Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Första kvartalet 2018

Första kvartalet 2018 (första kvartalet 2017)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 2 357 (TUSD 2 400)
 • EBITDA uppgick till TUSD -38 (TUSD 414)
 • EBITDA påverkades av realiserade värdeförändringar på derivat om TUSD -144 (TUSD 259)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -2 098 (TUSD 1 303)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till USD -0,05 per aktie (USD -0,04 per aktie)
 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick i genomsnitt till 588 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (654 boepd)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TUSD 154 (TUSD 626)

             
Highlights

 • Accelererat borr- och arbetsprogram inlett för att under 2018 borra 24 nya brunnar, återöppna stängda brunnar och genomföra renoveringar (workovers) på producerande brunnar
 • Produktion av olja och gas, brutto, ökade till 680 boepd i april 2018
 • Finansiering om MUSD 10 säkerställd för att finansiera utökat borrprogram
 • Överenskommelse om att förvärva 40 olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle, USA, med bevisade reserver om cirka 4 miljoner fat oljeekvivalent och en produktion om 115 boepd för MUSD 6,2 genom övertagande av lån och en riktad aktieemission
 • Målsättning att dubblera dagsproduktionen av olja och gas till årsslutet 2018
  Första
kvartalet
2018
  Fjärde
kvartalet
2017
Första
kvartalet
2017
Helåret
2017

 
Operativa resultat          
Oljeproduktion, brutto, fat 28 621   30 363 29 897 127 080
Produktion av gas och flytande gas, brutto, tusen kubikfot (mcf) 145 530   173 536 173 734 707 543
Genomsnittlig dagsproduktion, brutto, boepd 588   644 654 671
           
Oljeproduktion, netto, fat 23 375   24 325 25 670 103 714
Produktion av gas och flytande gas, netto, tusen kubikfot (mcf) 110 190   125 896 130 147 523 251
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, boepd 464   492 526 523
           
Genomsnittligt försäljningspris olja, USD/fat 59,71   51,86 48,70 47,53
Genomsnittligt försäljningspris gas USD/mcf 7,13   8,14 6,51 6,78
           
Finansiella resultat          
Intäkter, TUSD 2 357   2 295 2 400 9 234
EBITDA -38   433 414 1 400
Rörelseresultat, TUSD -344   -392 117 -560
Periodens resultat, TUSD -2 098   -2 110 -1 303 -7 126
Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD -0,05   -0,05 -0,04 -0,18

Bäste aktieägare,

De viktigaste händelserna under det första kvartalet 2018 var att vi säkrade finansiering för ett accelererat borr- och utbyggnadsprogram under 2018 och avsiktsförklaringen om förvärv av producerande olje- och gasreserver i vårt verksamhetsområde. Dessa händelser ger oss möjlighet att  fördubbla dagsproduktionen av olja och gas vid årets slut, vilket är vårt mål.

Vi planerar att öka investeringarna under 2018 till MUSD 11 (2017: MUSD 5,2) och accelerera takten i borr- och utbyggnadsprogrammet på bolagets olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle. Under de kommande månaderna planerar Matra att borra 24 nya brunnar för att öka olje- och gasproduktionen. Därtill har ett omfattande arbetsprogram inletts för att förbättra produktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.

Vi är också i färd med att slutföra förvärvet av 40 olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle, USA, från Melody Capital Partners, LP. Genom förvärvet tillförs vi bevisade reserver om cirka 4 miljoner fat oljeekvivalent som i mars 2018 producerade cirka 115 fat oljeekvivalent per dag.

Melody är en viktig finansiell partner för Matra och vi utökar vårt samarbete med Melody som tillhandahåller lånefinansiering för vårt borrprogram och som genom förvärvet blir en betydande aktieägare i Matra.

Under första kvartalet fortsatte ovanligt låga vintertemperaturer i norra Texas att påverka pipelines och kompressorer, vilket höll tillbaka produktionen. Med kort varsel fick vi också besked om att processanläggningen, som behandlar vår producerade gas, stängde för underhållsarbeten. Det resulterade i att gasproduktionen stängdes under två veckor i mars. Högre erhållna olje- och gaspriser kompenserade de lägre produktionsvolymerna och resulterade i att intäkterna ökade något från fjärde kvartalet 2017 och var i linje med första kvartalet 2017.

EBITDA och resultat var lägre, huvudsakligen till följd av lägre produktionsvolymer vilket resulterade i högre produktionskostnader per producerat fat oljeekvivalent och förluster på prissäkringskontrakt. Trots detta var kassaflöde från den löpande verksamheten positivt och ökade jämfört med fjärde kvartalet 2017.

Den svåra vintern är bakom oss. Vi har påbörjat den första borrningen i årets borrprogram, vi öppnar tidigare nedstängda oljebrunnar och programmet med renoveringar (workovers) av borrhål pågår. Som en följd ökade oljeproduktionen i april till 680 fat oljeekvivalent per dag, upp 16 procent jämfört med Q1. När det pågående förvärvet slutförs, kommer ytterligare fat att tillkomma.

Ökande produktion och högre oljepriser stödjer intäkter, kassaflöde och resultat. Som en lågkostnadsproducent av konventionell olja och gas har Matra en betydande operativ hävstång att förbättra den finansiella utvecklingen i takt med att produktionen fortsätter öka. Vår målsättning är att avsluta året med en fördubblad dagsproduktion och vi ser fram emot att uppdatera er om utvecklingen framöver.

23 maj 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 115 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se).

Attachments: