Pressmeddelande
31 maj 2018, 17:45

Sdiptech slutför förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB

Sdiptech kommunicerade fredag den 25 maj att bolaget tecknat avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB (KSS).

Per dagens datum slutfördes förvärvet och den initiala kontanta köpeskillingen om 61,8 Mkr överfördes.

Bolaget värderas till 123,6 miljoner kronor vid övertagandet, och den totala köpeskilling inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fyra år kommer maximalt att uppgå till 155,7 miljoner kronor, vilket förutsätter en fortsatt god tillväxt i verksamheten.

Nuvarande årstakt för rörelseresultatet för KSS uppgår till ca 17 miljoner kronor. Detta kan jämföras med det rapporterade utfallet för det senaste brutna räkenskapsåret då rörelseresultatet uppgick till cirka 12 miljoner kronor.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 17:45.