Aktieägarna i Polyplank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 maj 2018, kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 8 maj 2018 och dels senast den 8 maj 2018 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till ir@polyplank.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.polyplank.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 8 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units).
 9. Förslag till beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units).
 10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
 11. Förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar till närstående.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
 
Punkt 7
För att göra en mindre justering av verksamhetsföremålet samt för att möjliggöra föreslagna emissioner i bolaget föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§3

Bolaget skall förädla osorterade plastrestprodukter och trärestprodukter till råvara och i industriell process framställa produkter med den förädlade råvaran som bas, samt att idka därmed
sammanhängande verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.

§5
Antal aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier."

Föreslagen lydelse:

"§3

Bolaget skall förädla plastrestprodukter och trärestprodukter till råvara och i industriell process framställa produkter med den förädlade råvaran som bas, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

§5
Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.".

Punkt 8
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman, villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7, beslutar om emission av högst 84 566 958 aktier och 84 566 958 teckningsoptioner (units) enligt följande.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,10 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 22 maj 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 24 maj till den 8 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas genom kvittning.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 228 347,90 kronor genom utgivande av högst 84 566 958 aktier. Förslaget medför vidare att högst 84 566 958 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 42 283 479 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 2 114 173,95 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att extra stämman beslutar om emission av högst 83 342 260 aktier och 83 342 260 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma Richard Näsström, Blue Bat Investment AB, 4X Kapital AB, Jämterud Invest AB och Sångåkonsult i Kalmar HB. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,10 kronor per unit och motsvarar teckningskursen i föreslagen företrädesemissionen. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.  Teckning av units ska ske den 14 maj 2018. Styrelsen ska har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av fordran eller genom kontant betalning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avtalat med de teckningsberättigade om kvittning av låneskulder mot nya aktier i bolaget.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 166 711,30 kronor genom utgivande av högst 83 342 260 aktier. Förslaget medför vidare att högst 83 342 260 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 41 671 130 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 2 083 556,5 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 30 000 000 teckningsoptioner.

Punkt 11
Bolaget avser ingå avtal med styrelseledamoten Leif Jilkén eller av denne hel- eller delägt bolag avseende avyttring av fastigheten Älghult Fröseke 6:51 för en köpeskilling om 500 000 kr. Vidare avses ingå avtal med Leif Jilkén eller av denne hel- eller delägt bolag avseende avyttring av dotterbolaget Fröseke Panel AB, 556609-2879. Mot bakgrund av Leif Jilkén ställning som styrelseledamot föreslås bolagsstämman godkänna försäljningarna.  Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelserna ska aktier som direkt eller indirekt innehas av Leif Jilkén bortses ifrån.

C. Upplysningar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 7 och 10 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 9 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga från och med den 30 april 2018. I bolaget finns totalt 84 566 958 aktier och röster.

___________________________
Mörbylånga i april 2018
Polyplank Aktiebolag (publ)
Styrelsen