Pressmeddelande
28 maj 2018, 08:30

Kompletterande information kring nuvarande årstakt för KSS Klimat- & Styrsystem AB

Sdiptech kommunicerade fredag den 25 maj att bolaget tecknat avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB (KSS).

Sdiptech kompletterar den lämnade informationen genom att ange nuvarande årstakt för rörelseresultatet för KSS, vilket uppgår till ca 17 mijoner kronor. Detta kan jämföras med det rapporterade utfallet för det senaste brutna räkenskapsåret då rörelseresultatet uppgick till cirka 12 miljoner kronor.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08:30.