FINANSIELLT SAMMANDRAG     

Första kvartalet

·    Nettoomsättning för kvartalet ökade med 10% till 25 267 (22 997) kSEK. Justerat för avyttrade verksamheter och specialorder på bord ökade omsättningen med 27%

·    EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) sjönk till -125 (429) kSEK

·    Resultat efter skatt -1 662 (-1 003) kSEK

·    Resultat per aktie -0,13 (-0,10) SEK, (innan utspädning -0,16 SEK)

VIKTIGA HÄNDELSER                   
Jesper Söderqvist ny VD

Jesper Söderqvist tillträder som VD från 12 februari 2018. Jesper kommer närmast från Elekta där han var Vice President Portfolio Management. Jesper var tidigare VD på Sectra ABs dotterbolag Sectra Mamea AB med ansvar för att utveckla verksamheten från start-up till en global aktör med försäljning i 24 länder år 2011. Jesper medverkade sedan i den lyckade försäljningen av Sectra Mamea AB till Philips. Jesper är civilingenjör och har en doktorsgrad i fysik båda från KTH.

Arcoma Precision godkänd i Indonesien, första leveransen skedde i februari 2018

Arcoma har nått produktgodkännande för Arcoma Precision i Indonesien. Produktgodkännandet innebär att bolaget förväntar sig att Arcoma Precision inom ett år skall kunna säljas till offentliga sjukhus i Indonesien utan föregående upphandlingsprocess. I nuläget innebär produktgodkännandet att Arcoma Precision kan säljas genom offentliga upphandlingar eller till privata aktörer i landet. 


EFTER PERIODEN 

Canon Medical Systems Europe och Arcoma sluter återförsäljaravtal

Canon Medical Systems Europe (CMSE) och Arcoma slöt i april ett återförsäljaravtal där CMSE kommer att marknadsföra Arcomas nuvarande produkter under varumärket Aceso and Aceso+. Avtalet ger Arcoma betydligt starkare marknadsnärvaro på bolagets viktigaste marknad och möjlighet att delta i affärer där andra modaliteter som datortomograf och MR också ingår i kontrakten. Avtalet förväntas ha en betydande positiv effekt på Arcomas försäljning med start under andra halvåret 2018 och med full effekt ca 12 månader därefter.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, VD, jesper.soderqvist@arcoma.se 0470 - 70 69 85 alt. 070 - 689 05 90


VD-kommentar

Omsättning och resultat första kvartalet 2018

Vår kärnverksamhet växer starkt under första kvartalet, framför allt i Europa. Koncernens omsättning ökade med 10% relativt första kvartalet 2017, men justerat för intäkter från den avyttrade USA-verksamheten och ett kundbeställt utvecklingsprojekt under 2017, ökade omsättningen för vår kärnverksamhet (röntgensystem) med 27%.  Bruttomarginalen minskar med fem procentenheter pga produktmixen.

Jag är fortsatt övertygad om att det finns potential till långsiktig tillväxt och att vi har möjlighet att öka vår omsättning utan större investeringar och kostnadsökningar. Med ett ökat kapacitetsutnyttjande förbättras det operativa resultatet.

Positiva intryck och förbättringsmöjligheter

Jag har nu fungerat som VD på Arcoma i tre månader och haft förmånen att få träffa många av våra affärspartners och kunder, som alla ger oss goda referenser. Det har varit händelserika månader. I början av mars deltog vi på ECR, årets största europeiska röntgenmässan, i Wien.  Där visade vi vår mest avancerade produkt Precision i Canons monter. Mässan var mycket lyckad och både befintliga och nya kunder uppskattade vårt utökade samarbete med Canon där vi nu levererar kompletta röntgenutrustningar med Canons detektorsystem.

I mars reviderades vi för förnyat kvalitetscertifikat inom medicinteknik, dvs ISO 13485. Arcoma blev också ett av de första företagen i Sverige att certifieras mot det nya MDSAP (Medical Device Single Audit Program). MDSAP-certifikatet ger oss ett förenklat marknadstillträde till USA, Kanada och Australien. Revisorerna gav Arcoma godkänt, vilket är ett gott betyg för vårt aktiva kvalitetsarbete.

De positiva intrycken av Arcomas renommé hos kunderna och potentialen i marknaden jag hade när jag började består, men vi har också identifierat ett antal områden som bör förändras. Vi har justerat organisationen och satt nya mål för att säkerställa att vi skapar ett starkt Arcoma kommande år. För att nå dit har vi lanserat ett internt förbättringsprogram för att lyfta både försäljning och marginaler på såväl kort som på längre sikt.

Utökade affärsmöjligheter

Den starka tillväxten i Europa är glädjande och vi kommer att fortsätta utveckla ett nära samarbete med våra trogna och långsiktiga affärspartners i norra Europa och sedan komplettera med ytterligare försäljningskanaler i andra geografier. I april slöt vi ett viktigt återförsäljaravtal med Canon Medical Systems Europe. Detta är utan tvekan en milstolpe i Arcomas utveckling. Vi är glada och stolta att Canon, ett av de globalt ledande bolagen inom medicinsk bilddiagnostik, valt våra produkter i sin satsning på det digitala röntgensegmentet i Europa. Genom Canon får vi en utökad geografisk närvaro i centrala och södra Europa och en helt ny kanal till de större sjukhusprojekt där det ställs krav på kompletterande produkter som Arcoma tidigare inte haft tillgång till.

Jag, Arcomas personal och våra affärspartners ser framemot en fortsatt positiv utveckling under 2018.


Jesper Söderqvist

 VD, Arcoma AB (publ)


Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018  kl. 14.25


Om bolaget: 

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och har ca 400 aktieägare. Certified Adviser är Erik Penser Bank.