FORTSATT STARK TILLVÄXT, INTÄKTERNA ÖKAR MED 31 PROCENT

KVARTALET JANUARI – MARS 2018         

  • Orderingång: 50,6 (40,2) Mkr, +26%.
  • Intäkter: 33,8 (25,8) Mkr, +31%.
  • Rörelseresultat: -4,7 (-5,7) Mkr.
  • Resultat efter skatt: -4.9 (-5,8).
  • Resultat per aktie: -0,16 (-0,20) kr.
  • Order på GEMini Portal Imaging Detector från HGPT Beijing Technology & trade Co. Ltd.,

      med ordervärde 1,5 Mkr.

  • Order från Varian Medical Systems avseende utrustning till Nya Karolinska Solna,

      ytterligare ordervärde 6,7 Mkr.

  • Order på Catalyst HD för protonterapi från Protonen Therapie Centrum i Maastricht,

      Nederländerna. Ordervärde 3 Mkr.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

STARK INLEDNING PÅ 2018

Efter ett framgångsrikt 2017 bekräftas återigen kundernas intresse för C-RADs högteknologiska ytskanningslösningar under den första delen av 2018. Vi inleder året med ett starkt första kvartal som karaktäriseras av betydande tillväxt i både orderingång och intäkter. Detta är ett resultat av våra investeringar i en starkare organisation, för att säkerställa fortsatt tillväxt. Det är nu åttonde kvartalet i rad som C-RAD uppvisar en ökning av både orderingång och intäkter på årsbasis.

Intäkterna ökade under kvartalet med 31 procent från 25,8 Mkr i det första kvartalet 2017. Orderingången ökade med 26 procent till 50,6 Mkr, trots att det första kvartalet oftast är det svagaste kvartalet på året. Grunden för orderingången i kvartalet är ett stort antal mellanstora projekt. Med vår nuvarande takt och en orderingång som återkommande överstiger intäkterna fortsätter vi att bygga en stabil orderstock for framtiden. Per den sista mars hade orderstocken vuxit från knappt 100 Mkr till 155 Mkr under de senaste tolv månaderna. Detta indikerar att intäkterna kommer att fortsätta att öka framöver. Som tidigare förmedlats  har vi utökat våra satsningar inom produktinnovation för att stärka vårt erbjudande, samt genomfört ytterligare investeringar för att bygga upp en högpresterande försäljnings- och serviceorganisation. Detta reflekteras i en måttlig ökning av personalkostnaderna under kvartalet. Det konsekventa verkställandet av vår strategi har resulterat i en progressiv utveckling av orderingång och intäkter, en stabil bruttomarginal på omkring 58 procent och en imponerande ökning av orderstocken. Denna utveckling innebär en förstärkning av vår position på marknaden och vi förväntar oss en fortsatt tillväxt.

C-RAD mottog ett flertal viktiga ordrar under det första kvartalet. I slutet av kvartalet inkom ytterligare en order avseende utrustande av Nya Karolinska Solna (NKS) med vår senaste SIGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy). Förberedelserna inför installationerna har påbörjats och de första systemen förväntas installeras under årets andra kvartal. Vi ser mycket fram emot att fortsätta samarbetet med teamet på NKS, att göra en lyckad installation och därmed vara delaktiga i att förbättra cancervården i regionen. Vi är stolta över att få möjligheten att implementera vår teknologi på detta prestigefulla cancercenter och att bygga en relation för framtida samarbete, och en referenssite, med detta framstående sjukhus i Stockholm.  

Ett strategiskt viktigt avtal tecknades i mars med ZON-PTC, ett  MAASTRO CLINIC-bolag, i Maastricht, Nederländerna. Det finns två mål med samarbetetet: upphandling av C-RADs Catalyst PT och gemensam utveckling baserad på C-RADs system för att optimera integrationen till deras compact-protonterapisystem och att ha inbyggt stöd för denna mycket speciella behandling inom protonterapi. Med grund i detta samarbete är C-RADs mål att ha en universal lösning som stöder system och arbetsflöden hos ett flertal protonterapileverantörer. Framgången i detta projekt understryker värdet av och potentialen i C-RADs spjutspetsteknologi.

I februari tecknade C-RAD ett avtal avseende bildplattan GEMini.  Som en del av avtalet kommer båda parterna att inleda ett kliniskt samarbete med Fudan University Shanghai Cancer Center med syfte att bygga upp en lokal refenssite och för att stödja den kliniska implementationen av GEMini i Kina.  Samtidigt som denna order är en mycket uppmuntrande signal och strategiskt viktig för oss, är det försäljningen av positioneringsprodukter som kommer att vara den främsta drivkraften i C-RADs tillväxt på medellång sikt.

Sammanfattningsvis har vi under det första kvartalet utökat våra landvinningar på marknaden. Även om trenden är mycket positiv kommer vi att fortsätta att se volatilitet mellan kvartalen. Kunderna värdesätter vår utveckling och förtroendet för C-RAD som partner fortsätter att växa, vilket tillsammans med den ökande efterfrågan på våra produkter lägger grunden för vår fortsatta tillväxt, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 50 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 8:30 CET.

Bilaga