PolyPlank har genomfört en företrädesemission av Units om ca 8,5 MSEK (en Unit består av 1 aktie + 1 teckningsoption TO 2) med teckningstiden 24 maj - 8 juni 2018. Företrädesemissionen tecknades till 68 procent med företrädesrätt och med 9 procent utan företrädesrätt. 23 procent tecknades av garanterna.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, uppgår totalt till cirka 8,5 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader i november 2019. Totalt kommer 84 566 958 aktier att emitteras genom emissionen. Antalet aktier före nyemissionen är 84 566 958 aktier och efter nyemissionen 169 133 916 aktier. Aktiekapitalet ökar från 4 228 348 SEK till 8 456 696 SEK. Dessutom nyemitteras 84 566 958 teckningsoptioner av serie TO 2 med rätt att teckna 42 283 479 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med 2 114 173,95 kronor.

Tilldelning kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivits i memorandumet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.polyplank.se . I enlighet med detta har styrelsen beslutat om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga, som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier, som var och en anmält för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Handel med BTU äger rum på First North fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket, kommer betalda tecknade units (BTU) omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2. Detta beräknas ske omkring vecka 26, 2018.

- Vi ser nu med tillförsikt vidare framåt för att fortsätta utveckla PolyPlank AB (publ) till ett långsiktigt lönsamt bolag, ta tillvara på och realisera de värden som finns i bolaget och som vi tidigare också sagt, till något riktigt bra för alla våra aktieägare, säger Polyplanks VD Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                        Cay Strandén

Telefon                                0485 66 44 80

Email                                    cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl.18:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998