Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslut 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 13.4.2018:

  • Fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2017. 
  • Beslöt att utdelningen uppgår till 0,0144 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.4.2018 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas 26.4.2018.
  • Beslöt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2017. 
  • Beslöts om arvoden till styrelsen.
  • Beslöt att styrelseledamöternas antal är fem.
  • Till styrelseledamöter valdes Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula och Mikael Österholm
  • Beslöt välja revisionssamfundet Ernst & Young Ab med huvudansvarig revisor Kjell Berts till bolagets revisor.
  • Beslöts om ersättning till revisorerna.
  • Beslöts att nomineringskommittén består av Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg och Benny Haga.
  • Beslöts bevilja styrelsen rätt att besluta om förvärv av egna aktier B-aktier.

På den ordinarie bolagsstämman behandlades följande ärenden:

Fastställande av bokslutet för perioden 1.1.-31.12.2017 
Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2017. 

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelningen uppgår till 0,0144 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.4.2018 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas 26.4.2018.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Bolagsstämman beslöt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2017. 

Beslut om arvoden till styrelsen
Bolagsstämman beslöt betala 30 000 euro per år i styrelsearvode åt styrelsens ordförande, 15 000 euro per år åt utomstående styrelsemedlemmar. Arvodet för koncernanställda styrelsemedlemmar fastställdes till 7 500 euro per år.

Styrelsens sammansättning avseende antal
Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöternas antal är fem.

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula och Mikael Österholm.

Val av revisorer
Bolagsstämman beslöt välja revisionssamfundet Ernst & Young Ab med huvudansvarig revisor Kjell Berts till bolagets revisor.

Revisorns arvode     
Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode ersätts enligt godkänd faktura.

Val av nomineringskommitté
Bolagsstämman valde Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg och Benny Haga till medlemmar i nomineringskommittén.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serie B.
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital, dock med begränsningen att Oy Ahola Group Ab:s ägande av Oyj Ahola Transport Abp:s aktiestock via Oyj Ahola Transport Abp ägda egna aktierna inte ens indirekt får överstiga 90%. Förvärv kan ske enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning inom prisintervallet 0,70-1,15 €/aktie. Bemyndigandet föreslås innefatta en rätt för styrelsen att besluta om övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.

Protokollet med bolagsstämmans beslut kommer att finnas till påseende på bolagets hemsida senast från och med 27.4.2018.

Mera information:
Hans Ahola, verkställande director                                                      Stefan Kaptens, CFO
Tel. +358 44 4494 000                                                                           Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:
Privanet Securities Oy 
Karri Salmi                                                                                                Kimmo Lönnmark 
Tel. +358 50 67 540                                                                                Tel. +358 50 67 541

Attachments: