Source: Matra Petroleum AB

Matra Petroleum AB: Operativ uppdatering

Matra Petroleums olje- och gasproduktion* under det andra kvartalet 2018 ökade med 27% till 744 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (Q1 2018: 588 boepd).

Under maj påbörjades den första av 24 planerade borrningar i 2018 års borrprogram. Till dags dato har sex oljebrunnar borrats, varav fyra hittills färdigställts. Produktionen från dessa nya brunnar beräknas inledas under juli 2018.

"Vi är på väg mot vårt mål om dubblerad produktion vid årets slut. De nya oljebrunnarna förväntas inom kort sättas i produktion och därigenom bidra till ytterligare produktionstillväxt. Med högre oljeproduktion kan Matra dra fördel av de ökande oljepriserna," säger Maxim Barskiy, VD, Matra Petroleum AB.

Produktion Q2 2018* Olja, fat Gas, Mcf Summa oljeekvivalent
Producerade volymer, brutto 35 614 192 579 67 711
Genomsnittlig dagsproduktion, brutto 391 2 116 744

* Preliminära siffror, inklusive produktion från de nyligen förvärvade olje-och gasrättigheterna i Panhandle-regionen i Texas, före eventuell justering för gasreduktion vid behandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 10:30 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till cirka 25 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,
Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Attachments: