Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q1

Konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2018

  • Liikevaihto oli 26 613 T€ (23 552 T€)
  • Liiketulos oli 373 T€ ( -447 T€)
  • Tulos oli 209 T€ (-540 T€)
  • Tulos per osake 0,014 €
  • Oma pääoma per osake 0,531 €

Toimitusjohtaja kommentoi katsauskautta:
Toimitusjohtajan kommentit
Ahola Transport -konsernin liikevaihto kasvoi 13 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Myyntikate parani runsaat 26 prosenttia. Liiketulos, 337 000 euroa, oli selvästi voitollinen, kun viime vuoden vastaava jakso oli tappiollinen (-447 000 €).

Kaikki konsernin segmentit paransivat kannattavuuttaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden lukuihin, mukaan lukien hiljattain ostettu Adminotech Oy, joka myös vaikutti positiivisesti konsernin liikevaihtoon ja liiketulokseen. Konsernin tulosparannus johtui lähinnä toiminnan sisäisestä tehostamisesta ja parantuneesta markkinatilanteesta.

Työ toiminnan tehostamiseksi jatkuu, minkä lisäksi panostetaan myös uusiin asiakassegmentteihin ja positiiviseen markkinatilanteeseen. Painopisteenä pysyy jatkossakin kannattava kasvu.

Strategista kehitysohjelmaa jatketaan panostuksilla asiakaspalvelun parantamiseen. Yksi keino tähän on digitalisaatio. Ahola Transportilla on suuret odotukset maailmanlaajuisen kuorma-autovalmistajan Scanian kanssa maaliskuussa 2018 allekirjoitetusta strategisesta yhteistyösopimuksesta. Yhteistyön kohteena on kuorma-autoliikennettä avustava uusi teknologia.

Ahola Transportille tärkeää on parantaa uudella tekniikalla kuljettajien työolosuhteita. Suunnitteilla olevat ratkaisut auttavat meitä vastaamaan odotuksiin, joita asiakkailla on ympäristötavoitteiden ja nopeampien kuljetusten suhteen.

Uudet kuljettajia avustavat toiminnallisuudet antavat edellytykset optimaaliselle reittisuunnittelulle ja tehokkaammille kuljetuksille. Tuloksena on sujuvamman liikenteen myötä positiivisia ympäristövaikutuksia, alhaisempi polttoaineen kulutus ja siten pienemmät hiilidioksidipäästöt.

Odotukset vuodelle 2018

Ahola Transport -konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan verrattuna vuoteen 2017. Liiketuloksen odotetaan paranevan vuodesta 2017 johtuen operatiivisen toiminnan tehostamisesta.


Lisätietoja:
Oyj Ahola Transport Abp
Toimitusjohtaja Hans Ahola, p. 044 4494 000
Talousjohtaja Stefan Kaptens, p. 044 4494 024
Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41


Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 31.3.2018 olivat 4 761T€ (2 836 T€). Konsernin korolliset velat olivat 5 400 T€ (5 337 T€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 132 T€ (98 T€), joista 84 T€ oli aineellisiin ja 48 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Katsastuskaudella poistot olivat 248 T€ (254 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 75 T€, liikearvon poistot 64 T€ ja aineellisten hyödykkeiden poistot 109 T€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 31.3.2018 olivat 7 874 T€ (6 345 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 6 506 T€ (4 977 T€). 

Osakepääoma 31.3.2018 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

31.3.2018 konsernin palveluksessa oli 211 henkilöä.

Omistajarakenne

Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.

Sisäpiirin omistukset

Johdon omistukset 31.3.2018          
        Osakelaji A Osakelaji B
Hans Ahola   Toimitusjohtaja - -
Martti Vähäkangas   Hallituksen Puheenjohtaja 6952 16300
Jukka Karhula   Hallituksen Jäsen - -
Mikael Österholm   Hallituksen Jäsen - -
Lars Ahola   Hallituksen Jäsen - -
Ida Saavalainen   Hallituksen Jäsen - 13700
Nils Ahola   Fleet.Trading, konsernijohto    
Ole Nyblom   Hankintapäälikkö. konsernijohto - 5000
Jonas Ahola   Tj, Special, konsernijohto - 36000
Mika Sorvisto   Tj, Attracs, konsernijohto - -
Åke Nyblom   Director, Kuljetus, konsernijohto - -
Stefan Kaptens   Talouspäälikkö, konsernijohto - 7000

                     
Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola omistavat kaikki Oy Ahola Group Ab:n osakeet per 31.3.2018.
Selvitysperusteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee vuoden 2018 aikana taloustietoa seuraavasti:

Osavuosiraportti                                       Q2 2018                              15 elokuuta 2018

Osavuosiraportti                                       Q3 2018                              15 marraskuuta 2018Tuloslaskelma                
Konserni                  
(€)                    
                     
                     
            1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
             - 31.3.2018    - 31.3.2017    - 31.12.2017
                     
                     
Liikevaihto         26 613   23 552   98 424
                     
Valmistus omaan käyttöön       48       196
                     
Liiketoiminnan muut tuotot       390   134   1 708
                     
Materiaalit ja palvelut       -21 494   -19 498   -79 705
Henkilöstökulut         -2 637   -2 285   -9 736
Poistot ja arvonalentumiset       -248   -254   -1 071
Liiketoiminnan muut kulut       -2 299   -2 096   -8 155
                     
Liiketulos         373   -447   1 661
                     
Rahoitustuotot ja -kulut       -94   -62   -335
                     
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   279   -509   1 326
                     
Verot           -70   -31   -317
                     
Tilikauden tulos         209   -540   1 009Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         31.3.2018   31.3.2017   31.12.2017
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         577   646   477
Muut aineettomat hyödykkeet     545   592   573
Aineelliset hyödykkeet     1 785   2 548   2 320
Sijoitukset       148   11   5
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 055   3 797   3 375
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         334   105   278
Vaihto-omaisuus yhteensä     334   105   278
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       16 122   14 333   14 478
Lainasaamiset       11   0   11
Muut saamiset ja siirtosaamiset   2 435   2 573   2 437
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   18 568   16 906   16 926
                   
Kassa ja Pankki                
Pankkisaamiset       4 761   2 836   3 970
Kassa ja Pankki yhteensä     4 761   2 836   3 970
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   23 663   19 847   21 174
                   
Vastaavat yhteensä     26 718   23 644   24 549Tase                  
konserni                
(€)                  
                   
          31.3.2018   31.3.2017   31.12.2017
                   
TASE,                  
                   
Vastattavat                
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vararahasto       0   0   0
Ylikurssirahasto       5   5   5
Vapaan oman pääoman rahasto   6 893   7 128   6 893
Edellisten tilikausien voitto     -596   -1 611   -1 606
Tilikauden tulos       209   -540   1 009
Oma pääoma yhteensä     7 874   6 345   7 664
                   
Vähemmistöosuudet     32        
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     5 219   5 010   5 094
Muut velat       318   289   245
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 537   5 299   5 339
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     181   736   243
Ostovelka         9 329   7 867   7 527
Muut velat ja siirtovelat     3 765   3 397   3 776
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 13 275   12 000   11 546
                   
Vieras pääoma yhteensä     18 812   17 299   16 885
                   
Vastattavat yhteensä     26 718   23 644   24 549Rahoituslaskelma              
Konserni                
(€)                  
                   
          1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
Rahoituslaskelma        - 31.3.2018    - 31.3.2017    - 31.12.2017
                   
Liiketoiminnan rahavirta:              
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä   279   -508   1 327
  Oikaisut                
  Suunnitelmien mukaiset poistot   248   255   1 071
  Muut oikaisut       0   0   0
  Rahoitustuotot ja -kulut     94   62   335
Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia 621   -191   2 733
                   
  Käyttöpääoman muutokset              
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset   -1 509   -1 870   -1 890
  Muutokset vaiho-omaisuudessa   -56   11   -162
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 1 748   1 003   1 021
Käyttöpääoman muutokset     183   -856   -1 031
                   
Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 804   -1 047   1 702
                   
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut   -112   -70   -404
  Saadut korot liiketoiminnasta     18   8   69
  Saadut osingot       0   0   0
  Verot         -70   -14   -318
Liiketoiminnan rahavirta (A)     640   -1 123   1 049
                   
Investointien rahavirta:              
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin     -419   -971
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 415   65   217
  Osakkeiden ja sijoitusten osto   -225   0   6
Investointien rahavirta(B)     190   -354   -748
                   
Rahoituksen rahavirta:              
  Maksullinen osakeanti     0   0   0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset   -93   -125   -618
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset   54   261   345
  Saadut ja suoritetut konserniavustukset   0   0   0
  Maksetut osingot ja voitonjako   0   0   -235
Rahoituksen rahavirta (C)     -39   136   -508
                   
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)   791   -1 341   -207
                   
Kassavarat tilikauden alussa     3 970   4 177   4 177
Kassavarat tilikauden lopussa     4 761   2 836   3 970
Kassavarojen muutokset     791   -1 341   -207

Avainluvut        
Konserni        
    1.1.2018 1.1.2017 1.1.2017
     - 31.3.2018  - 31.3.2017  - 31.12.2017
Kannattavuus        
Liikevaihdon muutos   13,00 % 0,45 % 3,23 %
Liiketulos %   1,40 % -1,90 % 1,69 %
Kauden tulos %   0,79 % -2,29 % 1,03 %
         
Pääoman rakenne        
Oma pääoma (T€)   7 874 6 345 7 664
Taseen loppusumma (T€)   26 718 23 644 24 549
Korolliset velat (T€)   5 400 5 746 5 337
Omavaraisuusaste   29,47 % 26,84 % 31,22 %
Velkaantumisaste   68,58 % 90,56 % 69,64 %
Käteisvarat (T€)   4 761 2 836 3 970
         
Sijoitukset        
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 132 419 917
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin   0 0 0
         
Henkilökunta        
Henkilökunnan keskiarvo   211 195 211
         
Osakkeet        
Osakkeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-osakkeet 254 630 254 630 254 630
  Yhteensä 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Tulos per osake   0,014 -0,036 0,068
Oma pääoma per osake   0,531 0,428 0,517


Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                             Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                             Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                        Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                       Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                                 Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                                     Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                      Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                       Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                          Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osakkeiden lukumäärä                                Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                          Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                              Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä

Attachments: