PolyPlank AB (publ)

 
   

Justerad resultat och balansräkning

PolyPlank har tidigare meddelat att  dotterbolaget Fröseke Panel AB ska avyttras.  Med hänsyn till detta har såväl moderbolagets som koncernens balans- och resultaträkning per 31 december 2017 påverkats. Ett mindre antal andra justeringar har också gjorts.

Förändringar i koncernens rapport över totalresultatet   Kommunikét
2017
Justering Års-
rovisning
2017
Nettoomsättning   36 917 -600 36 317
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-1 944
 

-29
 

-1 973
Uppskjuten skatt   -57 -26 -83
Årets resultat från avvecklad verksamhet   -4 756 -1 600 -6 356
Årets resultat   -8 122 -2 255 -10 377
         
Förändringar i Rapport över finansiellställning för koncernen        
Immateriella tillgångar   2 445 113 2 558
Skattefordran   380 -168 212
Tillgångar som innehas till försäljning   5 386 -2 200 3 186
Summa tillgångar   27 134 -2 255 24 879
         
Eget kapital   1 560 -2 255 -861
Kortfristiga skulder   20 322 1 162 21 484
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning    

4 886
 

-1 162
 

3 724
Summa eget kapital och skulder   27 134 -2 255 24 879

I koncernen har nedskrivningar gjorts med 2,2 MSEK avseende Fröseke Panels anläggningstillgångar och lager. Nettoomsättningen har minskat med 0,6 MSEK. Koncernen totalresultat försämras med dessa åtgärder med 2,3 MSEK.

Förändringar i moderbolagets resultaträkning

 
  Kommunikét
2017
Justering Års-
rovisning
2017
Finansiella kostnader   -4 489 -5 100 -9 589
Årets resultat   -7 763 -5 100 -12 863
         
Förändringar moderbolagets Balansräkning        
         
Fordran hos koncernbolag   3 243 -2 974 269
Summa tillgångar   21 428 -2 974 18 454
         
Eget kapital   3 793 -5 100 -1 307
Kortfristiga skulder   17 164 2 126 19 290
Summa eget kapital och skulder   21 428 -2 974 18 454

I moderbolaget har nedskrivningar gjorts på moderbolagets fordran på Fröseke Panel om 3,0 MSEK. Moderbolaget har även infriat ett borgensåtagande avseende Fröseke Panel samt reserverat för kostnader för avveckling under 2018. Moderbolagets årsresultat försämras med dessa åtgärder  med 5,1 MSEK.

Revisionsberättelse

Revisorn har anmärkt på att skatter inte betalats i rätt tid och att styrelsen har under året beviljat ett lån på 143 tkr i strid med 21 kap. aktiebolagslagen. Lånet har återbetalats före avlämnande av årsredovisningen varför överträdelsen inte medfört någon skada för bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                        Cay Strandén

Telefon                                0485 66 44 80

Email                                    cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl.11:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998