Pranešame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, įgyvendinančios AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) akcininko – Lietuvos Respublikos, kuriai nuosavybės teise 72,32 proc. visų Bendrovės akcijų – teises, iniciatyva ir 2018 m. liepos 13 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m. liepos 23 d. 13:00 val. šaukiamo Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildyta klausimu Nr. 2.

Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildytą jos klausimą):

1. Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija.

2. Dėl pakeistų Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gairių patvirtinimo.

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2018 m. birželio 29 d., paskelbdama pranešimą apie visuotinį akcininkų susirinkimą. Prie šio pranešimo pridedami atnaujinti susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir bendrasis balsavimo biuletenis, į juos papildomai įtraukiant sprendimo projektą antruoju darbotvarkės klausimu.

Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai.

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis.

3. Pakeistos Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gairiės.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594

Priedai