyj Ahola Transport Abp:n osakekannasta ei saa ylittää 90 % edes välillisesti Oyj Ahola Transport Abp:n omistamien omien osakkeiden kautta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeiden hankinta voidaan tehdä vain siinä määrin, kun B-osakkeita on myytävänä hintahaarukassa 0,70-1,15 €/osake. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.04.2018

Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja                                                                 Stefan Kaptens, Talousjohtaja 
Puh. +358 44 4494 000                                                                         Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja: 
Privanet Securities Oy 
Karri Salmi                                                                                                Kimmo Lönnmark 
Puh. +358 50 67 540                                                                              Puh. +358 50 67 541

Attachments: