24 maj 2018

Idag, 24 maj 2018, hölls årsstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.  

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att disponibla medel om 8 099 742 kronor balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor
Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor
Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lars Kvarnhem, Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter och Anders Dahlberg valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Kvarnhem som styrelseordförande. Slutligen omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Vid stämman beslutades att godkänna styrelsens förslag beslut den 23 april 2018 om emission av högst 240 000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör, Jesper Söderqvist. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 13 februari 2018 till och med 23 maj 2018, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 12,00 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

Om ARCOMA AB: Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och har ca 400 aktieägare. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, VD, jesper.soderqvist@arcoma.se 0470-70 69 85 alt. 070-689 05 90