Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q1

Koncernens första kvartal 2018

  • Omsättning var 26 613 T€ (23 552 T€)
  • Rörelseresultat uppgick till 373 T€ (-447 T€)
  • Resultat blev 209 T€ (-540 T€)
  • Resultat per aktie 0,014 €
  • Eget kapital per aktie 0,531 €

Verkställande direktörens kommentarer
Ahola Transport-koncernens omsättning steg med 13 % jämfört med samma period året innan. Försäljningsbidraget förbättrades med dryga 26 %. Rörelseresultatet blev klart positivt och uppgick till 337 000 € från att under samma period ifjol ha varit negativt (-447 000 €).

Alla segment i koncernen förbättrade lönsamheten under första kvartalet i jämförelse med året innan, även det nyförvärvade företaget Adminotech Oy bidrog positivt både till koncernens omsättning och rörelseresultat. Resultatförbättringen i koncernen kommer närmast från en förbättrad intern effektivitet samt det förbättrade marknadsläget.

Arbetet för att effektivisera verksamheten samt att lägga vikt vid de nya kundsegmenten och det positiva marknadsläget fortsätter. Tyngdpunkten framöver ligger på lönsam tillväxt.

Det strategiska utvecklingsprogrammet fortsätter med satsningar på förbättrad kundservice. Detta sker bland annat via digitalisering. Ahola Transport har stora förväntningar på det strategiska samarbetsavtalet som undertecknades med den globala lastbilskoncernen Scania i mars 2018. Samarbetet omfattar lastbilskörning med hjälp av ny teknologi.

För Ahola Transport är det viktigt att förbättra chaufförernas arbetssituation med hjälp av ny teknik. De planerade lösningarna hjälper oss också att möta kundernas förväntningar på miljömål och snabbare leveranser.

Nya hjälpfunktioner för chaufförer kommer att möjliggöra optimerad ruttplanering och förbättrad transporteffektivitet. Detta ger positiva miljöeffekter genom ett förbättrat trafikflöde som minskar bränsleförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen.

Förväntningar för året 2018

Ahola Transport-koncernens omsättning bedöms öka i jämförelse med nivån år 2017. Rörelseresultatet förväntas under år 2018 bli bättre än under år 2017 tack vare effektiveringar inom den operativa verksamheten.


Mera information:
Oyj Ahola Transport Abp
VD Hans Ahola, tel. +358 (0)44 4494 000
Ekonomichef Stefan Kaptens, tel. +358 (0) 44 4494 024

Certified Advisor:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, tel. +358 (0)50 675 40
Kimmo Lönnmark, tel. +358 (0)50 675 41


Likviditet och finansiering
Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 31.3.2018 till 4 761 t€ (2 836 t€). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 5 400 t€ (5 337 t€).

Investeringar
Koncernens investeringar under kvartalet uppgår till 132 t€ (98 t€), av investeringarna avser 84 t€ investeringar i materiella tillgångar och 48 t€ investeringar i immateriella tillgångar.  

Avskrivningar
Koncernens avskrivningar uppgår till 248 t€ (254 t€). Avskrivningar på immateriella tillgångar är 75 t€. Avskrivningar på goodwill uppgår till 64 t€. Avskrivningar på materiella tillgångar är 109 T€.

Eget kapital och aktier
Per 31.3.2018 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 7 874 t€ (6 345 t€). Aktiekapitalet är 1 363 t€ (1 363 t€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 6 506 t€ (4 977t€). 

Aktiekapitalet är per 31.3.2018 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda
Per den 31.3.2018 hade koncernen 211 anställda.

Ägarstruktur
Ahola Group innehar 89,76 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

Insynspersoners innehav

 

Ledningens innehav 31.3.2018
     
Namn   Befattning    A-aktier B-aktier
Hans Ahola   Verkst.direktör, koncernchef - -
Martti Vähäkangas   Styrelseordförande   6952 16300
Jukka Karhula   Styrelsemedlem   - -
Mikael Österholm   Styrelsemedlem   - -
Lars Ahola   Styrelsemedlem   - -
Ida Saavalainen   Styrelsemedlem   - 13700
Nils Ahola   Fleet Trading, koncernledning    
Ole Nyblom   Inköpsdir.koncernledning - 5000
Jonas Ahola   Vd, Special, koncernledning - 36000
Mika Sorvisto   Vd, Attracs, koncernledning - -
Åke Nyblom   Direktor, Transport   - -
Stefan Kaptens   Ekonomidir,koncernledning - 7000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab per 31.3.2018.


Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen
Oyj Ahola Transport Abp ger under 2018 ut ekonomisk information enligt följande:

Kvartalsrapport                   Q2 2018                              15 augusti

Kvartalsrapport                   Q3 2018                              15 novemberResultaträkning                
Koncernen                  
(T€)                    
                     
                     
            1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
             - 31.3.2018    - 31.3.2017    - 31.12.2017
                     
                     
Omsättning         26 613   23 552   98 424
                     
Tillverkning för eget bruk       48       196
                     
Övriga rörelseintäkter         390   134   1 708
                     
Material och tjänster         -21 494   -19 498   -79 705
Personalkostnader         -2 637   -2 285   -9 736
Avskrivningar och nedskrivningar       -248   -254   -1 071
Övriga rörelsekostnader       -2 299   -2 096   -8 155
                     
Rörelseresultat         373   -447   1 661
                     
Finansiella intäkter och kostnader     -94   -62   -335
                     
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 279   -509   1 326
                     
Direkta skatter         -70   -31   -317
                     
Räkenskapsperiodens resultat     209   -540   1 009Balansräkning              
Koncernen                
(T€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       31.3.2018   31.3.2017   31.12.2017
                   
Aktiva                  
                   
Bestående aktiva                
Tillverkning för eget bruk              
                   
Goodwill         577   646   477
Övriga immateriella tillgångar     545   592   573
Materiella tillgångar       1 785   2 548   2 320
Placeringar       148   11   5
Bestående aktiva totalt     3 055   3 797   3 375
                   
Rörliga aktiva                
Omsättningstillgångar              
Varor för vidareförsäljning     334   105   278
Omsättningstillgångar totalt     334   105   278
                   
Kortfristiga fordringar                
Kundfordringar       16 122   14 333   14 478
Lånefodringar       11   0   11
Övriga fodringar och förutbetalda kostnader 2 435   2 573   2 437
Kortfristiga fodringar totalt     18 568   16 906   16 926
                   
Kassa och Bank                
Banktillgodohavanden     4 761   2 836   3 970
Kassa och Bank totalt     4 761   2 836   3 970
                   
Rörliga aktiva totalt     23 663   19 847   21 174
                   
Aktiva totalt       26 718   23 644   24 549Balansräkning              
Koncernen                
(€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       31.3.2018   31.3.2017   31.12.2017
                   
Passiva                  
                   
Eget kapital                
Aktiekapital       1 363   1 363   1 363
Reservfond       0   0   0
Överkursfond       5   5   5
Fond för fritt inbetalt eget kapital     6 893   7 128   6 893
Vinst från tidigare räkenskapsperioder -596   -1 611   -1 606
Räkenskapsperiodens resultat     209   -540   1 009
Eget kapital totalt       7 874   6 345   7 664
                   
Minoritetsandelar       32        
                   
Främmande kapital              
Långfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinstitut     5 219   5 010   5 094
Skulder övriga       318   289   245
Långfristiga skulder totalt     5 537   5 299   5 339
                   
Kortfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinstitut     181   736   243
Leverantörsskulder       9 329   7 867   7 527
Övriga skulder och upplupna kostnader 3 765   3 397   3 776
Kortfristigt främmande kapital totalt 13 275   12 000   11 546
                   
Främmande kapital totalt     18 812   17 299   16 885
                   
Passiva totalt       26 718   23 644   24 549Finansieringsanalys            
Koncernen                
(T€)                  
                   
          1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
Finansieringsanalys      - 31.3.2018    - 31.3.2017    - 31.12.2017
                   
Verksamhetens kassaflöde:              
  Vinst (förlust) före extraordinära poster   279   -508   1 327
  Korrigeringar                
  Planenliga avskrivningar     248   255   1 071
  Finansiella intäkter och kostnader   94   62   335
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 621   -191   2 733
                   
  Förändringar i rörelsekapitalet              
  Förändringar i kortfristiga fodringar   -1 509   -1 870   -1 890
  Förändringar i omsättningstillgångar   -56   11   -162
  Förändringar i räntefria kortfristiga skulder 1 748   1 003   1 021
  Förändringar i rörelsekapitalet   183   -856   -1 031
                   
Kassaflöde före finansieringsposter och skatter 804   -1 047   1 702
                   
  Räntor och andra finansiella kostnader   -112   -70   -404
  Erhållna räntor från verksamheten   18   8   69
  Skatter         -70   -14   -318
Kassaflöde från verksamheten (A)   640   -1 123   1 049
                   
Investeringarnas kassaflöde:              
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar     -419   -971
  Försäljningsintäkter från materiella och immateriella tillgångar 415   65   217
  Förvärvade aktier och placeringar   -225   0   6
Investeringarnas kassaflöde (B)   190   -354   -748
                   
Finansieringens kassaflöde:              
  Vederlag från Emission     0   0   0
  Förändring av kortfristiga lån     -93   -125   -618
  Förändring av långfristiga lån     54   261   345
  Utbetalda dividender och vinstutdelning   0   0   -235
Finansieringens kassaflöde (C)   -39   136   -508
                   
Förändringar i kassaflöden (A+B+C)   791   -1 341   -207
                   
Kassamedel i räkenskapsperiodens början   3 970   4 177   4 177
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut   4 761   2 836   3 970
Förändringar i kassamedel     791   -1 341   -207

 

Nyckeltal
       
Koncernen        
    1.1.2018 1.1.2017 1.1.2017
     - 31.3.2018  - 31.3.2017  - 31.12.2017
Lönsamhet        
Förändring i omsättning   13,00 % 0,45 % 3,23 %
Rörelseresultat %   1,40 % -1,90 % 1,69 %
Periodens Resultat %   0,79 % -2,29 % 1,03 %
         
Kapitalstruktur        
Eget kapital (T€)   7 874 6 345 7 664
Balansomslutning (T€)   26 718 23 644 24 549
Räntebärande skulder (T€)   5 400 5 746 5 337
Soliditet   29,47 % 26,84 % 31,22 %
Skuldsättningsgrad   68,58 % 90,56 % 69,64 %
Likvida medel (T€)   4 761 2 836 3 970
         
Investeringar        
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar (K€) 132 419 917
         
Personal        
Anställda i medeltal   211 195 211
         
Aktier        
Antal utestående aktier A-aktier 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-aktier 254 630 254 630 254 630
  Totalt 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Resultat per aktie €   0,014 -0,036 0,068
Eget kapital per aktie €   0,531 0,428 0,517


Definition av Nyckeltalen                                                          
                                                                                      
Lönsamhet                                                                   
Förändring i omsättning (%)                     Förändringen i omsättningen i % jämfört med året innan
Rörelseresultat (%)                                  Rörelseresultatet som procent av omsättningen          
Årets resultat (%)                                     Årets resultat som procent av omsättningen                

Kapitalstruktur                                                                                  
Eget kapital (T€)                                       Eget kapital vid periodens utgång                                 
Balansomslutning (T€)                             Balansomslutning vid periodens utgång                       
Räntebärande skulder (T€)                      Räntebärande skulder vid periodens utgång
Soliditet                                                     Andelen eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Skuldsättningsgrad                                   Räntebärande kapital i förhållande till eget kapital       
Likvida medel (T€)                                   Banktillgodohavanden vid periodens slut                     
                                                                                      
Aktier                                                                            
Antal utestående aktier                            Antal utestående aktier vid periodens utgång               
Resultat per aktie                                     Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier
Eget kapital per aktie                               Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier                         

Attachments: