Pressmeddelande 4 maj 2018
  

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 4 maj 2018

Vid CellaVisions årsstämma, som hölls i Lund i dag den 4 maj 2018, fattades följande beslut.

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade om utdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2018, innebärande att utbetalning väntas ske den 14 maj 2018.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse, revisor och arvode
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Torbjörn Kronander, Niklas Prager och Sören Mellstigsamt om nyval av Jürgen Riedl och Stefan Wolf som styrelseledamöter. Sören Mellstig omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga styrelseledamöter, men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget. Tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt
Årsstämman beslutade även om principer för valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som fattades på årsstämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.cellavision.se.

Lund den 4 maj 2018
CellaVision AB (publ)
Styrelsen

VD Zlatko Rihter anförande till aktieägarna presenteras på bolagets webbplats under Investerare/bolagsstyrning/årsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB.
Tel: +46 733 62 11 06, e-post: zlatko.rihter@cellavision.com

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Mexiko. 2017 var omsättningen 309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på
www.cellavision.se


Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 18:20.