Vd har ordet

De omfattande förbättringsinvesteringar och strukturförändringar som gjorts sista halvåret 2016 samt under 2017 har skapat en stark grund att stå på. Ordning & Reda & Teamwork börjar sätta sig i ryggmärgen på alla anställda. Det är dock ett kontinuerligt arbete så fortsatta förbättringar jobbas med kontinuerligt. PolyPlank har nu alla förutsättningar att lyckas förutsatt att vi lyckas med försäljningen. Däremot har vädrets makter varit emot oss och andra på marknaden med ihärdig snö och kyla både i Sverige och Norge. Jämfört med 2017 har vädret orsakat en fördröjning på orderingången med nästan 2 månader.

Under första kvartalet 2018 för koncernen har därför både intäkter och resultat försämrats jämfört med motsvarande period 2017. Vi har även tappat mot budget men här är inte tappet lika stort.

Kvartal två; s första månad präglas också av svag orderingång p.g.a. vädret.  Det är först i sista veckan av april som orderingången satt fart och målet är nu att jaga ifatt det som tappats under årets första 4 månader. Kapaciteten finns i fabriken att leverera ut med korta leveranstider, gäller bara att knyta ordrarna till oss. 

Vi är speciellt nöjda med att vi nu har vårt nya Bullerplank, SBR 100 CE märkt, testat och godkänt för att uppfylla Kategori B3. Detta möjliggör att vi når alla marknadssegment gällande bullerdämpning.

Kina har sedan årsskiftet förbjudit import av avfall och detta sätter press på EU inklusive Sverige att själva ta hand om sitt plastavfall. Samtidigt presenterade EU-kommissionen i januari i år en ny plaststrategi som ställer krav på att EU till år 2030 ska återvinna alla plastförpackningar. I Sverige eldas mycket plastavfall upp som värmeåtervinning istället för att det förädlas i det tekniska kretslopp där PolyPlank ingår. Det är ett enormt resursslöseri och ren kapitalförstöring. Vi bearbetar nu insamlare och förädlingsbolag för att hitta smartare kretslopp och symbioser för att säkerställa att resurserna kommer till användning i stället för att gå upp i rök. 

Perioden juni - november (med semestermånaden juli borträknat) 2018 beräknas återigen bli våra starkaste månader intäkts- & resultatmässigt

Cay Strandén, VD

Första kvartalet 2018, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 5,2 MSEK (6,2).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,7 MSEK (-0,8).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,9 MSEK (-1,0).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -0,4 MSEK (-1,3).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -2,2 MSEK (-2,3).
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,05). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (48 323 976).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Inledning

Säsongsvariationer

Under första kvartalet 2018 för koncernen har intäkter och resultat försämrats jämfört med motsvarande period 2017 på grund av ihärdig snö och kyla både i Sverige och Norge. Jämfört med 2017 har vädret orsakat en fördröjning på orderingången med nästan 2 månader.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har nu fått sitt nya bullerplankssystem SBR 100, testat och godkänt för att uppfylla Kategori B3. B3 är den högsta klassen för reflekterande bullerplank. Konstruktionen är unik eftersom den även klarar höga höjder med bibehållen styrka för snö- och vindlaster. Den genomförda ljudmätningens utmärkta resultat visar att vår konstruktion av reflekterande typ på allvar t.o.m. konkurrerar med absorberande skärmar vilket är en stor konkurrensfördel. SBR 100 serien är nu också CE Märkt enligt SS-EN 14388 och uppfyller Trafikverkets stränga krav vilket innebär att vi nu når i princip alla marknadssegment inom Bullerreducering.

PolyPlank har under 2018 ingått ett låneavtal med bolagets huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB vars ägare är PolyPlanks styrelseordförande Leif Jilkén. Lånet syftar till att finansiera PolyPlanks rörelsekapital och omfattar 2,7 MSEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen i PolyPlank har beslutat föreslå att en extra bolagsstämma den 14 maj 2018 fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 8,5 MSEK före emissionskostnader samt en riktad emission om 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB har inte utvecklats som beräknat och styrelsen har tidigare beslutat om att sälja eller avveckla den verksamheten. Avvecklingen av Fröseke Panel AB har trots ihärdiga förhandlingar med olika intressenter under andra halvåret 2017 och början av innevarande år, inte lett till något konkret resultat. PolyPlank:s huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB som ägs av PolyPlanks styrelseordförande Dr. Leif Jilkén, är villigt att förvärva dotterbolaget Fröseke Panel AB, eftersom det hittills ej varit möjligt att avyttra den till någon utomstående. PolyPlank avser därför ingå avtal med Stångåkonsult i Kalmar HB, eller av dem ägt bolag avseende avyttring av fastigheten Älghult Fröseke 6:51 för en köpeskilling om 500 000 kr. Vidare avses ingå avtal med Stångåkonsult i Kalmar HB, eller av dem ägt bolag avseende avyttring av dotterbolaget Fröseke Panel AB, 556609-2879 för en köpeskilling om 1 SEK. PolyPlank gör en uppgörelse med köparen där Fröseke Panel AB helt frikopplas från PolyPlank. Riskerna och belastningen av Fröseke Panel AB försvinner därmed helt från PolyPlank. Mot bakgrund av Leif Jilkén ställning som styrelseordförande kommer försäljningarna att godkännas på extra stämma den 14 maj 2018.

Hållbarhet och Miljö

Polyplank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:

 • System för fastighetssektorn
 • System för bullerreduktion
 • Profiler för andra applikationer
 • Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,6 MSEK (1,2).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 11,3 MSEK (10,3). Dessa består av långfristiga skulder 1,9 MSEK (0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 4,2 (5,4) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 5,2 MSEK (4,9).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (1,3).

Skatter

PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till 176,7 MSEK (172,4) vid 2018 års taxering. PolyPlank Entreprenad AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till 3,2 MSEK (3,3) vid 2018 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till 8,0 MSEK (2,0) vid 2018 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 187,9 MSEK (177,7). Efter försäljningen av Fröseke Panel AB uppgår koncernens ackumulerade underskottsavdrag till 179,9 MSEK.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 5,6 MSEK (4,2) den 31 mars 2018, som avser inlånade medel. Försäljning till Stångåkonsult i Kalmar HB under första kvartalet 2018 uppgått till 0,1 MSEK (0).

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under första kvartalet 2017 uppgått till 0 MSEK (0,5). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Penna till Spik AB, som ägs av Annika Fernlund, har en fordran om  0,3 MSEK (0) den 31 mars 2018.

PolyPlank har en skuld till Företagshuset i Kalmar AB om 0,3 MSEK (0,5) som ägs av Mette Wichman, styrelseledamot i PolyPlank AB.

PolyPlank har en skuld till Repoc AB om 0,1 MSEK (0,1) som ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 4,4 MSEK (5,6). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-0,8). Likviditeten den 31 mars uppgick till 0,6 MSEK (0,4).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 20 (17) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2017.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2018 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 9 maj 2018

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                          

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

 • Delårsrapport januari-juni 2018, 15 augusti 2018
 • Delårsrapport januari-september 2018, 9 november 2018

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 13:00 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se, www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)              
    Jan-Mars
2018
Jan-Mars
2017
Helåret
2017
Helåret
2016
           
Nettoomsättning   5 241 6 202 36 317 21 009
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning    

 

2 500
 

 

1 955
 

 

2 363
 

 

964
Övriga intäkter   39 66 214 6 822
    7 780 8 223 38 894 28 795
           
Råvaror och förnödenheter   -3 272 -3 426 -17 294 -9 727
Övriga externa kostnader   -2 500 -2 433 -10 783 -10 398
Personalkostnader   -3 260 -2 862 -12 130 -8 874
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar    

-488
 

-339
 

-1 724
 

-1 368
Nedskrivning av omsättningstillgångar       0 -555
Övriga rörelsekostnader     -7 -7 0
Rörelseresultat   -1 740 -844 -3 293 -2 127
           
           
Finansiella intäkter   27 0 2 2
Finansiella kostnader   -171 -162 -647 -657
Finansnetto   -144 -162 -645 -655
           
Resultat före skatt  
 • 1 884
 • 1 006
-3 938 -2 782
           
           
Uppskjuten skatt   0 0 -83 0
Årets resultat från kvarvarande verksamhet   -1 884 -1 006 -4 021 -2 782
           
           
           
Avvecklad verksamhet          
Periodens resultat från avvecklad verksamhet   -380 -1 252 -6 367 -7 916
Periodens resultat   -2 264 -2 258 -10 377 -10 698
           
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen          
Omvärdering fastighet   0 0 -300 -1 000
Periodens omräkningsdifferens   0 0 -21 0
Periodens totalresultat   -2 264 -2 258 -10 698 -11 698
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-2 246
 

 

-2 258
 

 

-10 399
 

 

-10 698
Innehav utan bestämmande inflytande   -18 0 22 0
           
           
           
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-2 258
 

 

-2 258
 

 

-10 720
 

 

-11 698
Innehav utan bestämmande inflytande   -18 0 22 0
           
Resultat per aktie (SEK)   -0,03 -0,05 -0,13 -0,24
           
           
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

84 567
 

48 323
 

84 567
 

48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental   84 567 48 323 57 524 22 366

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 31 mars 2017 (KSEK)          
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm   2 057 782 1 915 607
Patent, licenser och varumärken   603   643 0
S:a immateriella anläggningstillgångar   2 660 782 2 558 607
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark   500 1 058 484 1 079
Maskiner och andra tekniska anläggningar   959 6 162 904 6 105
Förbättringsutgifter på annans fastighet   164 155 201 180
Inventarier, verktyg och installationer   5 060 3 193 4 475 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 663 10 568 6 064 9 557
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag         0
S:a finansiella anläggningstillgångar         0
           
Summa anläggningstillgångar   9 323 11 350 8 622 10 164
           
Omsättningstillgångar          
Varulager   8 186 7 115 5 748 4 013
Kundfordringar   147 1 196 3 373 649
Skattefordran   252 252 212 198
Övriga fordringar   807 1 685 1 228 1 762
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   1 103 744 640 941
Likvida medel   972 600 1 870 556
           
Summa omsättningstillgångar   11 467 11 592 13 071 8 119
           
Tillgångar som innehas till försäljning   2 997   3 186 0
           
Summa tillgångar   23 787 22 942 24 879 18 283(KSEK)          
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital          
Aktiekapital (48 323 976 aktier, fg år 19 032 370 aktier)   4 228 2 416 4 228 2 416
Övrigt tillskjutet kapital   73 429 67 159 73 429 67 159
Övriga reserver   1 954 339 1 954 339
Balanserat resultat inkl årets resultat   -82 867 -70 532 -80 640 -68 214
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   -3 215 -558 -969 1 700
Innehav utan bestämmande inflytande   90 0 108 0
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   150 1 874 263 2 393
S:a långfristiga skulder   150 1 874 263 2 393
           
Kortfristiga räntebärande skulder   11 433 9 382 8 773 4 185
Leverantörsskulder   3 354 4 903 4 313 3 786
Övriga kortfristiga skulder   2 664 2 423 2 021 1 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
6 477
208
4 478
440
6 169
208
4 027
440
S:a kortfristiga skulder   23 928 21 626 21 484 14 190
           
           
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning    

2 984
   

3 724
 

0
           
Summa skulder   26 912 22 709 25 472 16 583
           
Summa eget kapital och skulder   23 787 22 942 24 879 18 283
           
Räntebärande skulder   11 406 11 256 9 036 6 578
           

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

      Hänförligt till Moderföretagets aktieägare     
               
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Omräkningsreserv Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital Ägande utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital  
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 339 0 -68 274 1 700 0 0  
Periodens resultat - -     -2 258 -2 258 0 0  
Summa totalresultat 2 416 67 159 339 0 -70 532 -558 0 0  
                   
Transaktioner med ägare                  
                   
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 
                   
Utgående eget kapital 31 mars 2017 2 416 67 159 339 0 -70 532 -558 0 0  
                   
                   
Ingående eget kapital 1 januari 2018 4 228 73 429 1 954 -19 -80 621 -969 108 -861  
Periodens resultat - -     -2 246 -2 246 -18 -2 264  
Summa totalresultat 4 228 73 429 1 954 -19 -82 867 -3 215 90 -3 125  
                   
Transaktioner med ägare                  
  - - -   - -      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-
 

 

-

 
 

 

-
   

 

-
 

 

-
     
Utgående eget kapital 31 mars 2018 4 228 73 429 1 954 -19 -82 867 -3 215 90 -3 125  

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)        
Jan-Mars
2018
Jan-Mars
2017
Helåret
2017
  Helåret
2016
         
Nettoomsättning 4 374 5 757 29 873 21 023
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

2 351
 

 

1 562
 

 

2 136
 

 

964
Övriga intäkter 39 66 109 6 814
  6 764 7 385 32 118 28 801
         
Råvaror och förnödenheter -2 397 -2 830 -12 113 -9 741
Övriga externa kostnader -2 356 -2 285 -9 874 -10 394
Personalkostnader -3 064 -2 741 -11 433 -8 886
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-449
 

-295
 

-1 471
 

-1 209
Nedskrivning fastighet 0 0 -549 -1 000
Nedskrivning av omsättningstillgångar     0 -555
Övriga rörelsekostnader 0 -7 -7 0
Rörelseresultat -1 502 -773 -3 329 -2 984
         
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 55 -100
Finansiella intäkter 0   0 1
Finansiella kostnader -151 -134 -9589 -3 352
Finansnetto -151 -34 -9 534 -3 451
         
Resultat efter finansiella poster -1 653 -907 -12 863 -6 435
         
Bokslutsdispositioner        
Lämnade koncernbidrag 0 -1 130 0 -3 200
Resultat före skatt -1 653 -2 037 0 -9 635
         
Skatt   0 0 0
Årets resultat -1 653 -2 037 -12 863 -9 635
         
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,04
 

-0,04
 

-0,15
 

-0,24
         
         
Antal utestående aktier i tusental 84 567 48 324 84 567 48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental 84 567 48 324 57 524 22 366

 


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)          
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm   2 057 607 1 915 607
Patent, licenser och varumärken   0   0 0
S:a immateriella anläggningstillgångar   2 057 607 1 915 607
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark   500 1 074 500 1 095
Maskiner och andra tekniska anläggningar   928 1 455 968 1 230
Förbättringsutgifter på annans fastighet   164 155 201 180
Inventarier, verktyg och installationer   5 056 3 193 4 475 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 648 5 877 6 144 4 698
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag   1 219 1 307 1 219 385
S:a finansiella anläggningstillgångar   1 219 1 307 1 219 385
           
Summa anläggningstillgångar   9 924 7 791 9 278 5 690
           
Omsättningstillgångar          
Varulager   7 839 5 271 5 550 3 319
Kundfordringar   22 333 178 422
Fordringar hos koncernföretag   269 3 355 269 3 516
Skattefordran   187 187 147 147
Övriga kortfristiga fordringar   529 683 700 1 325
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   1 077 719 609 369
Likvida medel   552 383 1 723 502
           
Summa omsättningstillgångar   10 475 10 931 9 176 9 600
           
Summa tillgångar   20 3991 18 722 18 454 15 290(KSEK)          
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2016-12-31
 

Bundet eget kapital
         
Aktiekapital (48 323 976 aktier)
(fg år 19 032 370 aktier)
   

4 228
 

2 416
 

4 228
 

2 416
Uppskrivningsfond   1 915 301 1 915 301
Summa aktiekapital och reserver   6 143 2 717 6 143 2 717
 

Ansamlad förlust
         
Överkursfond   7 027 65 071 7 027 65 071
Balanserad förlust   -14 477 -64 314 -1 614 -54 679
Periodens resultat   -1 653 -2 037 -12 863 -9 635
Delsumma   -9 103 -1 280 -7 450 757
           
Summa eget kapital   -2 960 1 437 -1 307 3 474
           
Avsättningar          
Garantier   208 440 208 440
Summa avsättningar   208 440 208 440
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   150 600 263 713
Summa långfristiga skulder   150 600 263 713
           
Kortfristiga räntebärande skulder   11 433 8 280 8 773 3 431
Leverantörsskulder   2 983 2 844 1 570 2 444
Skulder till koncernföretag   315 386 365 384
Övriga kortfristiga skulder   2 030 1 006 2 202 733
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   6 239 3 729 6 380 3 671
Summa kortfristiga skulder   23 000 16 245 19 290 10 663
           
Summa eget kapital och skulder   20 398 18 722 18 454 15 290
           
Varav räntebärande skulder   11 583 8 880 9 036 4 144

Moderbolagets egetkapitalräkning

                 
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Fond för utvecklingsavgifter Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 301 0 65 071 -54 679 -9 635 3 474  
Årets resultat -     -   -2 037 -2 037  
Övrigt totalresultat -     - -   -  
Summa totalresultat 2 416 301 0 65 071 -54 679 -11 672 1 437  
                 
Transaktioner med aktieägarna                
                 
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 
Utgående eget kapital
31 mars 2017
2 416 301 0 65 071 -54 679 -11 672 1 437  
                 
                 
                 
                 
                 
Ingående eget kapital 1 januari 2018 4 228 0 1 915 7 027 -1 614 -12 863 -1 307  
Årets resultat -     -   -1 653 -1 653  
Summa totalresultat 4 228 0 1 915 7 027 --1 614 -14 516 -2 960  
                 
Transaktioner med aktieägarna                
  - -   - - - -  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-
 

 

-
   

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 
Utgående eget kapital
31 mars 2018
4 228 0 1 915 7 027 --1 614 -14 516 -2 960  
               

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
Jan-Mars
2018
Jan-Mars
2017
Helåret
2017
       
Kassaflöde löpande verksamhet -2 372 -1 484 -5 333
Förändringar av rörelsekapital 254 -1 723 5 715
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 327 -1 430 -5 587
Kassaflöde finansieringsverksamheten 2 547 4 678 6 622
Periodens kassaflöde -898 41 1 417
       
Likvida medel vid periodens ingång 1 870 559 556
Likvida medel vid periodens utgång 972 600 1 973

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

Jan-Mars
2018
 

Jan-Mars
2017
 

Helåret
2017
       
Kassaflöde löpande verksamhet -1 204 -539 -1 463
Förändringar av rörelsekapital -1 187 -2 504 1 028
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 327 -1 812 -5 617
Kassaflöde finansieringsverksamheten 2 547 4 736 7 273
Periodens kassaflöde -1 171 -119 1 221
       
Likvida medel vid periodens ingång 1 723 502 502
Likvida medel vid periodens utgång 552 383 1 723

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2017-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

84 567
 

48 324
 

84 567
 

84 567
 

48 324
 

84 567
Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,04 -0,15 -0,03 -0,05 -0,13
Eget kapital per aktie neg 0,03 neg neg neg neg

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  Jan-Mars
2018
Jan-Mars
2017
Helåret
2017
Jan-Mars
2018
Jan-Mars
2017
Helåret
2017
             
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 86,7 78,0 66,6 85,2 70,0 58,9
Soliditet % neg 10,3 neg neg 16,1 neg
Skuldsättningsgrad neg 2,5 neg neg 2,49 neg