Source: Heeros Oyj

Heeros Oyj: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2018 (Tilintarkastamaton)

Kasvu jatkui - kannattavuus parani

Heeros Oyj                                                                                          

Yhtiötiedote 15.8.2018 kello 8.30 EET

Pääkohdat

  • Liikevaihto 3 867 tuhatta euroa (2017: 3 443 tuhatta euroa), muutos +12,3 %
  • Jatkuva liikevaihto 3 592 (3 224) tuhatta euroa, muutos +11,4 %, osuus liikevaihdosta 93 (94) %
  • EBITDA (käyttökate) 270 (-65) tuhatta euroa, muutos 513 %, osuus liikevaihdosta 7 (-2) %
  • Tilikauden tulos -305 (-629) tuhatta euroa, muutos 52 %, osuus liikevaihdosta -8 (-18) %
  • Strategian mukaisesti investointeja kasvuun jatkettiin
  • Valmistautuminen kansallisen tulorekisterin (Katre) käyttöönottoon 2019 näkyy palkanlaskennan myynnissä
  • Pankkiohjelman tuotantokäyttö on alkanut ja ensimmäiset kuukausimaksut näkyvät liikevaihdossa

Avainluvut

Tuhatta euroa H1/2018 H1/2017 Muutos % Vuosi 2017
Liikevaihto 3 867
3 443
12,3 % 7 260
Uusiutuva liikevaihto 1) 3 592
3 224
11,4 % 6 816
Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta 93%
94%
  94 %
Käyttökate 270 -65 513 % 195
Käyttökate, % liikevaihdosta 7 % -2%
  3 %
Liikevoitto -245 -544 55%
-767
Liikevoitto, % liikevaihdosta -6 % -16%
  -11 %
Verot 0 0 0% 2
Tilikauden tulos -305 -629  52% -686
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -8 % -18%
  -12 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,14 52% -0,20
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 349 963 4 349 963
  4 349 963

 1) Uusiutuvan liikevaihdon laskentamallia on tarkennettu H2/2017 lähtien. H1/2017 on laskettu uudelleen vastaamaan H1/2018 laskentatapaa.

  30.6.2018 30.6.2017 Muutos % 31.12.2017
Omavaraisuusaste, % 38 % 47 % -20 % 44 %
Korollinen nettovelka 699 257 172 % 431
Oma pääoma 2 179 2 735 -20 % 2 497
Nettovelkaantumisaste, % 32 % 9 % 242% 17 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 83
70
19 % 77

Toimitusjohtaja Matti Lattu:

Taloushallinnon sähköistyminen digitalisaation myötä etenee Suomessa ja Euroopassa vahvana. Siirtyminen lisenssipohjaisista ohjelmistoista pilvipalveluna toimiviin SaaS -ohjelmistoihin jatkuu ja kiihtyy entisestään. Heerokselle talous- ja palkkahallinnon digitalisaatio luo liiketoimintamahdollisuuksia ja on koko yrityksemme toiminta-ajatuksen perusta.

Liikevaihtomme kasvoi 12,3% verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Kasvanut liikevaihto alkaa näkyä myös kannattavuudessa, kotimaan yhtiön ollessa jo selvästi voitollinen ja koko konsernin EBITDA:n noustessa 270 tuhanteen euroon. Rakennamme edelleen kasvun pilareita ja edellytyksiä saavuttaa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme.

Vuoden 2018 ensimmäisen puolivuosijakson aikana operatiivisen toiminnan painopiste oli kasvustrategiamme toteuttamisessa. Isoimmat tuotekehitysinvestoinnit on saatu tehtyä ja kotimaan liiketoiminta kääntyi voitolliseksi kevään aikana. Kokonaisuudessaan välitämme kuukausitasolla yli 500 000 laskutransaktiota ja yli 11 000 organisaatiota käyttää Heeroksen ratkaisuita. Heeroksen vahvuus modulaarisena järjestelmänä on tullut esille erilaisissa asiakasratkaisuissa. Pystymme toimittamaan asiakkaalle joko halutut modulit tai kokonaisratkaisun. Erinomainen esimerkki tästä on referenssimme Ähtärin kaupunki, minne Heeros on toimittanut sähköisen taloushallinnon ratkaisuita pala kerrallaan asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Tilitoimistoalan konsolidaatio on Heerokselle uhka ja mahdollisuus. Olemme menettäneet joitakin asiakkuuksia tilitoimiston omistuksen siirryttyä isompaan ketjuun, mutta toisaalta Heeroksen asiakaskunnan aktiivisuus tilitoimistojen markkinassa luo Heerokselle uutta potentiaalia. Heeros Pro Partner -kumppanuusohjelman kautta olemme pystyneet tukemaan asiakastilitoimistojamme markkinoinnissa ja digitalisaatiossa. Nämä Pro Partner -tilitoimistot ovat osoittautuneet Heeroksen asiakkaiden ydinjoukoksi ja Heeroksen kasvuvauhti näissä asiakkaissa on ollut selvästi muuta kasvua nopeampaa.  Heeroksen arvolupaus toimia tilitoimistojen kumppanina ja olla kilpailematta asiakkaitamme vastaan saa hyvää vastakaikua erityisesti itsenäisten ja kehittymishaluisten tilitoimistojen joukossa.

Kotimaassa valmistautuminen kansallisen tulorekisterin (Katren) käyttöönottoon vuoden 2019 alusta luo kysyntää moderneille palkanlaskentaohjelmistoille. Tämä näkyi Heeroksen myynnissä kevään aikana lisääntyneenä kiinnostuksena ePalkkoja kohtaan. ePalkkojen käyttö kasvoi myös tilitoimistojen laajentaessa käyttöä uusiin loppuasiakkaisiin. Katre on ollut yksi tuotekehityksen painopisteistä vuodelle 2018. Heeros on mukana verottajan ohjelmistotyöryhmässä ja olemme olleet ensimmäisten yritysten joukossa onnistuneesti testaamassa yhteyksiä Katreen. Hyödynnämme Katren käyttönotossa omaa Connecta integraatioalustaamme.

Solmimme kotimaassa uuden tärkeän kumppanuussopimuksen Innox Oy:n kanssa. Innoxin erityisesti tilitoimistojen käyttöön kehitetty Innox CRM on integroitu Heeroksen myyntilaskuohjelmaan ja ensimmäiset yhteiset asiakkuudet on jo viety tuotantoon asti. Uskomme yhteistyösopimuksen vahvistavan Heeroksen kilpailukykyä itsenäisten tilitoimiston kumppanina.

Panostukset Hollannin tytäryhtiöön alkavat tuottaa tulosta. Helmikuussa 2018 tiedotettu asiakassopimus tilitoimiston A-Gave Accountants BV:n kanssa on tästä hyvä esimerkki. Yhteinen tavoite on siirtää kaikki A-Gaven asiakkaat sähköiseen laskujen käsittelyyn. Aloitimme myös Heeros Venda -myyntilaskutusohjelman myynnin Hollannissa ja ensimmäiset asiakassopimukset solmittiin kesällä 2018. Heeroksen vahvuudeksi on osoittautunut erityisesti integraatio-osaaminen ja monipuoliset liittymät. Uuden Heeros Connecta -integraatioalustan päälle pystymme rakentamaan tehokkaasti uusia liittymiä ja tarvittaessa integroitumaan reaaliaikaisesti kirjanpito- ja toiminnanohjausjärjestelmiin.

Ruotsin tytäryhtiön painopiste on ollut vuonna 2017 julkistetun ITAB AB:n asiakkuuden tuotantoonviennissä. Aktiivista uusasiakashankintaa emme ole kevään aikana tehneet Ruotsissa.

Heeroksen tuoteperheeseen kuuluu koko digitaalinen taloushallinto verkkolaskutuksesta sähköiseen kuittien käsittelyyn ja palkanlaskentaan. Merkittävä uudistus Heeroksen ratkaisuihin oli ns. tilitoimisto dashboard, joka tehostaa päivittäistä työtä erityisesti tilitoimistoissa. Toiminnon pilotointi aloitettiin katsauskauden aikana ja se viedään tuotantoon kaikille asiakkaille vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2017 lopussa tuotantoon mennyt pankkiohjelma näkyy vuoden 2018 liikevaihdossa ensimmäisten SaaS -veloitusten muodossa. Heeroksen pilvipalveluna tarjottava pankkiohjelma haastaa perinteiset maksuliikenneohjelmat ja tarjoaa modernin Fintech-ajan ratkaisun maksatukseen. Pankkiohjelma myös tukee muun ohjelmiston ja erityisesti Heeros ePalkkojen myyntiä.

Katsauskauden aikana kehitimme myös muita Heeroksen tuoteperheen moduleita suunnitelman mukaisesti. Heeros Venda -myyntilaskuohjelman uudistus on edennyt suunnitellusti ja ensimmäisiä paloja uudistuksesta on jo viety tuotantoon. Heeroksen mobiiliratkaisu eTositetta kehitetään myös jatkuvasti eteenpäin.

Suhtaudumme luottavaisin mielin alkavaan syksyyn ja vuoteen 2019. Alkukesästä tiedotettu ja syksyllä 2018 voimaan tuleva hinnoittelun uudistus tuo Heerokselle lisää liikevaihtoa. Kannattavuuden parantumisen odotetaan jatkuvan liikevaihdon kasvun ja kulujen kasvuvauhdin hidastumisen myötä.

Selvitämme myös mahdollisuuksia yritysostoihin sekä asiakaskunnan laajentamista strategisten kumppanuuksien kautta. Yhtiön rahoitusasema ja laaja omistuspohja mahdollistavat suunnitelmien mukaiset kasvuinvestoinnit jatkossakin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heerokselle myönnettiin elokuun 2018 alussa 1,2 miljoonan euron kansainvälistymis- ja kasvurahoitus, joka  koostuu 1 miljoonan euron Euroopan investointipankin (EIR) takaamasta lainasta ja 200 000 euron tililimiitin korotuksesta. Finnvera osallistuu lainan takaamiseen. Rahoituksella Heeros varmistaariittävän käyttöpääoman kansainvälisen kasvustragian toteuttamiseksi ja kotimaan myyntivoiman kehittämiseksi. Rahoitus myönnetään Euroopan investointirahaston (EIR) hallinnoimasta SME Initiative Finland -ohjelmasta ja sen toteuttaa käytännössä Nordea.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Heeros toistaa tilinpäätöstiedotteessa 7.3.2018 annetun taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2018: Heeros pyrkii jatkamaan kasvu-uralla. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 %:n käyttökatetaso. Konsernin vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2017  liikevaihdosta.

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2018

Heeros-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2018 oli 3 687 (H1/2017: 3 443) tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi 12,3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuotta aikaisemmin kasvu vertailukaudella oli 5 %. Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttivat ensisijaisesti parantunut kuukausi- ja transaktiomaksuista muodostuva jatkuva liikevaihto, joka oli 3 592 (3 224) tuhatta euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 11,4 %. Liikevaihtoon vaikuttivat positiivisesti myös Hollannin tytäryhtiön liikevaihto, pankkiohjelman saaminen tuotantoon sekä Heeros ePalkat -ohjelmiston kasvanut myynti.

Käyttökate (EBITDA) tammi-kesäkuussa 2018 oli 270  (-65) tuhatta euroa. Kasvanut liikevaihto ja kulujen kasvun hidastuminen paransivat käyttökatetta. Käyttökatetta painavat edelleen kasvuinvestoinnit kotimaassa ja Hollannissa.

Liikevoitto (EBIT) tammi-kesäkuussa 2018 oli -245 (-544) tuhatta euroa.

Tammi-kesäkuun tulos oli -305 (-629) tuhatta euroa. Tulos parani 52 %.

Rahoitus ja investoinnit

Heeros-konsernin taseen loppusumma oli 5 758 (5 786) tuhatta euroa.  Yrityksen rahoitusasema mahdollistaa kasvuinvestointien jatkamisen.

Johto ja henkilöstö

KTM Paula Ranttila nimitettiin Heeros Oyj:n talousjohtajaksi (Chief Financial Officer) ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2018 alkaen. Ranttilan vastuualueena on koko Heeros-konsernin talous- ja muut tukitoiminnot

Johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Matti Lattu (toimitusjohtaja), Juha Takala (tuotekehitysjohtaja), Sari Eronen (palvelujohtaja), Paula Ranttila (talousjohtaja), Pia Strömdahl-Koskinen (myynti- ja markkinointijohtaja), Rainer Wallenius (tuotepäällikkö, palkat) ja Garik Bagdasarov (Country Manager, Hollanti ja Ruotsi)

Heeros-konsernissa työskenteli katsauskauden päättyessä 83 (70) henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2018 Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet: Kimmo Rasila, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Jukka Virkkunen seka uutena jäsenenä Marko Kauppi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1000 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 650 000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat) yhdessä tai useammassa erässä.

Osake ja osakkeenomistajat

Heeroksella on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2018 oli 4 349 963 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Heeroksella oli 30.6.2018 yhteensä 908 osakkeenomistajaa.

Heeroksen osake on noteerattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla Helsingissä tunnuksella HEEROS. Kurssi oli 1.1.2018-30.6.2018 korkeimmillaan 2,86 euroa, alimmillaan 2,00 euroa, keskikurssi 2,40 euroa ja päätöskurssi 2,26 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 9,8 miljoonaa euroa.

  30.6.2018 30.6.2017
Markkina-arvo, euroa 9 830 916
13 789 383
Osakkeenomistajia 908 973

Tammi-kesäkuu 2018 Osakevaihto kpl Arvo yhteensä,  euroa Korkein, euroa Alin, Keskihinta, euroa Viimeisin, euroa
euroa
 
HEEROS 113 191
268 510
2,86 2,00 2,40 2,26

Taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1-31.12.2018 julkistetaan 13.2.2019.

Riskit ja epävarmuustekijät

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa tai poliittisessa tilanteessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Isoimmat riskit Heeroksen toiminnassa liittyvät kilpailutilanteeseen. Mikäli nykyiset tai uudet kilpailijat päättäisivät ryhtyä hintakilpailuun Yhtiön toimintamarkkinoilla ja tarjota vastaavia tai parempilaatuisia palveluita ja tuotteita, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Heerokselle riski on myös toimialan konsolidoituminen. Heeros voi menettää asiakkaita, mikäli ne ostetaan sellaiseen tilitoimistoketjuun, joka ei käytä Heeroksen tuotteita.

Jos Heeros ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti sen toimintaympäristöä koskeviin lainsäädäntömuutoksiin, viranomaismääräyksiin tai varmistumaan siitä, ettei se tiedostamattaan laiminlyö voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä tai muita määräyksiä, saattaa se aiheuttaa taloudellista vahinkoa yhtiölle esimerkiksi korvausvaatimusten ja lainsäädännön noudattamisen kustannusten muodossa, heikentää Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahingoittaa sen mainetta. Muuttuneen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voivat lisäksi aiheuttaa Yhtiölle uusia tai nykyistä korkeampia liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heeroksen IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset, palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai muut tietoturvaloukkaukset ja tietovuodot voivat vahingoittaa Heeroksen liiketoimintaa aiheuttaen merkittäviä haittoja asiakkaille, millä voi puolestaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi palveluntarjoajia, alihankkijoita, lisenssinantajia, verkkolaskuoperaattoria, maksujen- ja laskujenvälittäjiä sekä muita sopimuskumppaneita. Yhtiön kyky toimia tehokkaasti riippuu osittain näiden yhteistyökumppaneiden kyvystä hoitaa heidän velvoitteensa sekä siitä jatkuuko yhteistyö tulevaisuudessa. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdollisista virheistä tai muista toimista saattaa siten aiheutua Yhtiölle vahingonkorvausvastuu ja maineriski, mikä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heerokselle on tärkeää saada rekrytoitua ja pidettyä osaavat työntekijät.  Ellei Heeros kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista.

Yhtiön aktivoimiin tuotekehitysmenoihin liittyy arvostusriski, jos niihin kohdistuvat tulonodotukset esimerkiksi uusien tuotteiden muodossa eivät toteudukaan.

Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Heeroksen osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Heeroksen todellisesta tuloksentekokyvystä.

First North -markkinapaikan luonteen johdosta First North -yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin päämarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla heikot.

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First Northin sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tulos, tase, vastuut

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

Tuhatta euroa H1/2018 H1/2017 Vuosi 2017
Liikevaihto 3 867
3 443 7 260
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0
Materiaalit ja palvelut -581 -512 -1 106
Henkilöstökulut -1 778
-1 684
-3 367
Liiketoiminnan muut kulut - 1 238 -1 313 -2 593
Poistot ja arvonalenemiset -515 -479 -962
Liikevoitto -245 -544 -767
Rahoitustuotot ja -kulut -60 -86 -103
Tulos ennen veroja -305 -629 -871
Tuloverot 0 0 2
Tilikauden voitto -305 -629 -868
       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,14 -0,20
Osakkeita keskimäärin 4 349 963 4 349 963 4 349 963

Konsernin tase (FAS)

Konsernin tase (FAS)      
       
Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet 4 248
3 581
4 030
Aineelliset hyödykkeet 40 46 43
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 288
3 626
4 073
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 19 43 10
Pitkäaikaiset saamiset 22 57 22
Lyhytaikaiset saamiset 967
1 349 1 205
Rahat ja pankkisaamiset 462 711 388
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 470
2 160 1 626
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 758
5 786 5 699
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 336
4 336 4 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 919
-1 052 -1050
Muuntoero 2) -13    
Tilikauden voitto (tappio) -305
-629 -868
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 179
2 735
2 497
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen vieras pääoma 893 728 587
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 687 2 323
2 615
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 580
3 051
3 202
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 758
5 786
5 699


2) Vuoden 2017 edellisten tilikausien voitto/tappio sisältää muuntoeroa. H1/2017 -taseessa muuntoeroa ei ole huomioitu.

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

Tuhatta euroa H1/2018 H1/2017 Vuosi 2017
       
Voitto/tappio ennen veroja -305 -629 -868
Liiketoiminnan rahavirta      
Oikaisut      
Suunnitelman mukaiset poistot 515 479 962
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 210 -151 93
       
Käyttöpääoman muutos      
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 238
-400 -256
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 57 -14 263
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -8 -31
2
Liiketoiminnan rahavirta 497 -596
102
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -729 -636 -1 566
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0
Investointien rahavirta -729 -636
-1 566
       
Rahoituksen rahavirta      
Muuntoero -13
0 2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 13
-34 -19
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 306 -259 -401
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (+) / vähennys (-) 0 -28
6
Rahoituksen rahavirta 306 -321 -412
       
Rahavarojen muutos 74
-1 552 -1 875
       
Rahavarat tilikauden alussa 388
2 264
2 264
Rahavarat tilikauden lopussa 462
711
388

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Oman pääoman muutoslaskelma H1/2018        
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2018 80 4 336 -1 919
2 497
Muuntoero     -13 -13
Kauden voitto/tappio     -305 -305
30.6.2018 80 4 336 -2 237
2 179
         
Oman pääoman muutoslaskelma H1/2017        
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2017 80 4 336
-1 052
3 364
Kauden voitto/tappio     -629 -629
30.6.2017 80 4 336
-1 681
2 735
         
Oman pääoman muutoslaskelma 2017        
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2017 80 4 336 -1 052 3 364
Muuntoero     2 2
Kauden voitto/tappio     -868 -868
31.12.2017 80 4 336 -1 919 2 497

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Omasta velasta      
Yrityskiinnitykset 650 650 650
Leasingvastuut      
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 68 70
92
Myöhemmin maksettavat 77
59
 52
Yhteensä 145 129
 144
Muut vastuut      
Vuokravastuut 105
39  105
Takausvastuut      
Vuokravakuustilit 22 20  20
Yhteensä 127
59  125


 Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate = Liikevoitto + poistot  
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
taseen loppusumma 
Korollinen nettovelka = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta -rahoitusarvopaperit -rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste (%) = Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  
       

Heeros Oyj


Hallitus

Lisätietoja:

Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.