Stockholm, July 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bolaget emitterade den 14 juni 2018 seniora icke-säkerställda företagsobligationer till ett värde om 400 miljoner kronor inom en total ram om 600 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 14 juni 2022 med en fast årlig ränta om 6,15 procent med kvartalsvisa räntebetalningar. 

Bolaget har ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 11 juli 2018. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.comoch Finansinspektionens webbplats www.fi.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 11.54 CEST.

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.