Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö torsdagen den 24 maj 2018 kl. 1600.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

      ·         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018 och
      ·         anmäla sig till bolaget senast fredagen den 18 maj 2018 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 18 maj 2018 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

    0.  Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut om utfärdande av teckningsoptioner till verkställande direktören.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Bengt Julander (ordförande), representerande Linc AB, Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, Henrik Söderberg representerande Priego AB samt Lars Kvarnhem som styrelsens ordförande, föreslår att Lars Kvarnhem väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel om 8 099 742 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår fyra (tre) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om sammantaget 700 000 (600 000) kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Lars Kvarnhem, Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Anders Dahlberg som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Kvarnhem.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.arcoma.se). Information om den kandidat som föreslås för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande. 

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets VD, Jesper Söderqvist på följande villkor:

 1.                       Högst 240 000 teckningsoptioner ska utges.

 2.                       Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av verkställande direktören Jesper Söderqvist. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram till Bolagets verkställande direktör.  

 3.                       Teckning ska ske senast 10 dagar efter årsstämman.

 4.                       Överteckning får inte ske.

 5.                       För varje teckningsoption ska ett kontant vederlag betalas motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black Scholes formeln och vedertagna antaganden. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska initieras av styrelsen i anslutning till årsstämman. Betalning ska ske senast 10 dagar efter årsstämman.

 6.                       Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den den 13 februari 2018 till och med den 23 maj 2018 (avrundat till två decimaler), dock lägst aktiens kvotvärde och högst 12,00 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner.

 7.                       Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021.

 8.                       De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts.

 9.                       Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 480 000 kronor.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter att erbjuda ett aktierelaterat incitament för Bolagets verkställande direktör.

I Bolaget finns sedan tidigare dels ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter beslutat vid årsstämma den 19 maj 2015 samt dels ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare beslutat vid årsstämman den 18 maj 2017 utestående. Det ska noteras att lösen- respektive teckningskursen i respektive program i dagsläget överstiger nu rådande börskurs.

I det befintliga teckningsoptionsprogrammet för vissa styrelseledamöter är totalt 237 018 teckningsoptioner utestående. Efter omräkning till följd av den företrädesmission som genomfördes under hösten 2015 berättigar varje teckningsoption innehavaren att teckna 1,03 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 17 kronor per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 244 128 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,9 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i programmet.

I det befintliga personaloptionsprogrammet för ledande befattningshavare är totalt 1 069 056 personaloptioner utestående. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till lösenpris 8,95 kronor per aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas under perioden fr.o.m. den 15 juni 2020 till och med den 30 september 2020. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, beslutade årsstämman den 18 maj 2018 även om riktad emission av teckningsoptioner. Med beaktande av det antal personaloptioner som tilldelats och alltjämt kan intjänas så kommer maximalt 1 049 032 teckningsoptioner att kunna utnyttjas (varav 798 228 av deltagare i programmet och resterande 250 804 efter överlåtelse för att täcka sociala avgifter). Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 1 049 032 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,3 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i programmet och som alltjämt kan utnyttjas.

Om samtliga teckningsoptioner (i) som utgivits i anslutning till befintliga program och som alltjämt kan utnyttjas; och (ii) som nu föreslås, utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 533 160 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 12,1 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna incitamentsprogram.

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen av teckningsoptioner. Kostnaderna för teckningsoptionerna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. 

Förslaget till emission av teckningsoptioner har beretts av styrelsen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 11 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats (www.arcoma.se) senast från den 26 april 2018 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 644 573 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Växjö i april 2018

Arcoma Aktiebolag (publ)

Styrelsen