STADIG ÖKNING AV ANTAL HEALTHMANAGER LICENSER
FORTSATT GOD EFTERFRÅGAN OCH EXPANSION
NYA PRODUKTER VINNER NYA AFFÄRER

Januari - Mars 2018
· Omsättning 5 075 (4 715) TSEK
· Resultat efter finansiella poster -7 276 (-5 421) TSEK
· Kassaflöde -8 299 (-5 657) TSEK
· Resultat per aktie -1,3 (-1,0) SEK

Flera strategiskt viktiga affärer
Vi befinner oss i tillväxtfas för Aino. Under första kvartalet tog vi en rad viktiga och strategiska affärer, tecknade ett flertal nya partnerkontrakt och ökade omsättningen.

Vår satsning på nya anpassade erbjudanden har varit framgångsrikt. Som analystjänsten Business Heatlh Index för att starta affärsrelationer med kundvärde direkt och den vidareutvecklade och än mer geografiskt skalbara plattformen HealthManager, som nu stödjer Amazon Web Services.

Ainos framtid är att fortsätta fokusera på plattforms- och licensförsäljing av vår lösning HealthManager. Vi märker ett ökande intresse hos företag som önskar vara en del av vår affär genom återförsäljning och licensiering.

Genom vår nya analystjänst, Business Health Index, har vi samlat in omfattande data som hjälper oss att skapa en strategisk åtgärdsplan för våra kunder. Analysverktyget visar hur företag, med hög integritet, kan förbättra sitt arbete inom Health Management, samt vilken stor effekt det har på organisationen och dess produktivitet.

Vår affärsmodell
Vår affär bygger på två huvudsakliga modeller, bägge är så kallad Software as a Service, baserade på betalning efter nyttjande som bas. En av modellerna har totalt sett högre ersättning, men med lägre basersättning och med senare vinstdelning mellan både företag och anställda.

För vår nya instegsprodukt, analystjänsten, tar vi betalt för nedlagd konsulttid, det vill säga timförsäljning.

Vi ser att vi ökar försäljningen av antalet licenser för varje kvartal. Vid utgången av kvartalet januari-mars 2018 var antalet sålda licenser totalt 33 000 stycken. Det betyder att vi har lika många användare av vår plattformslösning HealthManager.

Kapital för fortsatt expansion
Min ambition är att vi ska fortsätta bygga på den goda start vi har haft inledningsvis 2018, och expandera ytterligare. För att klara det behöver vi kapitaltillskott och en viktig del av mitt arbete just nu är finansieringen. Trots att våra affärer och verksamhet utvecklas positivt kommer intäkterna sent i vår affär.
Genom ett brygglån från styrelse och ledning har vi undanröjt vår likviditetsutmaning, och fortsätter aktivt att arbeta för en mer långsiktig finansieringslösning som behövs för vår fortsatta expansion.

Utvecklingen går åt rätt håll
Under första kvartalet 2018 har Aino tagit flera strategiskt viktiga affärer med nya kunder på samtliga geografiska marknader där bolaget är verksamt.

Vi märker ett ökande intresse för vår tjänst HealthManager, och den nya analystjänsten Business Health Index.

Vårt sätt att förebyggande angripa frånvaroorsakerna är nyckeln till ett friskare och mer lönsamt kundföretag. En ökad förståelse för värdet av medarbetarna i kölvattnet av svårigheten att få tag i kompetent personal driver också på utvecklingen i en för oss positiv riktning. Marknaden utvecklas åt rätt håll.

Jyrki Eklund
CEO Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Jyrki Eklunds försorg, för offentliggörande den 16 maj kl. 14.00 CEST.