PRESSMEDDELANDE

24 April 2018

Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16:00.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018; och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 18 maj 2018 skriftligen till Saniona AB, Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Danmark. Anmälan kan också göras per e-post tf@saniona.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 18 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.saniona.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0.      Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  4. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
  5. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  6. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
  7. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning.
  8. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
  9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
  11. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
  12. Beslut om (A) optionsprogram för vissa styrelseledamöter; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
  13. Stämmans avslutande.
  14. Förslag till beslut

   Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

   Valberedningen, som utgjorts av Søren Skjærbæk, representerande Jørgen Drejer, John Haurum, representerande Thomas Feldthus, samt Claus Braestrup som var styrelsens ordförande fram till den 19 januari 2018, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.


   Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

   Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.


   Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

   Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


   Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
   Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med det arvode till styrelseordföranden som beslutades vid den extra bolagsstämman den 19 januari 2018) och med 110 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är medgrundare av Saniona AB (oförändrat jämfört med föregående år). Baserat på förslaget till styrelse enligt punkt 10 nedan innebär detta att styrelsearvode endast föreslås utgå till J. Donald deBethizy, Anna Ljung och Carl Johan Sundberg. Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete utgå med 30 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet (oförändrat jämfört med det arvode som beslutades vid den extra bolagsstämman den 19 januari 2018). Inget särskilt arvode ska utgå för övrigt utskottsarbete.

   Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.


   Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

   Valberedningen föreslår omval av J. Donald deBethizy, Claus Braestrup, Jørgen Drejer, Anna Ljung och Carl Johan Sundberg som ordinarie styrelseledamöter samt att J. Donald deBethizy omväljs som styrelseordförande.

   Den nuvarande styrelseledamoten Leif Andersson har avböjt omval.

   Valberedningen föreslår, efter revisionsutskottets rekommendation, omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.


   Punkt 11: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

   Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

   Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de två största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den sista september. Om någon av de två största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den tredje största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

   Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de två största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de två största aktieägarna.


   Punkt 12: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

   Styrelsen föreslår att en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget antas med i huvudsak följande innehåll.

   1. Grundläggande principer: Ersättningar ska utges på villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön och övriga sedvanliga förmåner som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.
     
   2. Fast lön: VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är baserad på individens arbetsuppgifter, kompetens, position, ansvar, prestation och andra faktorer. Lön ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1 januari varje år.
     
   3. Rörlig ersättning: Saniona erbjuder ingen rörlig ersättning till VD eller andra ledande befattningshavare.
     
   4. Pension: Saniona erbjuder inga separata pensionsförmåner till VD eller andra ledande befattningshavare. Viss del av den ledande befattningshavarens fasta lön allokeras dock till pensionsavsättningar. Storleken på sådana pensionsavsättningar kan väljas av den ledande befattningshavaren.
     
   5. Uppsägning etc.: För VD och övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga sex månader. För VD och CFO ska emellertid en justerad uppsägningstid kunna gälla under en initial period om sex månader efter en transaktion som innebär att en majoritet av aktierna i Saniona eller Saniona A/S förvärvas av en eller flera personer. Justeringen ska innebära att uppsägningstiden vid uppsägning från Saniona ska kunna förlängas till tolv månader omgående efter den relevanta ägarförändringen. Uppsägningstiden ska därefter förkortas med en månad för varje månad som förflyter efter ägarförändringen till dess att uppsägningstiden överensstämmer med den ordinarie uppsägningstiden enligt anställningsavtalen. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid ska inte förekomma.
     
   6. Utestående ersättningsåtaganden: Saniona har vid tidpunkten för årsstämman den 24 maj 2018 – förutom löpande åttaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare.
     
   7. Konsultuppdrag för styrelseledamöter: I den mån styrelseledamot utför arbete för Sanionas räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.
     
   8. Avvikelser från riktlinjerna: Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda att så sker.


   Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

   § 4 Aktiekapital och antal aktier

   Nuvarande lydelse

   Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

   Föreslagen lydelse

   Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.

   § 5 Styrelse

   Nuvarande lydelse

   Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

   Föreslagen lydelse

   Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

   12 § Avstämningsförbehåll

   Nuvarande lydelse

   Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

   Föreslagen lydelse
   Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

   Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.


   Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
   Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.

   Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

   I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till 4 411 467 aktier, vilket motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman, samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet såvitt avser nyemission av aktier är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

   I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission av konvertibler ska sådan emission endast kunna ske inom ramen för det finansieringsavtal som bolaget den 29 december 2017 ingått med Nice & Green S.A. (”N&G”) samt ska antalet aktier som ska kunna tillkomma vid konvertering av sålunda emitterade konvertibler högst uppgå till 12 000 000 aktier. Konverteringskursen bestämmas i enlighet med bestämmelserna i finansieringsavtalet med N&G som anger att konverteringskursen för konvertibler som emitterats till N&G ska uppgå till det högre av 6 kronor och 92 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de 5 handelsdagar som föregår begäran om konvertering. Av emissionstekniska skäl måste varje beslut om emission av konvertibler ange en lägsta konverteringskurs vilken enligt finansieringsavtalet med N&G uppgår till 6 kronor. Denna lägsta konverteringskurs utgör vid varje emissionsbeslut grund för beräkningen av det maximala antalet aktier som kan tillkomma vid konvertering av utgivna konvertibler. Varje tranche av konvertibler enligt finansieringsavtalet med N&G uppgår till ett belopp om 6 000 000 kronor och det angivna maxantalet aktier om 12,000,000 stycken medför därför med tillämpning av den föreskriva lägsta konverteringskursen att bolaget kan avropa totalt 12 stycken trancher under finansieringsavtalet med N&G fram till nästa årsstämma. Det ska emellertid noteras att så länge 92 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de 5 handelsdagar som föregår begäran om konvertering överstiger 6 kronor kommer den sålunda beräknade konverteringskursen att tillämpas och antalet aktier som tillkommer vid konvertering kommer då att understiga maxantalet enligt ovan. För ytterligare information om finansieringsavtalet med N&G hänvisas till bolagets pressmeddelande av den 29 december 2017.

   Syftet med bemyndigandet såvitt avser emission av konvertibler är att kunna avropa trancher enligt finansieringsavtalet med N&G.

   Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer maximalt 16 411 467 aktier att kunna emitteras alternativt tillkomma vid konvertering, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om cirka 42,7 procent. Se dock ovan för beskrivning av beräkningen av antalet aktier som kan utges till följd av finansieringsavtalet med N&G.

   Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.


   Punkt 15: Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark.

   Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet (”Personaloptionsprogram 2018/2023”) är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och nyckelpersoner. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Sanionas möjligheter att behålla kompetenta personer.

   A. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2018/2023

   Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2018/2023 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

   1. Personaloptionsprogram 2018/2023 ska omfatta maximalt 34 500 personaloptioner.

   2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före årsstämman den 24 maj 2018. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

   3. Personaloptionsprogram 2018/2023 ska omfatta 20 medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen. Styrelsen fastställer inom ramen för stämmans beslut det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer.

   Ledande medarbetare och nyckelkonsulter (11 stycken): totalt kan högst 30 500 optioner tilldelas till denna grupp och ingen person kan tilldelas mer än 12 500 optioner.

   Tekniska medarbetare (9 stycken):                                totalt kan högst 4 000 optioner tilldelas till denna grupp och ingen person kan tilldelas mer än 500 optioner.

   Medarbetare som tillika är styrelseledamöter, verkställande direktör eller större aktieägare i bolaget ska inte äga rätt att delta i Personaloptionsprogram 2018/2023.

   4.  Tilldelning ska senast den 15 juli 2018. 

   5.  De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/48 under 48 månader efter tilldelningen. Intjäning förutsätter, med de undantag som anges nedan, att deltagaren är fortsatt aktiv i Saniona-koncernen vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall deltagaren upphör att vara aktiv i Saniona-koncernen efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte med undantag för vad som anges nedan.

   För medarbetare i Saniona A/S (”Dotterbolaget”) som omfattas av den danska lagen lov om brug af køberet eller tegningsret til anparter m.v. i ansættelsesforhold (lov nr. 309 af 5. maj 2004) gäller oavsett vad som anges ovan att:

   (i)  Om Dotterbolaget säger upp medarbetarens anställning i Dotterbolaget, utan att medarbetaren har brutit mot anställningsförhållandet så har medarbetaren oavsett anställningens upphörande rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 2018/2023 (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta). 

   (ii)  Om anställningen sägs upp av medarbetaren på grund av att Dotterbolaget väsentliget brutit mot anställningsförhållandet, har medarbetaren oavsett uppsägningen rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 2018/2023 (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta).

   (iii) Om anställningen upphör på grund av att medarbetaren (i) uppnår den pensionsålder som från var tid till annan har definierats i Saniona-koncernen; (ii) blir berättigad till dansk ålderspension (Dan. Folkepension) eller (iii) drabbas av invaliditet, har medarbetaren rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 2018/2023 (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta).

   (iv) Om medarbetaren säger upp sin anställning utan att Dotterbolaget väsentligen brutit mot anställningsförhållandet, bortfaller all rätt till tilldelade outnyttjade personaloptioner vid den tidpunkt då anställningsförhållandet upphör, utan särskilt varsel och utan ersättning, oavsett om personaloptionerna är intjänade eller ej.

   (v)  Om Dotterbolaget säger upp eller avskedar medarbetaren till följd av medarbetarens brott mot anställningsförhållandet, bortfaller all rätt till tilldelade outnyttjade personaloptioner vid den tidpunkt då anställningsförhållandet upphör, utan särskilt varsel och utan ersättning, oavsett om personaloptionerna är intjänade eller ej.

   6. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall. 

   7. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2022 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2022 och sista gången i december 2023.

   8. Deltagande i Personaloptionsprogram 2018/2023 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

   9. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2018/2023 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer och med beaktande av sådana mindre justeringar som kan krävas av skatteskäl i Danmark. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogram 2018/2023, helt eller delvis.

   B. Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

   För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2018/2023 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 34 500 teckningsoptioner på följande villkor:

   1. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag och rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna utges utan vederlag är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2018/2023. Mot bakgrund av vad som angivits ovan anser styrelsen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att nyckelpersoner i Saniona-koncernen erbjuds deltagande i Personaloptionsprogram 2018/2023.

   2. Teckning ska ske senast den 31 juli 2018. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.

   3. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före årsstämman den 24 maj 2018. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

   4.  Teckningsoptionerna ska kunna utövas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med 31 december 2023.

   5.  Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för vinstutdelning som infaller efter det att teckningen verkställts.

   6.  Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 1 725 kronor.

   7.  Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

   Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A ovan.

   Övrig information i anledning av Personaloptionsprogram 2018/2023

   Förslaget till Personaloptionsprogram 2018/2023 har beretts av styrelsen i bolaget. Vid upprättande av förslaget har styrelsen beaktat att Personaloptionsprogram 2018/2023 riktar sig till personer som är aktiva i Danmark. Villkoren i Personaloptionsprogram 2018/2023 har därför utformats för att överensstämma med marknadspraxis i Danmark.

   Personaloptionsprogram 2018/2023 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Styrelsen bedömer inte att Personaloptionsprogram 2018/2023 kommer att föranleda några sociala kostnader för bolaget.

   Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black Scholes-modellen. Under antagande av en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av optionerna om 28,85 kronor och att 100 procent av optionerna tjänas in, uppskattas den totala kostnaden för Personaloptionsprogram 2018/2023, beräknad enligt Black Scholes-modellen, enligt IFRS 2, till cirka 435 000 kronor före skatt under perioden 2018-2023.

   Det ska noteras att beräkningarna baseras på preliminära antaganden och endast syftar till att illustrera utfallet.

   Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2018/2023 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 34 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,16 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2018/2023. Nyckeltalet resultat per aktie före skatt för helåret 2017 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie efter skatt hade förändrats med 0,004 kronor från – 2,297 kronor till – 2,293 kronor.

   I bolaget finns sedan tidigare två personaloptionsprogram, 2015/2019 och 2017/2022, för medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen och ett optionsprogram, 2018/2024, för styrelseordföranden utestående.

   I personaloptionsprogram 2015/2019 som beslutades vid årsstämman 2015 är totalt 64 000 personaloptioner utestående. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till lösenpris 20,72 kronor per aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas under 30 dagar från offentliggörandet av bolagets kvartalsrapporter, eller när det gäller helåret bokslutskommuniké, för första gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2018 och sista gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019. Till säkerställande av personaloptionsprogram 2015/2019 har totalt 64 000 teckningsoptioner utgivits och om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 64 000 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 3 200 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,29 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till personaloptionsprogram 2015/2019.

   I personaloptionsprogram 2017/2022 som beslutades vid årsstämman 2017 är totalt 38 750 personaloptioner utestående. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till lösenpris 41,13 kronor per aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas under 30 dagar från offentliggörandet av bolagets kvartalsrapporter, eller när det gäller helåret bokslutskommuniké, för första gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022. Till säkerställande av personaloptionsprogram 2017/2022 har totalt 38 750 teckningsoptioner utgivits och om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 38 750 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 1 937,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,18 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till personaloptionsprogram 2017/2022.

   I optionsprogram 2018/2024 som beslutades vid extra bolagsstämma den 19 januari 2018 är totalt 217 625 optioner utestående. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till lösenpris 33,60 kronor per aktie. Optionerna kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024. Till säkerställande av optionsprogram 2018/2024 (inklusive sociala avgifter) har totalt 286 003 teckningsoptioner utgivits och om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 286 003 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 14 300,15 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,28 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till optionsprogram 2018/2024.

   I tillägg till Personaloptionsprogram 2018/2023 har valberedningen föreslagit att årsstämman den 24 maj 2018 också beslutar att införa ett optionsprogram för vissa av bolagets styrelseledamöter. I anslutning till optionsprogrammet kommer maximalt totalt 10 513 teckningsoptioner att utges. Om alla teckningsoptioner som kan utges i anslutning till optionsprogrammet utnyttjas kommer totalt 10 513 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 525,65 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,05 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till optionsprogrammet.

   Om samtliga teckningsoptioner som finns utgivna respektive föreslås utges enligt beslut av årsstämman den 24 maj 2018 utnyttjas kommer totalt 433 766 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 1,93 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

   Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.


   Punkt 16: Beslut om (A) optionsprogram för vissa styrelseledamöter; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

   Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett optionsprogram för vissa av bolagets styrelseledamöter.

   Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att det föreslagna incitamentsprogrammet (”Optionsprogrammet”) kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. Det närmare innehållet i Optionsprogrammet framgår under A nedan.

   För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Optionsprogrammet föreslår valberedningen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

   A. Valberedningens förslag till beslut om införande av optionsprogram för vissa styrelseledamöter

   Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Optionsprogrammet enligt följande riktlinjer:

   1. Optionsprogrammet ska omfatta maximalt 8 000 optioner.

   2. Varje option berättigar innehavarna att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före årsstämman den 24 maj 2018. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje option berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

   3. Optionsprogrammet ska omfatta de av bolagets styrelseledamöter som inte är medgrundare av Saniona AB, exklusive styrelsens ordförande, vilket, baserat på valberedningens förslag avseende styrelse, innebär att endast Anna Ljung och Carl Johan Sundberg ska äga rätt att delta i Optionsprogrammet. Varje deltagare ska tilldelas högst 4 000 optioner.

   4. Tilldelning ska senast den 15 juli 2018.

   5. De tilldelade optionerna ska tjänas in enligt följande:

   (i)  1/3 tjänas in per den dag som årsstämma 2019 hålls;

   (ii)  ytterligare 1/3 tjänas in per den dag som årsstämma 2020 hålls; och

   (iii) resterande 1/3 tjänas in per den dag som årsstämma 2021 hålls.

   Om antalet tilldelade optioner inte är jämnt delbart med 1/3 ska avrundning av intjänade optioner ske nedåt och eventuellt överskjutande optioner ska anses intjänade vid den sista intjäningsdagen. Intjäning förutsätter att deltagaren alltjämt är styrelseledamot i bolaget per de datum då intjäning sker. 

   6. Optionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade optioner övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.

   7. Optionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade optioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade optioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i juni 2022.

   8. I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska samtliga optioner tjänas in och kunna utnyttjas i samband med den aktuella händelsen.

   9. Optionerna ska regleras i särskilt avtal med deltagaren. Bolagets verkställande direktör ska ansvara för utformningen och hanteringen av Optionsprogrammet i enlighet med ovan angivna villkor och riktlinjer.

   B. Valberedningens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

   För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Optionsprogrammet samt att säkra sociala kostnader som kan uppkomma i anslutning till Optionsprogrammet föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Valberedningen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 10 513 teckningsoptioner på följande villkor:

   1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag i koncernen (”Dotterbolaget”). Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädersätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Optionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits ovan anser valberedningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att befintliga styrelseledamöter i bolaget erbjuds deltagande i Optionsprogrammet.

   2. Teckning ska ske senast den 31 juli 2018. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. 

   3. Teckningsoptioner ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Optionsprogrammet.

   4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före årsstämman den 24 maj 2018. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

   5. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med 30 juni 2022.

   6. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för vinstutdelning som infaller efter det att teckningen verkställts.

   7.  Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 525,65 kronor.

   8.  Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

   Valberedningen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i Optionsprogrammet utan vederlag i samband med att optioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Optionsprogrammet.

   Övrig information i anledning av Optionsprogrammet

   Optionsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

   Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Valberedningen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna med tillämpning av Black Scholes-modellen. Under antagande av en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av optionerna om 25,85 kronor och att 100 procent av optionerna tjänas in, uppskattas den totala kostnaden för Optionsprogrammet beräknad enligt Black Scholes-modellen, enligt IFRS 2, till cirka 87 000 kronor före skatt under perioden 2018 - 2022. Den totala kostnaden för Optionsprogrammet under programmets löptid inklusive kostnader enligt IFRS 2 och sociala avgifter, uppskattas till cirka 115 000 kronor. Bolagets kostnad för sociala avgifter föreslås säkras genom riktad emission av teckningsoptioner enligt B ovan.

   Det ska noteras att beräkningarna baseras på preliminära antaganden och endast syftar till att illustrera utfallet.

   Information om tidigare incitamentsprogram och utspädningseffekter framgår ovan under förslaget enligt punkt 15.

   Förslaget till Optionsprogrammet har beretts av bolagets valberedning.

   Särskild beslutsmajoritet
   För giltigt beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkterna 15 och 16 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

   Upplysningar på årsstämman
   Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

   Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
   Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Danmark och på bolagets webbplats (www.saniona.com) senast från och med den 3 maj 2018 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

   Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
   Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 22 057 335 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

   ____________________

   Malmö i april 2018

   Saniona AB (publ)

   Styrelsen

   För mer information, vänligen kontakta:

   Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

   Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08:00 CEDT.

   Om Saniona

   Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. BenevolentAI, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com

   Bilaga