Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Kallelse till årsstämma i Matra Petroleum AB

Aktieägarna i Matra Petroleum AB, org. nr 559082-2689, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 16.00 på Finlandshuset på Snickarbacken 4 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018,
   
 2. dels senast torsdagen den 17 maj 2018 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Matra Petroleum AGM 2018") eller per e-post till agm2018@matrapetroleum.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 17 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 17 maj 2018. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.matrapetroleumab.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val en eller två justeringspersoner.
 5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av verksamheten inom Matra-koncernen.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt koncernbalansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse och revisorer.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker McKenzie väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 10-12: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer
Aktieägare som representerar cirka 67,6 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisonsbolag.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 225 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 765 000 kronor (765 000 kronor föregående år). Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslås även att styrelseledamöterna får om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget fakturera styrelsearvodet. Om styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöterna fakturerar styrelsearvode via företag föreslås att arvodet ökas med ett belopp som motsvarar mervärdesskatt, d.v.s. 225 000 kronor plus mervärdeskatt respektive 180 000 kronor plus mervärdeskatt.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Maxim Barskiy, Eric Forss, Ekaterina Konshina och Frank C. Lytle. Vidare föreslås att Eric Forss omväljs som styrelseordförande.

Omval av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.matrapetroleumab.se och i årsredovisningen för 2017.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 13, krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 39 675 217. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Eriksbergsgatan 10 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.matrapetroleumab.se enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

*****

Stockholm april 2018
Matra Petroleum AB
Styrelsen

Attachments: