Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3438, Latvija, 2018-07-13 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Korekcijas veiktas tekstā angļu valodā. 

Pamatojoties uz LR „Komerclikuma” 268. un 269.pantu akciju sabiedrības „Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) valde paziņo, ka 2018.gada 30. jūlijā plkst. 14:00. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads - 2.stāva zālē  notiks AS „Grobiņa” kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu dienas kārtību:

1.     Vadības ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.

2.     Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2017. gada pārskata periodā.

3.     2017. gada pārskata apstiprināšana.

4.     AS „Grobiņa” jaunas padomes ievēlēšana.

5.     Revidenta apstiprināšana 2018.gadam.

Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums zināmu, ka:

1.     Šobrīd kopējais  AS „Grobiņa” balsstiesīgo akciju skaits ir 500 000 akcijas;

2.     Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;

3.    Akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos AS „Grobiņa” līdz 2018.gada 5.jūlijam; 

4.    Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde  ne vēlāk kā  trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem;

5.    Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā, ka arī akciju sabiedrības „Grobiņa” interneta mājas lapā http://www.asgrobina.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com. un AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvara iesniedzama  līdz sapulces sākumam . Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona jābūt notariāli vai AS „Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai.

6.      2018. gada 20. jūlijs ir 2018. gada 30.jūlija akcionāru sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;

7.      Akcionāri var iepazīties ar AS „Grobiņa” valdes sagatavotiem lēmumu projektiem akcionāru sapulcei sākot no 2018. gada 27.jūnija līdz sapulces dienai gan AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00., iepriekš piesakoties pa tālr. +371 67869511, gan tie būs pieejami arī elektroniski  akciju sabiedrības „Grobiņa”, akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapās.

8.      Akcionāru reģistrācija notiks  no plkst.13:30. līdz 13.45. sapulces norises vietā.

 

         AS "Grobiņa" valde